Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp har lämnat förslag om utvecklingen av lagen om utkomststöd och verkställandet av stödet 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2021 12.47
Pressmeddelande 217/2021

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för utkomststöd föreslår ändringar i lagstiftningen om utkomststöd och i verkställandet av stödet. Det centrala syftet är att bättre kunna tillgodose de mest utsatta människornas behov av stöd. 

Arbetsgruppens förslag gäller förtydligande av det grundläggande utkomststödet, förbättringar i informationsutbytet mellan myndigheterna och utveckling av bestämmelserna om ansökningsförfarande och verkställande.  

Utkomststödet är ett sistahandsstöd inom socialvården som beviljas enligt prövning, och verkställandet är fördelat på två olika myndigheter. Folkpensionsanstalten ansvarar för det grundläggande utkomststödet och kommunerna för det kompletterande och förebyggande utkomststödet. Att det är fråga om ett sistahandsstöd ställer särskilda krav på verkställandet. Kraven gäller att garantera faktisk jämlikhet även när det gäller de klienter som behöver stödet mest.  

Arbetsgruppen föreslår ökad användning av samarbetsmodeller och betoning på individuell behandling av ärenden och på rådgivning och handledning. Genomförarna ska få handledning och utbildning bland annat i frågor som gäller informationsutbytet. Även informationssystemen behöver utvecklas. 

Enligt arbetsgruppen är det problematiskt att utkomststödet i regel används som en stödform som kompletterar grundskyddet. Enligt arbetsgruppen borde man fokusera på de omständigheter som är orsaken till att utkomststödet används som ett komplement till de primära förmånerna. I kommittén för social trygghet och vid övrig beredning borde målet vara reformer som minskar behovet av utkomststöd. 

Kommentarer om arbetsgruppens förslag tas emot till utgången av september

Arbetsgruppens uppdrag var att lägga fram förslag till ändringar i lagstiftningen om utkomststöd och socialvård. Ändringarna ska stärka utkomststödets roll som ett ekonomiskt stöd som används i sista hand inom socialvården. Arbetsgruppen tillsattes på grund av det mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller genomförandet av en totalreform av utkomststödet. I arbetsgruppens slutbetänkande behandlas nuläget för och genomförandet av lagstiftningen om utkomststöd samt konstitutionella frågor och förhållandet till socialvården och de primära förmånerna. 

Revideringen av lagstiftningen om utkomststöd fortsätter vid ministeriet, och i de olika faserna under den fortsatta beredningen hörs olika aktörer. Betänkandet kan läsas på webbplatsen utlåtande.fi, och där kan man också kommentera det före den 30 september 2021.  

Ytterligare information: 

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163215
Eveliina Pöyhönen, direktör, tfn 0295 163 303

Tillbaka till toppen