Tupakkapolitiikka

Tupakkapolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää tupakkapolitiikkaa, jonka tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tavoite on vahvistettu tupakkalaissa.

Tupakkapolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla

 • ehkäistään tupakkatuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä,  
 • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja 
 • suojellaan väestöä altistumista niiden savulle.

Tupakointi on suurin yksittäinen terveysriski ja keskeinen syy väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Tupakkatuotteet eivät ole normaaleja kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean riippuvuuden, ylläpitävät sitä ja sisältävät ihmisille myrkyllisiä aineita.

Tupakoinnin vähentäminen on tehokas tapa parantaa terveyttä.

Tupakkalaki

Tupakkapolitiikan keskeinen väline on lainsäädäntö ja erityisesti tupakkalaki. Tupakkalaki panee täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivin ja se on ollut voimassa 15.8.2016 lukien.

Tupakkalaki koskee tupakkatuotteiden lisäksi tupakan vastikkeita, tupakkajäljitelmiä, tupakointivälineitä sekä sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä.

Tupakkalaissa säädetään:

 • tuotteita koskevat vaatimuksista ja ilmoituksista
 • vähittäismyyntipakkauksista
 • maahantuontirajoituksista
 • esilläpitokielloista
 • tupakointikielloista ja -rajoituksista
 • ohjauksesta, valvonnasta ja seuraamuksista.

Tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. 

EU-sääntely ja yhteistyö tupakkapolitiikassa

Suomen tupakkalainsäädännössä on pantu täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi ja tupakkamainontadirektiivi.

Tupakkatuotedirektiiviin liittyy täydentäviä toimeenpanosäädöksiä. Alla olevassa linkissä on niistä yhteenvetosivu. Säädöstä klikkaamalla aukeavat suomenkieliset versiot.

Tupakkalaissa tarkoitetut tuotteet kuuluvat myös EU:n markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan.

Lisäksi tupakkatuotteissa käytettävät filtterit kuuluvat kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä

Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Tupakkalaissa (549/2019) jäljitettävyyttä koskevat säännökset ovat luvussa 6. Jäljitettävyysjärjestelmästä ja sen toimeenpanosta voi lukea tarkemmin Valviran laittoman kaupan ehkäisyä koskevilta verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön nimeää jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämän tunnisteiden antajan Suomen markkinoille saatettavien tupakkatuotteiden osalta. STM:n nimeämä tunnisteiden antaja on Allexis s.r.o. Suosittelemme, että talouden toimijat seuraavat tunnisteiden antajan sivustoja kuukausittain mahdollisten päivitysten ja uutisten vuoksi.

Toimet tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön vähentämiseksi

Tärkeimpiä tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön vähentämiseen vaikuttavia toimia ovat:

 • tuotteiden mahdollisimman korkea hinta (hinta- ja veropolitiikka)
 • savuttomat elinympäristöt
 • markkinoinnin kieltäminen
 • tuotteiden saatavuuden rajoittaminen (esimerkiksi myyntikiellot, myynnin luvanvaraistaminen)
 • tuotteita ja niiden ominaisuuksia sekä vähittäismyyntipakkauksia koskeva säätely (esimerkiksi nikotiini-, terva- ja hiilidioksidipäästöt, varoitusmerkinnät)
 • tupakoimattomuutta tukeva viestintä
 • lopettamisen tuki.

Sosiaali- ja terveysministeriö on helmikuussa 2022 asettanut kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä tupakkalain tavoitteen mukaisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista tukevia ja edistäviä ehdotuksia. Työryhmän ehdottamilla toimenpiteillä pyritään siihen, että tulevaisuudessa yhä harvempi aloittaisi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty johtaja Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitosta ja varapuheenjohtajana toimii johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kehittämistyöryhmän toimikausi päättyy tammikuun 2023 lopussa.

Aiempi työryhmä esitti toukokuussa 2018 tiekarttaa, jonka toimia järjestelmällisesti toteuttamalla tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä. Tällöin niitä käyttäisi päivittäin alle 5 prosenttia aikuisväestöstä. Tämän tupakkalakiin kirjatun tavoitteen saavuttamiseksi pitäisi jokaisella hallituskaudella seurata ja arvioida tupakkapolitiikkaa sekä kehittää uusia toimenpiteitä.

Muiden viranomaisten vastuut tupakkapolitiikassa

Tupakkalain valvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto  Valvira (tuotteiden markkinavalvonta sekä markkinointikiellon valvonta) sekä kunnat (koko tupakkalain valvonta kunnan alueella). Valviran tehtävänä on lisäksi ohjata tupakkalain valvontaa esimerkiksi laatimalla valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) ovat tupakoinnin vähentämistyön asiantuntijalaitoksia.

Tupakkavalmisteverosta säädetään erikseen tupakkaverotuksessa annetussa laissa, josta vastaa valtiovarainministeriö.

Tupakkatuotteissa käytettävät suodattimet (filtterit) kuuluvat kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan, joka Suomessa toimeenpannaan jätelailla. Kertakäyttömuovidirektiivin merkintävaatimusten ja tuotekieltojen valvontatoimivaltuus ehdotetaan EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panoa koskevassa hallituksen esityksessä 40/2021 osoitettavaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. 

Lisätietoja

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163343