Hoppa till innehåll
Media

Förslag om revidering av arbetsvillkoret för löntagare på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.12
Pressmeddelande 160/2022

Arbetsvillkoret för löntagare, som är en förutsättning för beviljande av arbetslöshetsdag-penning, föreslås bli ändrat så att arbetsvillkoret i fortsättningen bestäms utifrån den försäkringspliktiga inkomst som en löntagare har intjänat i stället för antalet arbetstimmar per kalendervecka. Arbetsvillkoret uppfylls med andra ord in på basis av den stabiliserade inkomsten. 

Enligt förslaget uppfylls en löntagares arbetsvillkor om han eller hon under 28 månader sammanlagt har arbetat sex (6) arbetsvillkorsmånader. Uppfyllandet av arbetsvillkoret är en förutsättning för att personen ska få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan eller grunddagpenning från Folkpensionsanstalten. 

Med arbetsvillkorsmånad avses en kalendermånad under vilken den försäkringspliktiga stabiliserade arbetsinkomsten före förskottsinnehållning är minst 862 euro i månaden. Därtill kan det arbetsvillkor som är förutsättningen för arbetslöshetsdagpenning också uppfyllas i halva arbetsvillkorsmånader. Då räknas som en arbetsvillkorsmånad också två separata kalendermånader under vilka en person har fått 431–861 euro försäkringspliktig stabiliserad lön vardera månaden. 

Ändringen ska enligt förslaget gälla alla löntagare, dvs. också så kallade icke-ägande familjemedlemmar till företagare, dvs. löntagare som arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem. För dem ska arbetsvillkoret uppfyllas när det under granskningsperioden har tjänats in sammanlagt minst 12 arbetsvillkorsmånader.

Ändringen underlättar i genomsnitt uppfyllandet av arbetsvillkoret. I och med detta ökar antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning med uppskattningsvis 2 800 personer. Den föreslagna modellen med en inkomstbaserad förutsättning för dagpenning ökar antalet sysselsatta med cirka 1 500 personer. De offentliga finanserna förbättras uppskattningsvis med cirka 55 miljoner euro. Samtidigt bedöms incitamenten för att arbeta bli bättre jämfört med nuläget. 

Rätten till arbetslöshetsdagpenning eller beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen ändras inte jämfört med nuläget när det är fråga om fortgående heltidsarbete eller fortgående deltidsarbete där antalet arbetstimmar är minst 18 per kalendervecka. 

Personer som inte uppfyller arbetsvillkoret nu på grund av att de inte når gränsen på 18 vecko-arbetstimmar kan i fortsättningen få rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, om arbetsvillkoret uppfylls utifrån de beräknade inkomsterna. I vissa fall kan rätt till inkomst-relaterad dagpenning också uppkomma, även om arbetsgivaren inte övervakar arbetstiden.

Ändringen kan medföra att intjäningen av arbetsvillkoret tar längre tid och minska beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen för personer vars arbetsvillkor uppfylls genom flera korta arbetsperioder. I och med ändringen motsvarar nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen dock den stabiliserade inkomsten bättre än för närvarande.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2023. Om en personens arbetsvillkor uppfylls senast den 30 april 2023, tillämpas de nuvarande bestämmelserna för uppfyllande av arbetsvillkoret och beräkning av den inkomstrelaterade dagpenningen. Om arbetsvillkoret uppfylls efter den 1 maj 2023, tillämpas det nya inkomstbaserade arbetsvillkoret, där dock arbete som tjänats in fram till den 30 april 2023 under kalenderveckor enligt de nu gällande bestämmelserna kan beaktas under en övergångsperiod. 

Arbetsmarknadens centralorganisationer och Företagarna i Finland rf har hörts under beredningen.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2023.

Mer information:

Juho Orjala, specialmedarbetare till minister Sarkkinen, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör 22.–23.6, [email protected]
Eeva Vartio, regeringssekreterare 27.6–12.7, [email protected]
Joni Rehunen, specialsakkunnig fr.o.m. 13.7, [email protected]

Tillbaka till toppen