Kostnadsersättningar under coronaepidemin 

Coronaepidemin har orsakat extra kostnader för kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Staten har ersatt kostnaderna för år 2020. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten kommer att få ekonomiskt stöd även år 2021. 

Den här webbsidan innehåller information om kostnadsersättning, statsandelar och statsunderstöd. 

Ersättning till kommunerna för kostnader orsakade av coronaepidemin 2021

År 2021 består stödpaketet till kommunerna av ökningar av statsandelarna och statsunderstöd. 

 

Statsunderstöd för social- och hälsovårdskostnader som orsakats av covid-19-epidemin

I statsbudgeten har det under moment 33.60.38 beviljats 1,6 miljarder euro för social- och hälsovårdskostnader som orsakats av covid-19-pandemin. Anslaget får användas bl.a. för ersättning av kostnader för testning och smittspårning och andra direkta covid-19-kostnader. 

Kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland kan ansöka om statsunderstöd för sådana kostnader som uppkommit i den offentliga social- och hälsovården 2021 på grund av covid-19-pandemin. En förordning har utarbetats för beviljande av statsunderstöden.

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat besluten om statsunderstöden till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för kostnader orsakade av covid-19-epidemin. 

Kommuner, samkommuner och landskapet Åland har ännu möjlighet att ansöka om ett behovsprövat tilläggsunderstöd av mycket motiverade skäl, om de understöd som beviljats på kalkylmässiga grunder inte som helhet är tillräckliga. Samtidigt kan de ansöka om ersättning för vissa kostnader som hänför sig till personer som inte har hemkommun i Finland. Ansökningstiden börjar den 3 maj 2022 och slutar den 31 maj 2022 kl. 16.15.

Ökningarna av statsandelarna 2021

I statsbudgeten för 2021 har reserverats sammanlagt 300 miljoner euro för en ökning av statsandelarna för kommunal basservice, av vilket största delen anvisas genom att minskningen i KIKY-avtalet slopas, en del i förhållande till utdelningen av kommunalskatten och en del i förhållande till en lika stor andel per invånare. Dessutom anvisas 20 miljoner euro av detta i form av en höjning av statsandelen enligt prövning. 

Höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter fortsätter dessutom år 2021. Effekten av höjningen är cirka +0,5 miljarder euro. 

Övriga statsunderstöd 2021

Understöd för kostnader och underskott som uppstått för sjukvårdsdistrikten på grund av covid-19 (tredje utlysningen)

Det understöd för kostnader och underskott som uppstått för sjukvårdsdistrikten på grund av covid-19 och som finansministeriet initierade år 2020 utlystes för tredje gången våren 2021. Ansökningstiden gick ut i slutet av april 2021.  

Statsunderstöd till landskapet Åland för att ersätta kostnader för social- och hälsovård som orsakats av covid-19-epidemin

I statens sjunde tilläggsbudget för 2020 anvisades ett anslag på högst 6 miljoner euro i statsunderstöd för att ersätta direkta extra kostnader för social- och hälsovård som föranletts landskapet Åland på grund av covid-19-pandemin. Motsvarande kostnader för fastlandsfinlands del ersattes genom statsandelssystemet år 2020. Ansökningstiden gick ut den 12 mars 2021.

Statsunderstöd för att ersätta kostnader för hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna  

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade en ny ansökningsomgång för statsunderstödet för ersättning av kostnader som beror på tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna under covid-19-epidemin. Ansökningstiden gick ut den 8 april 2021. 

Kostnaderna för upprätthållandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena ska ersättas till fulla belopp i enlighet med de faktiska kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten.

Statsunderstöd för genomförandet av FINENTRY-tjänsten

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar HUS 4,6 miljoner euro i statsunderstöd. Statsunderstödet beviljas för de kostnader som föranleds av genomförandet, utvecklandet och användningen av Finentry.  

HUS ska erbjuda tjänsten också till de övriga sjukvårdsdistrikten. Att använda tjänsten ska vara avgiftsfritt för de övriga sjukvårdsdistrikten, och HUS ska stödja den regionala användningen genom att erbjuda sin expertis. HUS ska följa Institutet för hälsa och välfärds anvisningar och rekommendationer om covid-19-pandemin vid genomförandet av det understödda projektet.   

