Rokotukset

RokoteRokotukset ovat tärkeä osa yleistä tartuntatautien torjuntaa.

Suomessa kaikille lapsille tarjotaan maksuttomia rokotteita sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa laatiman kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Rokotusohjelmalla pyritään suojaamaan koko väestöä mahdollisimman hyvin tarttuvilta taudeilta.

Rokotteista säädetään laeissa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rokotusohjelmaa ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä. Lisäksi ministeriö tekee esitykset valtioneuvostolle ja eduskunnalle uusien rokotteiden ottamisesta rokotusohjelmaan sekä päättää taloudellisesti merkittävistä rokotehankinnoista.

Lääkelaissa ja -asetuksessa säädetään rokotteiden valmistuksesta, maahantuonnista, myyntiluvista, jakelusta ja myynnistä.

Rokotteiden hankinnasta, tartuntatautien torjunnan viranomaisvastuista ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta säädetään tartuntatautilaissa.

Rokotusohjelma määritellään STM:n asetuksessa.

Rokotusohjelman maksuttomien rokotteiden lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus ottaa muita rokotteita.

Viranomaisten roolit rokotusasioissa

Kansallisessa rokotusohjelmassa mukana olevat rokotteet hankitaan valtion kustannuksella kuntien käyttöön. Vastuu kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytännön järjestämisestä kuuluu kunnille. Lapsille tarjotaan rokotteet ohjelman mukaisesti neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii tartuntatautien vastustamistyön ja rokotusten asiantuntijalaitoksena. THL tutkii, arvioi ja kehittää kansallista rokotusohjelmaa sekä huolehtii korkean rokotuskattavuuden säilyttämisestä.

Rokotusohjelmaa koskevan päätöksen teon tukena toimivat THL:n kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, THL:n rokotussuositustyöryhmä sekä rokotekohtaiset asiantuntijaryhmät.

THL tekee rokotteita ja rokotusohjelmaa koskevat esityksensä STM:lle. STM:n tartuntatautien neuvottelukunta toimii tartuntatautien torjunnan asiantuntijaelimenä, joka seuraa tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tukee tartuntatautien vastustamistyötä.

STM:n rokotehankintatyöryhmä valmistelee taloudellisesti merkittävät rokotehankinnat.

THL huolehtii rokotteiden hankintapäätöksen toimeenpanosta, rokotteiden jakelusta kunnille ja rokotusohjelman toteuttamisen ohjeistuksesta sekä vaikutusten seurannasta.

Rokotteiden turvallisuus

Rokote on lääkevalmiste, joka voidaan ottaa Suomessa käyttöön joko Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tai Euroopan lääkeviraston (European Medicines Agency EMA) myöntämän myyntiluvan perusteella.

Myyntiluvan saaneiden rokotteiden valmisteyhteenvedot ovat luettavissa Fimean tai EMA:n verkkosivuilla.

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen rokotteen turvallisuutta arvioidaan haittavaikutusilmoitusten ja tutkimusten avulla. Fimea ylläpitää haittavaikutusrekisteriä lääke- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa  Fimealle toteamansa tai epäilemänsä rokotteeseen tai rokotukseen liittyvät haittavaikutukset, erityisesti vakavat ja/tai odottamattomat haittavaikutukset, sekä kaikki uusien rokotteiden haitat. Myös potilaat voivat ilmoittaa rokotteiden ja rokotusten haittavaikutuksista Fimealle. 

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi rokottamista koskevaan palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

  • tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimipisteessä rokotuksista vastaavalle henkilölle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia sinua hoitaneiden henkilöiden kanssa.
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi potilasasiamieheen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Rokotteen aiheuttamasta vahingosta voi hakea korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksiä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksiä kanteluihin, jotka koskivat tartuntatautilain mukaisia hoitohenkilöstön rokotuksia:

Lisätietoja

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163324   Sähköpostiosoite: