Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försöksprojekt innebar framsteg för kundhandledning och tjänster som ges äldre i hemmet

Social- och hälsovårdsministeriet
14.2.2019 12.00 | Publicerad på svenska 14.2.2019 kl. 14.54
Pressmeddelande 27/2019

Inom ett av regeringens spetsprojekt har det under ett par års tid utvecklats nya verksamhetsmodeller för hemvård för äldre samt tjänster som stöder boende i hemmet. Som ett resultat av spetsprojektet används en verksamhetsmodell för kund- och servicehandledning för äldre redan i fem landskap, och beredskap för att ta i bruk servicehandledning har etablerats i hela landet. Spetsprojektets avslutningsseminarium hölls den 14 februari i Finlandiahuset.

Nya lösningar för hemvård för äldre

För det praktiska genomförandet av spetsprojektet svarade de förändringsagenter som jobbat ute i landskapen, och dessutom genomfördes åtta försök i olika landskap. Slutrapporter om försöksprojekten har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Tre försök gällde kund- och servicehandledning för äldre. I de försöken skapades en modell där en äldre person för att få hjälp endast behöver ta kontakt via en kanal, t.ex. ett gemensamt telefonnummer i landskapet. Kund- och servicehandledningen innefattar rådgivning, handledning, bedömning av servicebehovet, en beslutsprocess samt samordning av tjänsterna, om kunden behöver många tjänster. Ett informationssystem för kund- och servicehandledningen utvecklades i enlighet med nationella riktlinjer.

Tre landskapsförsök, som utfördes i Mellersta Finland, Lappland och Norra Karelen, gällde införande av fungerande hemvård. I dessa försök lyckades man utveckla fungerande praxis i synnerhet för att lösa akuta situationer samt för verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan och utökar olika rehabiliteringsmodeller. Servicen nattetid utökades, och personalen var delaktig i utvecklingsarbetet. Mest har rehabiliteringen i hemmet utvecklats, och den utvecklas även i andra landskap.

Antalet familjevårdare ökar och stöder närståendevården för människor i alla åldrar

Ett annat av spetsprojektets mål var att utveckla närståendevården för människor i alla åldrar. I de landskap som deltog i försöken, i synnerhet i Södra Savolax och Egentliga Finland, lyckades man etablera beprövade, fungerande modeller för närståendevård som en del av helheten i landskapen, t.ex. vid center för närstående- och familjevård.

Familjevården för äldre ökade i såväl Södra Savolax, Södra Karelen som Norra Karelen, och i synnerhet antalet ambulerande familjevårdare blev fler. Ambulerande familjevårdare avlöser närståendevårdare som tar ut ledighet.

Trots att familjevård för äldre fortfarande är ganska ovanligt, fördubblades antalet äldre i familjevård under den tid som spetsprojektet pågick. År 2017 var antalet sammanlagt 729, och antalet ökade ytterligare under 2018.

Modellerna för närstående- och familjevård och centret Omatori, där många olika aktörer erbjuder stöd för närstående- och familjevård, fortsätter sin verksamhet även efter att spetsprojektet avslutats.

Utvecklingen av närstående- och familjevården bedömdes i en bred sektion för närstående- och familjevård. På basis av sektionens diskussioner publicerades den 14 februari 2019 en rapport om utvecklingen av närstående- och familjevården under 2015–2018.

Nätverket av förändringsagenter i landskapen visade sig vara en bra metod för att sprida och vidareutveckla spetsprojektets centrala teman. Förändringsagenterna utarbetade alla en plan för en tjänstehelhet för äldre i det egna landskapet, och dessa planer kan sedan användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet i landskapen.

Regeringens spetsprojekt Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras (I&O) genomfördes under 2016–2018. Regeringen finansierade spetsprojektet med sammanlagt 27 miljoner euro. Spetsprojektets stora mål var jämlikhet för äldre, närstående- och familjevårdare och personer som vårdas i närstående- eller familjevård, bättre samordning av tjänsterna samt en bromsad kostnadsökning.

Ytterligare information

Satu Karppanen, projektledare, tfn 0295 163 549
Anja Noro, projektchef, tfn 0295 163 006
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405

Tillbaka till toppen