Kostnadsersättningar under coronaepidemin 

Coronaepidemin har orsakat extra kostnader för kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Staten har ersatt kostnaderna för år 2020. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten kommer att få ekonomiskt stöd även år 2021. 

Den här webbsidan innehåller information om kostnadsersättning, statsandelar och statsunderstöd. 

Ersättning till sjukvårdsdistrikten för kostnader orsakade av coronaepidemin 2020

Enligt den förordning som utfärdats av statsrådet ersätts kostnader för behandlingen av coronapatienter och för beredskapen inför epidemin samt eventuella underskott som beror på epidemin. Understödet kan beviljas samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt.   

I den fjärde och sjunde statsbudgeten för 2020 reserverades det sammanlagt 400 miljoner euro för kostnadsersättningar till sjukvårdsdistrikten.  

För dessa ersättningar har finansministeriet inlett två separata ansökningsomgångar, varav den första avslutades den 24 november 2020 och den andra den 17 december 2020. Under våren 2021 är det en tredje utlysning av ersättning. 

I ersättningarna ingår anskaffningar av skyddsutrustning enligt målnivån i anvisningen av social- och hälsovårdsministeriet. Det ska inte separat faktureras internt för sådan skyddsutrustning som ersätts av staten. 

Ersättning till kommunerna för kostnader orsakade av coronaepidemin 2020

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ökades statsandelarna för kommunal basservice med sammanlagt 722 miljoner euro för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronaepidemin. Av tillägget anvisades 370 miljoner euro i förhållande till utdelningen av kommunalskatten, 180 miljoner euro med ett lika stort belopp per invånare, 112 miljoner euro enligt antalet kommuninvånare som är under 18 år och 60 miljoner euro enligt antalet kommuninvånare som har fyllt 65 år. 

I den sjunde statsbudgeten reserverades det ett tillägg på 750 miljoner euro för statsandelar för kommunal basservice i syfte att trygga anordnandet av basservice. Tillägget är av engångsnatur och syftet med det är att underlätta kommunernas ekonomiska utmaningar till följd av coronapandemin och ersätta kostnaderna för testning och spårning i anslutning till coronapandemin. Anslaget är också avsett att ersätta kommunerna för sjukvårdsdistriktens kommunfakturering som föranleds av kostnaderna för coronavirustestning. Dessutom är anslaget avsett att ersätta kommunerna för de munskydd som anskaffas för de mest utsatta personerna samt skolelever och studerande.

Av tillägget anvisas 350 miljoner euro till kommunerna så att tillägget delas enligt sjukvårdsdistrikt i förhållande till testerna i anslutning till coronapandemin. Tillägget till respektive sjukvårdsdistrikt anvisas till de kommuner som hör till sjukvårdsdistriktet med ett lika stort belopp per invånare. Med tillägget ersätts särskilt de kostnader som anknyter till testning. 

Av den resterande delen av tillägget på sammanlagt 400 miljoner euro anvisas 128,7 miljoner euro till kommunerna med ett lika stort belopp per invånare, 4,3 miljoner euro i förhållande till kommunernas 13—15-åriga invånare och 267 miljoner euro i förhållande till utdelningen av kommunalskatten för 2020.

Statsandelstilläggen enligt den sjunde statsbudgeten betalas till kommunerna i samband med redovisningen av statsandelarna för december 2020. 

Hur mycket stöd har kommunerna och samkommunerna fått sammanlagt år 2020 på grund av coronaepidemin?  

Utöver ökningarna av statsandelarna för basservicen består stödpaketet till kommunerna under coronaepidemin av en höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter för 2020 och 2021, vars effekt är cirka +0,5 miljarder euro på årsnivå. 

Det stödpaket som riktats direkt till kommunerna år 2020 på grund av coronaepidemin uppgår således till cirka 2 miljarder euro. Om man även beaktar understöden till sjukvårdsdistrikten och understödet till HUS med syftet att öka testningskapaciteten, uppgår stödpaketet till den kommunala sektorn som helhet till sammanlagt 2,63 miljarder euro.

Utöver allt detta beviljas kommunerna också stöd bland annat för undervisning, utbildning, kultur och kollektivtrafik. 

Hur stöds kommunerna år 2021 när det gäller coronaepidemin?

I statsbudgeten för 2021 har det reserverats sammanlagt 300 miljoner euro för en ökning av statsandelarna för basservice. Av detta anvisas 20 miljoner euro i form av en höjning av statsandelen enligt prövning, medan största delen anvisas genom att minskningen till följd av KIKY-avtalet slopas, i förhållande till utdelningen av kommunalskatten och jämnt fördelat i förhållande till antalet invånare. 

Höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter fortsätter dessutom år 2021. Effekten av höjningen är cirka +0,5 miljarder euro. 

Hur ersätts kommunernas kostnader för testning och spårning år 2021?

En betydande del av stödpaketet för kommunsektorn i budgetpropositionen för 2021, 1,66 miljarder euro, består av  statsunderstöd till kommuner och samkommuner som ersätter kostnader som direkt föranleds av coronavirusläget. Man bereder som bäst ett exaktare förfarande för fördelningen av stödmedlen, men antagningsvis kommer man att följa följande principer:

  • cirka 1,40 miljarder euro reserveras i första hand för kostnader för testning och spårning vid genomförandet av hybridstrategin 
  • understöd för faktiska kostnader eller enligt en kalkylmässig grund (t.ex. X euro/prestation) 
  • endast de faktiska kostnaderna ersätts 

Mer information