Ersättning för kostnader orsakade av coronaepidemin 2020

År 2020 ersattes sjukvårdsdistrikten för kostnaderna bland annat genom ökningar av statsandelarna och statsunderstöd.  

Statsunderstöden till sjukvårdsdistrikten 2020

Enligt den förordning som utfärdats av statsrådet ersätts kostnader för behandlingen av coronapatienter och för beredskapen inför epidemin samt eventuella underskott som beror på epidemin. Understödet kan beviljas samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt.   

I den fjärde och sjunde statsbudgeten för 2020 reserverades det sammanlagt 400 miljoner euro för kostnadsersättningar till sjukvårdsdistrikten.  

För dessa ersättningar har finansministeriet inlett två separata ansökningsomgångar, varav den första avslutades den 24 november 2020 och den andra den 17 december 2020. Våren 2021 ordnades en tredje ansökningsomgång med tidsfrist i slutet av april 2021.  

I ersättningarna ingår anskaffningar av skyddsutrustning enligt målnivån i anvisningen av social- och hälsovårdsministeriet. Det ska inte separat faktureras internt för sådan skyddsutrustning som ersätts av staten. 

Till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beviljade social- och hälsovårdsministeriet år 2020 dessutom ett statsunderstöd för den höjning av testningskapaciteten och den analysverksamhet som behövdes för att bekämpa covid-19-sjukdomen. Utöver den kapacitet som behövs för testning vid gränsövergång riktas kapaciteten enligt behov till sjukvårdsdistriktets egna eller andra sjukvårdsdistrikts testning.

Ökningarna av statsandelarna 2020

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ökades statsandelarna för kommunal basservice med sammanlagt 722 miljoner euro för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronaepidemin. Av tillägget anvisades 370 miljoner euro i förhållande till utdelningen av kommunalskatten, 180 miljoner euro med ett lika stort belopp per invånare, 112 miljoner euro enligt antalet kommuninvånare som är under 18 år och 60 miljoner euro enligt antalet kommuninvånare som har fyllt 65 år. 

I den sjunde statsbudgeten reserverades det ett tillägg på 750 miljoner euro för statsandelar för kommunal basservice i syfte att trygga anordnandet av basservice. Tillägget är av engångsnatur och syftet med det är att underlätta kommunernas ekonomiska utmaningar till följd av coronapandemin och ersätta kostnaderna för testning och spårning i anslutning till coronapandemin. Anslaget är också avsett att ersätta kommunerna för sjukvårdsdistriktens kommunfakturering som föranleds av kostnaderna för coronavirustestning. Dessutom är anslaget avsett att ersätta kommunerna för de munskydd som anskaffas för de mest utsatta personerna samt skolelever och studerande.

Av tillägget anvisades 350 miljoner euro till kommunerna så att tillägget först delades enligt sjukvårdsdistrikt i förhållande till testerna i anslutning till coronapandemin och sedan vidare till kommunerna inom sjukvårdsdistriktet med ett jämnstort belopp per invånare. Med tillägget ersattes särskilt de kostnader som anknyter till testning. 

Av den resterande delen av tillägget på sammanlagt 400 miljoner euro anvisades 128,7 miljoner euro till kommunerna med ett lika stort belopp per invånare, 4,3 miljoner euro i förhållande till kommunernas 13—15-åriga invånare och 267 miljoner euro i förhållande till utdelningen av kommunalskatten för 2020.

Statsandelstilläggen enligt den sjunde statsbudgeten betalas till kommunerna i samband med redovisningen av statsandelarna för december 2020. 

Den totala mängden stöd 2020 

Utöver ökningarna av statsandelarna för basservicen består stödpaketet till kommunerna under coronaepidemin av en höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter för 2020 och 2021, vars effekt är cirka +0,5 miljarder euro på årsnivå. 

Det stödpaket som riktats direkt till kommunerna år 2020 på grund av coronaepidemin uppgår således till cirka 2 miljarder euro. Om man även beaktar understöden till sjukvårdsdistrikten och understödet till HUS med syftet att öka testningskapaciteten, uppgår stödpaketet till den kommunala sektorn som helhet till sammanlagt 2,63 miljarder euro.

Utöver det som tas upp ovan beviljades kommunerna stöd även för bland annat undervisning, utbildning, kultur och kollektivtrafik. Stöd beviljas från många olika ministerier. 

Mer information