Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa hyvinvointialueita sote-palvelujen järjestämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Pelastustoimen yleinen johtaminen, ohjaus ja valvonta kuuluvat sisäministeriölle. Valtiovarainministeriö seuraa hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta.

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ohjaus koostuu useammalla eri tasolla tapahtuvasta ohjauksesta.

  • Valtio asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet sekä hyvinvointialueiden talouden strategiset linjaukset. Tavoitteiden toteutumista edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnissa.
  • Ministeriön ja hyvinvointialueiden välisissä keskusteluissa käydään vuosittain läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. 
  • Saamaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee laatia keskinäinen yhteistyösopimus valtuustokausittain. Sopimuksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.
  • Muodollisen ohjauksen lisäksi valtioneuvosto käy jatkuvaa vuoropuhelua hyvinvointialueiden kanssa. 

Valtion ohjaus keskittyy hyvinvointialueen järjestämistehtävien ohjaukseen strategisella tasolla. Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueen tehtäviin ja palvelutuotantoon.

Tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palvelujen järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Tekeillä on ohjauksen käsikirja, joka tarjoaa kattavasti tietoa kansallisesta ohjauksesta.

Hyvinvointialueiden rahoitus ja talous

Lisätietoja hyvinvointialueiden rahoituksesta ja taloudesta löytyy valtionvarainministeriön verkkosivuilla. 

Opas hyvinvointialueiden investointisuunnitelman laadintaan on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Opasta päivitetään saadun palautteen pohjalta. 

Valtakunnalliset tavoitteet

Neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja hyvinvointialueet käyvät vuosittain alueelliset neuvottelut. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. 

Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvottelujen tukena toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arviot sekä alueiden ja ministeriön havainnot.

Vuoden 2023 hyvinvointialueiden neuvottelujen pöytäkirjat ja liitteet.

Sote-neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysministeriötä hyvinvointialueiden vuorovaikutteisessa ohjauksessa. Neuvottelukunta toimii kanavana, jonka kautta hyvinvointialueet voivat tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Neuvottelukunnan jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sisäministeriöstä, hyvinvointialueilta, Helsingin kaupungilta ja HUS-yhtymältä. 

Sote-neuvottelukunnan ja sen alaisten jaostojen lisäksi toimintaan liittyy useita vapaaehtoisia verkostoja. 

Lisätietoja

Linda Soikkeli, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163002  


Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163290