Hyppää sisältöön
Media

Esitys uudeksi säteilylaiksi lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2016 9.00
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä uudeksi säteilylaiksi, joka kumoaisi nykyisen säteilylain. Lausuntoaikaa on 16.1.2017 saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017. Uusi säteilylaki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta lukien.

Lailla suojeltaisiin terveyttä säteilyn aiheuttamilta haitoilta sekä ehkäistäisiin ja vähennettäisiin säteilystä aiheutuvia muita haittavaikutuksia.

Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Altistustilanteet, joita uusi laki koskisi, ovat säteilytoiminta, vallitsevat altistustilanteet ja säteilyvaaratilanteet. Direktiivissä säädetään ionisoivaa säteilyä käyttävän toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja säteilyn turvallisesta käytöstä sekä säteilysuojelusta säteilyvaaratilanteissa ja vallitsevissa altistustilanteissa. Lailla selkeytettäisiin viranomaisvalvontaa ja korostettaisiin viranomaisvalvonnan riskiperusteisuuden periaatetta. Direktiivin toimeenpano Suomessa
edellyttää monia rakenteellisia ja terminologisia muutoksia säteilylainsäädäntöön. Siksi sen täytäntöönpanon yhteydessä uudistettaisiin säteilylainsäädäntö kokonaisuudessaan.

Uudessa laissa korostettaisiin, että säteilytoiminnalla ja suojelutoimilla saavutettavan kokonaishyödyn olisi oltava suurempi kuin niistä aiheutuvien haittojen. Säteilytoiminnassa ja suojelutoimissa työperäinen ja väestön altistus olisi pidettävä niin vähäisenä kuin käytännössä on mahdollista. Lisäksi lääketieteellinen altistus olisi rajoitettava vain välttämättömään sen tutkimus- tai hoitotuloksen saavuttamiseksi tai toimenpiteen suorittamiseksi, jota ollaan tekemässä. Toiminnanharjoittajan vastuulla olevista toiminnoista edellytettäisiin turvallisuusarviota, jonka perusteella valvontaa ja vaatimuksia kohdennettaisiin toimintaan tai olosuhteeseen, jossa riskit ovat suurimmat. Erityisesti esityksellä tarkennettaisiin säännöksiä, kun säteilyä kohdennetaan potilaan ohella myös oireettomiin henkilöihin.

Laki täsmentäisi luonnonsäteilystä aiheutuvan säteilyaltistuksen sääntelyä, kuten sisäilman radonille altistumista ja luonnonsäteilylle altistavaa työtä esimerkiksi kaivoksissa.

Laki uudistaisi säteilytoimintaan osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Toiminnanharjoittajan olisi käytettävä säteilytoiminnassaan säteilyturvallisuusasiantuntijaa väestöä ja työntekijöiden säteilysuojelua koskevissa asioissa. Säteilyturvallisuusasiantuntija olisi uusi ammattikunta, jonka koulutusta suunnitellaan yhdessä yliopistojen kanssa. Toiminnanharjoittajan olisi myös nimettävä turvallisuuslupahakemuksessa säteilyturvallisuusvastaava, joka valvoo toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojajärjestelyiden toteuttamista säteilytoiminnassa.

Uuteen lakiin sisällytettäisiin säädökset, jotka koskevat kuvantamisessa henkilöön kohdistettua muuta kuin lääketieteellistä altistusta.Siinä kuvantamisen pääasiallinen tarkoitus ei ole edistää henkilön terveyttä. Esimerkkinä voidaan mainita röntgentutkimukset maahanmuuttajien iän määrittämiseksi.

Laki antaisi sairaanhoitajille ja suuhygienisteille, joilla on riittävä käytännön kokemus ja säädetty lisäkoulutus, ns. rajatun oikeuden kirjoittaa lähete röntgentutkimukseen. Tämän edellytyksenä olisi lääkärin tekemä taudinmääritys potilaan hoitosuunnitelmaan tai se, että potilaan hoito edellyttäisi kiireellistä päivystystutkimusta kiireellisen hoidon päivystysyksikössä.

Lailla uudistettaisiin lisäksi ionisoimatonta säteilyä koskevat säännökset, vaikka näistä ei säädetä säteilyturvallisuusdirektiivissä. Syynä on se, että ionisoimattoman säteilyn laitteiden tekninen kehitys on nopeaa ja erilaisia sovelluksia on paljon. Uudistuksella varmistetaan ionisoimattoman säteilyn sovellusten turvallisuus ja luotaisiin edellytykset tehokkaalle riskiperusteiselle valvonnalle.

Lakiin siirrettäisiin soveltuvin osin eräitä asetuksissa olevia säännöksiä ja Säteilyturvakeskuksen ohjeita, kuten perustuslaki edellyttää. Lailla täsmennettäisiin nykyisiä asetuksen antovaltuuksia ja annettaisiin Säteilyturvakeskukselle valtuus antaa määräyksiä eräistä yksityiskohtaisista ja teknisluonteisista asioista.

Esityksellä muutettaisiin lisäksi terveydensuojelulakia, rikoslakia ja ydinenergialakia.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 02951 63317

Sivun alkuun