Kostnadsersättningar under coronaepidemin 

Covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader och inkomstförluster i kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Med anledning av covid-19 har staten beviljat stöd till kommunsektorn för sammanlagt cirka 5 miljarder euro under åren 2020-2021. 

År 2022 orsakar epidemin fortsättningsvis merkostnader för kommunerna särskilt för testning, vaccinationer och avdelningsvård. 

Den här webbsidan innehåller information om kostnadsersättning, statsandelar och statsunderstöd. 

Ersättning för kostnader år 2022

Ersättningarna till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader betalas år 2022 i form av statsunderstöd.  

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 6 oktober 2021.

Statsunderstödet kunde sökas under tiden 7 oktober–4 november 2022. 

Ersättning för kostnader år 2021

År 2021 bestod stödpaketet till kommunerna av ökningar av statsandelarna och statsunderstöd. 

Den offentliga social- och hälsovårdens kostnader för epidemin ersattes genom statsunderstöd till kommunerna, och social- och hälsovårdsministeriet beviljade stöd för sammanlagt cirka 1,09 miljarder euro. 

Ersättning av direkta covid-19-kostnader år 2021

De kostnader som direkt hänför sig till covid-19 har ersatts till kommuner och samkommuner genom statsunderstöd. Genom understöden har man främst ersatt kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och vård.  

Det finns en förordning om understöden och därtill tillämpas statsunderstödslagen. Den statsbidragsmyndighet som beviljar understödet är social- och hälsovårdsministeriet.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 8 oktober 2021.

År 2021 ordnades det tre ansökningsomgångar.  

Ökningarna av statsandelarna 2021

I statsbudgeten för 2021 reserverades sammanlagt 300 miljoner euro för en ökning av statsandelar-na för kommunal basservice.  Största delen fördelades jämnt enligt invånarantal, och en del i förhållande till utdelningen av kommunalskatten för 2020. Dessutom anvisades 20 miljoner euro i form av en höjning av statsandelen enligt prövning. 

Dessutom fortsattes höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter till år 2021. Höjningens effekt var cirka 650 miljoner euro. 

Övriga statsunderstöd 2021

Understöd för kostnader och underskott som uppstått för sjukvårdsdistrikten på grund av covid-19 

Det understöd för kostnader och underskott som uppstått för sjukvårdsdistrikten på grund av covid-19 och som finansministeriet initierade år 2020 utlystes för tredje gången våren 2021. Det beviljades understöd för sammanlagt 384 miljoner euro, och 137 miljoner euro av detta betalades ut år 2021. Understödet täckte kostnader för både 2020 och januari - mars 2021. 

Statsunderstöd till landskapet Åland för att ersätta kostnader för social- och hälsovård som orsakats av covid-19-epidemin

Statsunderstödet beviljades till Ålands landskapsförvaltning, Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) och Ålands kommuner.  Statsunderstödet beviljas för de direkta kostnader för social- och hälsovård som orsakats av covid-19-epidemin, såsom personalkostnader, utgifter för material och utrustning, utgifter för lokaler och transport- och logistikutgifter. Statsunderstödet uppgick till cirka 6 miljoner euro.

Statsunderstöd för att ersätta kostnader för hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna  

Statsunderstöd för ersättning av kostnader som beror på tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna under covid-19-epidemin kunde sökas våren 2021. Inom den närmaste framtiden ordnas en ny ansökningsomgång. 

Kostnaderna för upprätthållandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena ersätts till fulla belopp i enlighet med de faktiska kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten.

Statsunderstöd till HUS för kostnader för utvidgning av testningsverksamheten och genomförandet av FINETRY-tjänsten 

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ett statsunderstöd på 199 miljoner euro för en utvidgning av testningsverksamheten, särskilt den testningsverksamhet som hänför sig till gränsövergång.  Tack vare understödet kunde HUS utvidga sin testningsverksamhet i slutet av 2020. Understödet fick användas till utgången av år 2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom beviljat HUS 4,6 miljoner euro i statsunderstöd för kostnader för verkställandet, utvecklandet och användningen av FINETRY-tjänsten.   

Ökningarna av statsandelarna 2020

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ökades statsandelarna för kommunal basservice med sammanlagt 722 miljoner euro för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av covid-19-epidemin. 

I den sjunde statsbudgeten reserverades det ett tillägg på 750 miljoner euro för statsandelarna för kommunal basservice i syfte att trygga anordnandet av basservice. Tillägget var av engångsnatur och syftet med det var att underlätta kommunernas ekonomiska utmaningar till följd av covid-19-epidemin och ersätta kostnaderna för testning och smittspårning i anslutning till epidemin. 

Mer information