Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy

Julkisen vallan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia.

Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat alkoholi-, tupakka-ja nikotiinituote sekä huumausainepolitiikan suunnittelu, ohjaus ja lainsäädäntö. 

Ministeriön tehtävänä on myös rahapelihaittojen ehkäisy, seuranta, arviointi ja tutkimus.

Ministeriö johtaa ehkäisevää päihdetyötä, jonka valtakunnallinen kehittäminen ja ohjaaminen kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Päihde- ja riippuvuusstrategia linjaa työtä vuoteen 2030 asti

Strategiassa käsitellään laajasti päihteitä ja riippuvuuksia.  Ydinajatus on, että päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä ja hoitaa nykyistä paremmin. Työssä onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja tehokkaita toimia eri aloilla.

Päihde- ja riippuvuusstrategiassa on viisi painopistettä: 

  1. Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten sekä heidän läheistensä oikeuksien toteutumista
  2. Vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa
  3. Tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja nikotiini-, huumausaine- ja rahapelipoliittisia toimia
  4. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu, saavutettavuus ja saatavuus
  5. Varmistetaan päihde- ja riippuvuusasiantuntemus ja yhteistyö valtioneuvostossa

Alkoholipolitiikka

Alkoholipolitiikan tavoitteena on alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä alkoholin kulutuksen hillitseminen.

Huumausainepolitiikka

Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Tupakkapolitiikka

Tupakkapolitiikan tavoitteena on suojata ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja tupakoinnin loppuminen Suomessa.

Rahapelihaitat

Rahapelipolitiikan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. Rahapelihaittoja ehkäistään ja vähennetään rahapelipoliittisten toimien ohella osana ehkäisevää päihdetyötä, ehkäiseviä ja korjaavia palveluita sekä yleistä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä.   

Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävää työtä. Työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen.

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163311   Sähköpostiosoite: