Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till ny strålskyddslag ut på remissbehandling

Social- och hälsovårdsministeriet
24.11.2016 9.00
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om en proposition med förslag till en ny strålskyddslag som upphäver den gällande strålskyddslagen. Remissvar kan lämnas till och med 16.1.2017. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2017. Den nya strålskyddslagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2018.

Lagen syftar till att skydda hälsan från men som kan orsakas av strålning och förebygga och minska andra skadliga verkningar som beror på strålning.

Genom lagen genomförs också EU:s nya strålskyddsdirektiv. Situationer som den nya lagen gäller i är strålningsverksamhet, befintliga exponeringssituationer och strålrisksituationer. I direktivet föreskrivs om ansvaret för företag som använder joniserande strålning, om säker användning av strålning och om strålskydd i nödsituationer och befintliga exponeringssituationer. Lagen förtydligar myndighetstillsynen och understryker principerna för myndighetstillsynens riskbedömning.. Att genomföra direktivet i Finland
innebär många strukturella och terminologiska ändringar i strålskyddslagstiftningen. Därför förnyas lagstiftningen helt och hållet i samband med genomförandet av direktivet.

I den nya lagen framhävs att helhetsnyttan som fås genom strålningsverksamheten och skyddsåtgärderna ska vara större än de olägenheter som dessa orsakar. Den yrkesbetingade exponeringen och den exponering som befolkningen utsätts för inom strålningsverksamheten och skyddsåtgärderna ska hållas så låg som det är praktiskt möjligt. Därtill ska den medicinska exponeringen begränsas till sådan nödvändig exponering som krävs för att uppnå de forsknings- eller undersökningsresultat eller utföra de åtgärder som situationen gäller. Den aktivitet som företaget ansvarar för kräver en säkerhetsbedömning utifrån vilken tillsynen och kraven ska riktas till funktioner eller förhållanden som är utsatta för de största riskerna. Förslaget specificerar i synnerhet bestämmelserna för situationer där strålningen utöver patienten även riktas mot symptomfria personer.

Lagen specificerar också bestämmelser om exponering för naturlig strålning, såsom exponering för radon inomhus och sådant arbete som innebär exponering för naturlig strålning till exempel i gruvor.

I lagen föreslås ändringar i kompetens- och utbildningskraven för personal inom strålningsverksamheten. Företagaren bör anlita en strålskyddsexpert vid ärenden inom strålningsverksamheten som rör befolkningens och arbetstagarnas strålskydd. Strålskyddsexperter utgör en ny yrkeskår vars utbildning ska planeras tillsammans med universiteten. Företagaren bör i ansökan om säkerhetsintyg även utse en strålskyddsansvarig som bistår företagaren i att genomföra strålskyddsarrangemang för strålningsverksamheten.

I den nya lagen tas in bestämmelser om exponering av personer vid icke-medicinsk avbildning. Syftet är då inte i första hand att främja personens hälsa. Som exempel kan nämnas röntgenundersökningar för att slå fast åldern hos invandrare.

Enligt lagförslaget ska de sjukskötare och munhygienister som har tillräcklig praktisk erfarenhet och den tilläggsutbildning som krävs ges en så kallad begränsad rätt att skriva röntgenremiss. Förutsättningen för detta är att en läkare ställer en diagnos som ingår i patientens vårdplan eller att vården av patienten kräver akut jourundersökning vid jourenheten för brådskande vård.

Genom lagen förnyas också bestämmelserna om icke-joniserande strålning trots att  strålskyddsdirektivet inte innehåller bestämmelser om den. Orsaken är den snabba tekniska utvecklingen av utrustning för icke-joniserande strålning och att det finns många olika tillämpningar. Ändringen garanterar att tillämpningen av icke-joniserande strålning är säker och skapar förutsättningar för en effektiv, riskbaserad tillsyn.

I enlighet med grundlagen ska vissa bestämmelser i förordningar samt Strålsäkerhetscentralens instruktioner i tillämpliga delar föras över till lagen. Genom lagen preciseras den gällande förordningens bemyndiganden att utfärda förordning och ges Strålsäkerhetscentralen rätt att utfärda föreskrifter om vissa specifika eller tekniska ärenden.

Genom lagförslaget görs också ändringar i hälsoskyddslagen, strafflagen och kärnenergilagen.

Mer information:

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 317

Tillbaka till toppen