Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av en ny finansieringslag för social- och hälsoorganisationer inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2022 10.44
Pressmeddelande 61/2022

Social- och hälsovårdsministeriet inleder beredningen av en ny finansieringslag för social- och hälsoorganisationer. Bakgrunden till detta är regeringens riktlinje om att det ska införas en ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspel från ingången av 2024.

En projektgrupp bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp färdigställde i februari sitt förslag till ny finansieringsmodell och finansieringsnivå för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Genomförandet av reformen av finansieringsmodellen förutsätter att lotterilagen ändras. Den nya finansieringsmodellen innebär i praktiken en finansiering med allmän täckning, där fördelningsförhållanden i anslaget eller specificerade användningsändamål inte är fastställda i lag.

I syfte att förbättra förutsägbarheten och stabiliteten bereds inom ministeriernas (jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet) sektorer nya sektorspecifika ramlagar för att förenhetliga nuvarande praxis. 

Det föreslås att bestämmelserna om den nuvarande Social- och hälsoorganisationernas understödscentral samt delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden överförs från lotterilagen till social- och hälsovårdsministeriets sektorramlag. 

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till en ny lag om finansiering av social- och hälsoorganisationer ska beredas skyndsamt så att den kan föredras hösten 2022 som en del av totalreformen av finansieringsmodellen.

Syftet med den lag som bereds är att säkerställa att statsunderstödsverksamheten fortsätter på ett förutsägbart, öppet och transparent sätt.

Som stöd för beredningen tillsätts en uppföljningsgrupp med uppgift att främja beredningen av ny lagstiftning för främjande av hälsa och social välfärd. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.3.2022–31.12.2022.

Ytterligare information:

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen