Huoltajuus, elatus, isyyden ja äitiyden tunnustaminen

Isä ja lapsiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa perhepolitiikan linjauksista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Lapsella on oikeus saada huolenpito, kasvatus ja elatus ensisijaisesti omilta vanhemmiltaan. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea vanhempia toteuttamaan tämä lasten oikeus.

Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen sekä isyyden ja äitiyden vahvistamiseen liittyvistä asioista vastaa oikeusministeriö.

Lapsen huoltajuus

Henkilö, joka synnyttää lapsen, on lapsen äiti. Lapsen toinen vanhempi voi olla isä tai lapsella voi olla kaksi äitiä.

Isyyden tai äitiyden vahvistamisella syntyy vanhemman ja lapsen välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, joka merkitään väestörekisteritiedostoon. Samalla lapsi saa oikeuden elatukseen, perintöön ja mahdolliseen perhe-eläkkeeseen.

Isyyden vahvistaminen

Jos lapsen äiti ja isä ovat avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, he ovat yhdessä lapsen huoltajia.

Jos he eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys on vahvistettava ennen kuin isän huoltajuus voidaan vahvistaa.

Tuleva isä voi tunnustaa isyytensä jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle. Lapsen syntymän jälkeen tehtävän isyyden tunnustamisen vastaanottaa lapsen kotikunnan lastenvalvoja. Isyyden vahvistaa maistraatti.

Jos isä ei tunnusta isyyttään, äiti voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi.

Isyyden toteamisesta, vahvistamisesta sekä isyyden kumoamisesta säädetään isyyslaissa.

Äitiyden vahvistaminen

Lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella. Edellytyksenä on, että lapselle ei voida todeta tai vahvistaa isää.

Äitiyden vahvistamisesta säädetään äitiyslaissa.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykyjensä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kun tämä täyttää 18 vuotta.

Elatusapuun liittyvistä asioista vastaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat julkaisseet ohjeen lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi

Lapsen huolto erotilanteessa

Eroavien vanhempien on sovittava lapsen

  • huollosta
  • elatuksesta
  • asumisesta ja
  • tapaamisoikeuksista.

Asioiden selvittelyssä ja sopimusten teossa auttaa kunnan lastenvalvoja. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimukset ja katsoo, etteivät ne ole lapsen edun vastaisia. Sopimuksia tehtäessä noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lakia lapsen elatuksesta.

Valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi. Joskus varsinainen tapaaminen sujuu normaalisti etävanhemman kotioloissa, mutta vanhempien kohtaaminen ei lapsen haku- ja noutotilanteessa ole mahdollista. Tällöin lapsen tapaamiseen liittyvään vaihtotilanteeseen tarvitaan turvallinen kolmas henkilö toteuttamaan ns. valvottu vaihto.

Kunnalla on velvollisuus järjestää lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten tuki ja valvonta sekä valvotut vaihdot.

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite: