Kostnadsersättningar under coronaepidemin 

Covid-19-pandemin har orsakat extra kostnader och inkomstförluster för kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland. Med anledning av pandemin har staten beviljat stöd till kommunsektorn på sammanlagt cirka 5 miljarder euro under åren 2020–2022.

På den här webbsidan hittar du information om kostnadsersättningar, statsandelar och statsunderstöd.

Läget i början av 2023

Social- och hälsovårdsministeriet planerar inga motsvarande kalkylerade ersättningar för kostnader orsakade av covid-19-pandemin 2023 som åren 2021 och 2022. Välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning omfattar finansieringen av lagstadgade uppgifter inklusive arbetet för att bekämpa smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (vilket även täcker kostnader orsakade av covid-19). Om covid-19-pandemin fortsätter medföra oförutsedda merkostnader 2023, kan välfärdsområdenas finansiering justeras enligt den faktiska ökningen med två års fördröjning.

Ersättning för kostnader år 2022

Ersättningarna till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader betalades år 2022 i form av statsunderstöd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljade statsunderstöd för de merkostnader som uppstått på grund av testning, vaccinering och vård samt för andra direkta kostnader.  

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 6 oktober 2021.

Statsunderstödet utlystes 7 oktober–4 november 2022. 

Ersättning för kostnader år 2021

År 2021 bestod stödpaketet till kommunerna av ökningar av statsandelarna och statsunderstöd. 

Den offentliga social- och hälsovårdens kostnader för epidemin ersattes genom statsunderstöd till kommunerna, och social- och hälsovårdsministeriet beviljade stöd för sammanlagt cirka 1,09 miljarder euro. 

Ersättning av direkta covid-19-kostnader år 2021

År 2021 ersattes kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland för direkta kostnader orsakade av covid-19-pandemin genom statsunderstöd. Genom understödet ersattes främst kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och vård.

Det utfärdades en förordning om statsunderstödet och därtill tillämpades statsunderstödslagen. Social- och hälsovårdsministeriet var den statsbidragsmyndighet som beviljade understödet.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 8 oktober 2021.

År 2021 ordnades det tre ansökningsomgångar.  

Ökningarna av statsandelarna 2021

I statsbudgeten för 2021 reserverades totalt 300 miljoner euro för en ökning av statsandelarna för kommunal basservice. Största delen fördelades jämnt enligt invånarantal och en del i förhållande till utdelningen av kommunalskatten. 20 miljoner euro fördelades i form av en behovsprövad höjning av statsandelen.

Den tillfälliga höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten med 10 procentenheter förlängdes till år 2021. Höjningens effekt var cirka 650 miljoner euro.

Övriga statsunderstöd 2021

Understöd för kostnader och underskott som uppstått för sjukvårdsdistrikten på grund av covid-19 

År 2020 initierade finansministeriet ett understöd för att ersätta kostnader och underskott som uppstått i sjukvårdsdistrikten på grund av covid-19. Understödet utlystes för tredje gången våren 2021. Totalt beviljades 384 miljoner euro, varav 137 miljoner euro betalades ut år 2021. Understödet täckte kostnader som uppstått 2020 och i januari–mars 2021.

Statsunderstöd för att ersätta kostnader för hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna  

  Social- och hälsovårdsministeriet beviljade kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland cirka 26 miljoner euro i statsunderstöd för att täcka de kostnader som uppkommit av att upprätthålla hälsosäkerheten vid gränsen under perioden 16.3.2020–1.7.2021. Understödet betalades ut i på basis av faktiska kostnader som statsbidragsmyndigheten godkände. 

Kostnaderna för att upprätthålla hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena ersätts till sitt fulla belopp i enlighet med de faktiska kostnader som godkändes av statsbidragsmyndigheten.

Statsunderstöd till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för utvidgning av testningsverksamheten och för FINETRY-tjänsten 

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) ett statsunderstöd på 199 miljoner euro för att utvidga testningsverksamheten, särskilt i samband med gränsövergång. Med hjälp av stödet kunde sjukvårdsdistriktet utvidga sin testningsverksamhet i slutet av 2020. Understödet kunde användas till utgången av år 2021. Understödet betalades ut på basis av de faktiska kostnaderna.

Därtill beviljade social- och hälsovårdsministeriet HUS 4,6 miljoner euro i statsunderstöd för att starta, utveckla och upprätthålla tjänsten Finentry. Understödet betalades ut på basis av de faktiska kostnaderna. 

Statsunderstöd till landskapet Åland för att ersätta kostnader för social- och hälsovården 2020

Statsunderstöd beviljades Ålands landskapsförvaltning, Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) och Ålands kommuner 2020 för de direkta kostnader för social- och hälsovård som orsakats av covid-19-pandemin. Dessa var till exempel personalkostnader, utgifter för material och utrustning, utgifter för lokaler samt transport- och logistikutgifter. Statsunderstödet uppgick till cirka 6 miljoner euro.

Landskapet Åland beviljades därtill statsunderstöd 2021 för tillsynskostnader enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Höjningen av statsandelarna 2020

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 höjdes statsandelarna för kommunal basservice med totalt 722 miljoner euro för ökade kostnader och inkomstförluster som orsakades av covid-19-pandemin. 

I den sjunde tilläggsbudgeten reserverades det ett tillägg på 750 miljoner euro för statsandelarna för den kommunala basservicen. Tillägget var av engångsnatur och syftet var att underlätta kommunernas ekonomiska utmaningar till följd av covid-19-pandemin och ersätta kostnaderna för testning och smittspårning.

Mer information