Hoppa till innehåll
Media

STM ja THL tiedottavat
Gruppen för lägesbilder och modeller över covid-19-epidemin publicerar sin hittills sista rapport

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 10.01 | Publicerad på svenska 2.6.2022 kl. 13.30
Pressmeddelande 141/2022
Kuva mallinnusryhmän koronainfosta
Kuva: VNK

Mandatperioden för gruppen för lägesbilder och modeller över covid-19-epidemin löper ut i juni 2022. Gruppen har varannan vecka gett en lägesrapport om covid-19-epidemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den, men den rapporteringen tar nu paus, och vilka rutiner det eventuellt blir i höst klarnar senare. Institutet för hälsa och välfärd (THL) bevakar fortsättningsvis hur covid-19-epidemin utvecklas och publicerar uppgifter om det på sin webbplats.

I april 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en grupp för lägesbilder och modeller för att ta fram information om epidemiläget och om hur väl statsrådets hybridstrategi för hantering av epidemin lyckas. Målet med strategin är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda i synnerhet sådana som hör till riskgrupperna.

Gruppen för lägesbilder och modeller har regelbundet sammanställt lägesrapporter om uppföljningen av hybridstrategins genomförande. Den första lägesrapporten publicerades den 15 maj 2020, och därefter har det publicerats ytterligare totalt 90 rapporter. Som mätare i lägesrapporterna har använts bland annat antalet patienter som behöver sjukhusvård, framskridandet av vaccinationerna, incidensen för covid-19, antalet tagna covid-19-test och andelen positiva testresultat. I den sista rapporten beskrivs hur covid-19-epidemin utvecklats från att pandemin började, dvs. från mars 2020 fram till den 1 juni 2022.  

Finland har berett sig på att  den globala pandemin kan fortsätta. På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns även i fortsättningen heltäckande aktuell information om antalet sjukdomsfall, utförda test, patienter som får sjukhusvård och många andra mätare. 

– Mätarna för att bevaka epidemin har utvecklats enormt under pandemins gång. Lägesbilden har hela tiden byggt på de uppgifter som kommit från fältet och som Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt för arbetsgruppen. Jag vill tacka alla som deltagit i att ta fram all data och i synnerhet gruppen för lägesbilder och modeller, som sammanträdde nästan varje vecka, för detta värdefulla arbete för vårt gemensamma bästa, konstaterar Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet. 

– Covid-19-pandemin har medfört betydande oro, lidande och olägenheter för alla i Finland. Trots det tycker jag att man kan säga att vi har klarat denna prövning väl åtminstone hittills. Och för det bör vi tacka precis alla: våra förtroendevalda beslutsfattare och statsledningen, olika myndigheter, vårdpersonalen, företagare och organisationer och framför allt varje enskild finländare, konstaterar Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd.

I Finland hade det fram till den 31 maj 2022 konstaterats 1 097 810 registrerade covid-19-fall. Intensivvården har haft över 2 000 patienter med covid-19 och den specialiserade sjukvården cirka 14 000 patienter. Totalt 4 586 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 29 maj 2022. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år. 

I Finland hade det fram till den 1 juni 2022 getts över 12 miljoner doser vaccin mot covid-19, och vaccinationstäckningen är god i förhållande till nivån i Europa. Fram till den 1 juni 2022 hade nästan 88 procent av dem som fyllt 18 år fått minst två doser covid-19-vaccin, och av dem som fyllt 60 år hade över 87 procent fått tre vaccindoser. Nästan 62 procent av befolkningen över 80 år har fått fyra vaccindoser.  

Samtliga lägesrapporter som publicerats under pandemin finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin 

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen (Statsrådet)
Genomförandet av de uppdaterade riktlinjerna i hybridstrategin (Social- och hälsovårdsministeriet) 
Testningsstrategi för covid-19 (Social- och hälsovårdsministeriet)

Lägesrapporter om genomförandet av hybridstrategin

Hybridstrategins uppföljningsrapporter (Institutet för hälsa och välfärd)

Information och lägesbilder som gäller covid-19-epidemin

Information och lägesbilder som gäller covid-19-epidemin (på finska)

Regional information

Coronaläget och gällande begränsningar i sjukvårdsdistrikten (Statsrådet)
Covid-19-epidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (Institutet för hälsa och välfärd) 
Gällande begränsningar och begränsningar som träder i kraft (Regionförvaltningsverket)

Bekämpning av epidemin

Rekommendationer och begränsningar under covid-19-epidemin (Statsrådet)
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och beslut med anledning av coronaläget 
Coronaviruset i Finland
(Social- och hälsovårdsministeriet)
Rekommendation för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (Undervisnings- och kulturministeriet, THL) 
Rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under covid-19-epidemin (Undervisnings- och kulturministeriet, THL)
Rekommendation till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under covid-19-epidemin (Undervisnings- och kulturministeriet, THL)
Barn och coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd) 
Resor till och från Finland (Utrikesministeriet) 

Lägesbild av intensivvården (Byrån för samordning av intensivvården)

Riksomfattande lägesrapporter om intensivvården (längst ned på sidan, på finska)

Institutet för hälsa och välfärds webbsidor om coronaviruset 

Aktuellt om coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)
Lägesöversikt om coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)
Coronafall, läget inom sjukvården och dödsfall (Institutet för hälsa och välfärd)
Uppföljning av covid-19-vaccinationerna (Institutet för hälsa och välfärd)
Covid-19-vaccinationernas effekt i Finland (Institutet för hälsa och välfärd)
Förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet (Institutet för hälsa och välfärd)
Coronavirusvarianter (Institutet för hälsa och välfärd)
Covid-19-epidemins konsekvenser för välfärden, tjänsterna och ekonomin (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)
Studier och projekt som hänför sig till coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)
 

Tillbaka till toppen