Hoppa till innehåll
Media

Kostnader som föranleds av covid-19-epidemin ersätts till kommunerna med understöd – förordningsutkastet på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 14.37
Pressmeddelande 195/2021
Statsunderstöd och statsandelar 2021 för covid-19-kostnader

Social- och hälsovårdsministeriet har färdigställt utkastet till förordning enligt vilket kommunerna, samkommunerna och Åland ersätts för de direkta kostnaderna för covid-19-epidemin. Enligt förordningsutkastet ska statsunderstöd beviljas i synnerhet för testning, spårning, vaccinering och sjukhusvård.

Understödet fastställs huvudsakligen på kalkylmässiga grunder. Vid fastställandet av understödet beaktas omfattningen av åtgärderna per sökande, till exempel antalet tester som tagits.  

Ersättningsnivån kommer att dimensioneras så att de ökade kostnaderna för skötseln av epidemin med beaktande av understödet och den övriga statliga finansieringen i sin helhet täcks till fullt belopp på riksnivå och att kostnaderna också kommunvis kompenseras. De funktionsspecifika understöden ska i första hand beviljas kommunerna.

Kostnader ersätts på många sätt

Staten har ersatt och ersätter kostnader som orsakats av coronavirusepidemin via flera olika kanaler, såsom höjningar av statsandelarna och olika understöd. 

Kostnaderna som orsakats av coronavirusepidemin har inte fördelats jämnt, utan det kan finnas stora skillnader mellan kommunerna bland annat på grund av sjukdomsläget. Avsikten är att ersättningarna år 2021 i huvudsak ska genomföras med statsunderstöd, vilket gör det möjligt att rikta ersättningarna noggrannare än i statsandelssystemet.

Avsikten är att i understödshelheten inkludera också en kalkylerad post som baserar sig på invånarantalet för att täcka övriga direkta kostnader som föranletts av coronavirusepidemin, såsom ökad användning av skyddsutrustning och höjda hälsosäkerhetskrav.

I helheten ingår dessutom en behovsprövad andel med vilken det är möjligt att höja understödsbeloppet, om de ersättningar som bestäms enligt kalkylerade principer inte ger tillräcklig kompensation. I helheten beaktas de kostnader som sökanden har orsakats under hela året, de understöd som sökanden fått och annan statlig finansiering.

I samband med ansökan om understöd ersätts också kostnader som föranletts av att en person utan hemkommun förordnats till karantän, isolering eller obligatorisk hälsokontroll. Dessa kostnader ersätts till fullt belopp. Understöd kan sökas av alla kommuner och samkommuner som har haft den här typen av kostnader.

Förordningen har beretts i nära samarbete med finansministeriet. Utkastet är på remiss fram till 27.8.

Första ansökningsomgången i höst

Avsikten är att ordna åtminstone två ansökningsomgångar. Den första ansökningsomgången ska täcka kostnaderna från januari till augusti 2021. Understöden kan sökas hösten 2021.

Mer information:

Kalle Tervo, regeringsråd (från den 9 augusti), [email protected]

Veli-Mikko Niemi, avdelningschef (från den 9 augusti), [email protected]

Annakaisa Iivari, direktör (från den 26 juli), [email protected] 

Tillbaka till toppen