Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Valfrihetsförsöken för kunder har gett bra resultat

Social- och hälsovårdsministeriet
18.5.2017 17.50 | Publicerad på svenska 30.5.2017 kl. 10.46
Pressmeddelande 76/2017

Det görs försök med verksamhetsmodeller för att genomföra valfrihet i fråga om social- och hälsovårdstjänster genom fem försöksprojekt. Nu är det möjligt att utvidga försöken till att även omfatta mun- och tandvård.

Det första försöket inleddes i januari? i Övre Savolax och det sista som deltar under veckan (måste kontrolleras med Frank Ryhänen på onsdag) är det i fråga om sitt befolkningsunderlag största området – Mellersta Nyland.

I försöket följs en s.k. direktvalsmodell där kunden väljer vilken tjänsteproducent han eller hon vill ha, betalar samma kundavgift oberoende av vem som är producent och tjänsteproducenten får en fast avgift för kunden (kapitationsersättning). Utöver gemensamma verksamhetsprinciper görs det inom projekten försök med innehåll och verksamhetsmodeller som avviker från och kompletterar varandra. Till exempel tjänstehelheterna och ersättningsmodellerna för tjänsteproducenter varierar enligt projekt. En särskild uppgift har satts upp för varje projekt. Projektet producerar information om den för både de övriga projekten och utvecklandet av valfrihetslagstiftningen.

Det är också möjligt att ta med direktvalstjänster för mun- och tandvård i de pågående försöken.  Medicinalrådet Anne Nordblad berättar i videon att försöksprojekten kan göra upp en plan för utvidgning av försöken till att omfatta mun- och tandvård och få särskild finansiering från social- och hälsovårdsministeriet för försöket.

Försöken producerar information till stöd för genomförandet av valfriheten

I försöken samlar man information ur olika perspektiv: kundernas beteende och erfarenheter, tjänsteproducenternas verksamhet, tjänsternas genomförande och kvalitet, tjänsternas kostnadseffektivitet, hur väl olika ersättningsmodeller fungerar, valfrihetsmodellens risker, personalens erfarenheter samt hur väl IKT-lösningarna fungerar. Från försöksområdena får man även information som underlag för att sköta landskapets uppgift att ordna hälso- och sjukvården.

Bland erfarenheterna i inledningsskedet har särskilt frågor om gällande lagstiftning, handledning och rådgivning för olika kundgrupper, sociala handledningens innehåll och verksamhetsmodell samt användning av information och informationssystem dominerat.

  • Det har inte varit lätt för kunderna att förstå en verksamhetsmodell med direkt val av tjänsteproducent och därför måste man satsa på rådgivning och handledning för kunderna i serviceprocessens alla faser.
  • Det finns behov av social handledning och det skulle finnas behov av att utvidga dess innehåll om man kan lösa de juridiska hindren.
  • Särskilt personer i arbetsför ålder och barnfamiljer har visat intresse för att byta tjänsteproducent, vilket inte motsvarar de vanligaste förhandsförväntningarna om att de som behöver mycket tjänster skulle vara mest villiga att byta tjänsteproducent.
  • Modellen med kapitationsersättning verkar fungera väl och man har fått villiga tjänsteproducenter till varje försök. Dessutom förhandlar man med nya producentkandidater inom alla försöksområden.
  • Trots konkurrensförhållandet har det uppstått ett nytt slags partnerskap mellan de offentliga och privata aktörerna inom social- och hälsovården. Genom partnerskapet har man kunnat utveckla de tjänster som tillhandahålls kunder och deras verksamhetsmodeller.

Erfarenheter samlas även in för informationssystemen för valfrihet

Hela det informationssystem som behövs för att genomföra valfrihetsmodellen har inte funnits klart någonstans. Därför har planeringen och genomförandet av IKT-lösningar krävt mycket arbete och mer tid än beräknat vid inledandet av försöket. Denna erfarenhet är värdefull för planeringen och genomförandet av den IT-miljö som behövs för en permanent valfrihetsmodell. Företrädarna för försöksprojekten deltar även i projektet som gäller valfrihetsmodellens helhetsarkitektur. I projektet produceras förslag till IT-lösningar och IT-tjänster som behövs för genomförandet av valfriheten.

Den egentliga utvärderingen

Den egentliga utvärderingen av försöken görs separat. Institutet för hälsa och välfärd har utvecklat en analysram för försöket med servicesedlar tillsammans med försöksprojekten. Efter konkurrensutsättning har Owal-group valts ut att göra utvärderingen.  Resultaten av utvärderingen publiceras regelbundet under projektet på webbplatsen för försöket med servicesedlar.

Ytterligare information

Annakaisa Iivari, direktör, tfn 02951 63371

Anne Nordblad, medicinalråd, tfn 02951 63387

Kundorienterad service

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 18.5.2017.

Tillbaka till toppen