Hoppa till innehåll
Media

Handlingsplanen Ett Finland för barnen offentliggjordes

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2005 8.45
Pressmeddelande -

Ett Finland för barnen är en nationell handlingsplan som utarbetats av kommissionen för barnfrågor i Finland. Handlingsplanen baserar sig på det slutdokument som antogs vid FN:s generalförsamlings specialsession om barn. Handlingsplanen har utarbetats utgående från de kommentarer som FN:s kommitté för barnets rättigheter framfört om Finlands rapport 2000 och de frågeställningar som kommissionen för barnfrågor upplevt som viktiga. Kommissionen överlämnade handlingsplanen till omsorgsminister Liisa Hyssälä den 12 maj. Kommissionens ordförande har varit riksdagsledamot Eva Biaudet.

Enligt kommissionen för barnfrågor i Finland, som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet våren 2003, behövs det en mera långsiktig barn- och familjepolitik som beaktar såväl familjernas ekonomiska resurser som tryggandet av tjänster. I handlingsplanen ger kommissionen sin syn på hur man kan förbättra barnens levnadsförhållanden och verkställa deras rättigheter.

Kommissionen betonar att det hör till alla förvaltningsområden och alla vuxna att sörja för barnens välbefinnande. Inför alla beslut som påverkar barnens liv skall deras konsekvenser för barnen utredas innan beslutet fattas. Kommissionen har också utarbetat en modell för utvärdering av barnkonsekvenserna.

Kommissionen anser att det inom basservicen även behövs fostringspartnerskap. Det finns ett stort behov av lokala föräldragrupper, kaféer och andra stödnätverk med låg tröskel. Särskilt för föräldrar som vårdar sina barn hemma och familjer som just flyttat till orten har den gemenskap som grupper av likställda erbjuder stor betydelse. Tidigt stöd till familjer i problemsituationer och stödåtgärder inom det förebyggande barnskyddet skall vara lätt tillgängliga.

Arbetslivet skall ta ansvar för familjernas välbefinnande

Kommissionen vill öka arbetsgivarnas samhällsansvar. Att erkänna barnens och familjernas behov hör till god personalpolitik och förbättrar den offentliga företagsbilden. Regeringen och arbetsmarknadsparterna borde uppmuntra familjerna att ta ut faderskaps- och andra föräldraledigheter. Olika flexibla möjligheter i fråga om arbetstider och alternativen med kort arbetstid måste enligt kommissionen fås i allmänt bruk för att det skall bli mera tid över för familjernas gemensamma vardag. Arbetslöshet och korta visstidsanställningar måste effektivt minskas. De statliga och kommunala arbetsgivarna skall här föregå med gott exempel.

Enligt kommissionen har information om konventionen om barnets rättigheter spridits i liten utsträckning och oenhetligt. Information har inte heller funnits på minoritetsspråken. Finländska barn och unga tycker inte att de känner till konventionen tillräckligt. Enligt kommissionen skall statsmakten effektivera sina åtgärder och utarbeta en kommunikationsstrategi för att göra bestämmelserna i konventionen kända för både vuxna och barn. Informationen kan till exempel spridas via rådgivningsbyråerna, daghemmen och skolorna.

Ytterligare information:
Projektchef Riitta Viitala, Stakes, tfn 09-396 721 11
Konsultativ tjänsteman Kari Ilmonen, SHM, tfn 09-160 743 93

Tillbaka till toppen