Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää toimeentulotukilain ja tuen toimeenpanon kehittämistä 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2021 12.47
Tiedote 217/2021

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmä ehdottaa muutoksia toimeentulotuen lainsäädäntöön ja toimeenpanoon. Keskeisenä tavoitteena on vastata haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin nykyistä paremmin.

Työryhmä ehdottaa, että perustoimeentulotuen asemaa selkeytetään, viranomaisten välistä tiedonvaihtoa parannetaan sekä tuen hakumenettelyjä ja toimeenpanoa koskevia säännöksiä kehitetään. 

Toimeentulotuki on viimesijainen harkinnanvarainen sosiaalihuollon tukimuoto, jonka toimeenpano jakautuu kahdelle eri viranomaiselle. Kela vastaa perustoimeentulotuesta ja kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Tuen viimesijaisuus asettaa erityisiä vaatimuksia tuen toimeenpanolle, jotta voitaisiin varmistaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen myös kaikkein eniten tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. 

Työryhmä esittää, että toimeenpanossa laajennetaan yhteistyömallien käyttöä sekä painotetaan yksilöllistä asiakkaan asian käsittelyä ja kiinnitetään huomioita asiakkaiden neuvontaan ja ohjaamiseen. Toimeenpanijoita ohjeistetaan ja koulutetaan muun muassa tietojen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Myös tietojärjestelmiä on kehitettävä.

Työryhmä pitää ongelmallisena, että toimeentulotuesta on tullut perusturvaa säännönmukaisesti täydentävä tukimuoto. Työryhmän mielestä huomio olisi kohdistettava niihin seikkoihin, jotka aiheuttavat toimeentulotuen muodostumista ensisijaisia etuuksia täydentäväksi etuudeksi. Sosiaaliturvakomitean työssä ja muussa valmistelussa pitäisi pyrkiä tekemään sellaisia uudistuksia, joiden avulla vähennetään tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

Työryhmän ehdotuksia voi kommentoida syyskuun loppuun

Työryhmän tehtävänä oli ehdottaa toimeentulotuki- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia, jotka vahvistavat toimeentulotuen roolia sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena taloudellisena tukena. Taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus toimeentulotuen kokonaisuudistuksen toteuttamisesta. Työryhmän loppumietinnössä käydään läpi toimeentulotukilainsäädännön ja toimeenpanon nykytilaa, valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä sekä suhdetta sosiaalihuoltoon ja ensisijaisiin etuuksiin. 

Toimeentulotukilainsäädännön uudistamista jatketaan ministeriössä, ja eri toimijoita kuullaan hankkeen edetessä valmistelun eri vaiheissa. Mietintö laitetaan lausuntopalvelu.fi-sivustolle, jossa siitä voi esittää näkemyksensä 30.9.2021 asti. 

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, p. 0295 163 215
johtaja Eveliina Pöyhönen, p. 0295 163 303
[email protected]

Sivun alkuun