Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusepidemin fortsatt dämpad trots flera massexponeringar

Social- och hälsovårdsministeriet
10.9.2020 10.00
Pressmeddelande 206/2020

Antalet nya fall av coronavirussmitta i Finland har fortsatt att vara måttfullt och på riksnivå är epidemiläget fortfarande lugnt. Antalet nya fall och incidensen per vecka har ökat från början av augusti jämfört med situationen i juni–juli.

Under vecka 36 (perioden 31.8–6.9) har antalet fall stigit jämfört med den föregående, vecka 35. Under den senaste uppföljningsveckan anmäldes 223 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (vecka 35, perioden 24.8–30.8) anmälde 145 nya fall.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,20–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 %). Vecka 36 var incidensen av nya fall 4,0 per 100 000 invånare.

Under en period på två veckor (veckorna 35–36, perioden 24.8–6.9) var den sammanlagda incidensen av nya fall 6,6 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 33–34, perioden 10.8–23.8) var incidensen 6,4 fall per 100 000 invånare. 

Massexponeringarna ökar i synnerhet på fritiden

De fall som har konstaterats i Finland härstammar fortsättningsvis både från Finland och från utlandet. En del av smittorna har samband med välkända kluster på olika håll i landet. Smittor har förekommit vid familjemöten, på arbetsplatser och i samband med andra sociala kontakter. 

Man känner till flera inhemska massexponeringar, av vilka största delen har samband med fritidsaktiviteter och hobbyer. Under de senaste veckorna har det också konstaterats flera massexponeringar på daghem, olika läroanstalter och på arbetsplatser.

Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya smittor så effektivt som möjligt. De lokala myndigheterna har lyckats förhindra vidare smitta mycket väl trots de stora massexponeringarna.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

I Finland har det fram till den 9 september 2020 konstaterats 8430 coronavirusfall. Sammanlagt 337 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7500, det vill säga över 90 procent av de konstaterade fallen av smitta. 

Under den senaste uppföljningsperioden (vecka 36) var epidemiläget fortfarande lugnt i största delen av sjukvårdsdistrikten. Lokala, nya smittokluster har lett till en betydande ökning av antalet fall och en ökad incidens i vissa regioner. På motsvarande sätt har en del av de regioner, där de föregående veckornas smittor och kända smittkedjor lett till en ökad incidens, lyckats bryta smittkedjorna.  

Den 9 september 2020 vårdades sammanlagt 6 patienter på sjukhus, och av dessa var en person i intensivvård. Antalet patienter i sjukhusvård har hållits på låg nivå från början av juli.

Stort antal tester görs dagligen – få positiva testresultat

Laboratorierna har för närvarande kapacitet att ta till och med över 16 000 test per dag. Det görs många tester sett i relation till hela befolkningen. Under vecka 36 analyserades dagligen cirka 10 000–14 000 coronavirustester. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har ökat något jämfört med förra veckans siffra (0,2 %), men andelen har fortfarande varit mycket låg (0,3 %).

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen