Sosiaali- ja terveysministeriön rooli hyvinvointialueiden ohjauksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 21 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö vastaa valtakunnallisesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja siten sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien lakiehdotusten valmistelusta ja esittelystä valtioneuvostossa sekä kaikesta sosiaali- ja terveyspalveluja koskevasta ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ja hyvinvointialueen väliseen tiiviiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus koostuu monella tasolla tapahtuvasta ohjauksesta.

  • Valtioneuvosto asettaa valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta tukee sosiaali- ja terveysministeriötä hyvinvointialueiden vuorovaikutteisessa ohjauksessa. Neuvottelukunta kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa sosiaali- ja terveysministeriön virkajohdon ja hyvinvointialuejohtajien välillä. Neuvottelukunta toimii kanavana, jonka kautta hyvinvointialueet voivat tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriölle. Sote-neuvottelukunnan alaisissa jaostoissa toteutuu vielä astetta tiiviimpi vuorovaikutus sosiaali-  ja terveysministeriön ja hyvinvointialueiden asiantuntijoiden välillä.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön ja hyvinvointialueiden neuvotteluissa käydään vuosittain läpi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaista tilaa ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvottelujen tukena toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arviot, sote-valvojien (Valvira ja aluehallintovirastot) valvontaraportit sekä hyvinvointialueiden selvitykset ja sosiaali- ja terveysministeriön havainnot.
  • Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on laadittava keskinäinen yhteistyöaluesopimus. Sopimuksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain yhteistyöalueen neuvotteluissa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain selvityksen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta.
  • Hyvinvointialueiden investointisuunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollon osalta hyväksytään (tai hylätään) vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä.
  • Muodollisen ohjauksen lisäksi valtioneuvosto käy jatkuvaa vuorovaikutusta  hyvinvointialueiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön virkajohto keskustelee ajankohtaisista hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asioista vähintään kuukausittaisissa hyvinvointialuejohtajien verkoston kokouksissa, muutaman kuukauden välein aluehallitusten puheenjohtajien verkoston kokouksissa ja 2-4 kertaa vuodessa aluevaltuustojen puheenjohtajien verkoston kokouksissa. Matalan kynnyksen jatkuvaa vuorovaikutusta toteutuu lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja hyvinvointialueiden asiantuntijapainotteisissa verkostoissa.
  • Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa hyvinvointialueiden ajankohtaista tilannetta n. 3 kk välein päivittyvässä hyvinvointialueiden tilannekuvassa.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suositukset

Hyvinvointialueiden rahoitus ja talous

Lisätietoja hyvinvointialueiden rahoituksesta ja taloudesta löytyy valtionvarainministeriön verkkosivuilla. 

Opas hyvinvointialueiden investointisuunnitelman laadintaan on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Opasta päivitetään saadun palautteen pohjalta. 

Valtakunnalliset tavoitteet

Valtakunnallisten tavoitteiden päivitystyö on käynnissä, ja uudet tavoitteet julkaistaan vuoden 2024 alkupuolella.

Neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja hyvinvointialueet käyvät vuosittain alueelliset neuvottelut. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin.

Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvottelujen tukena toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arviot sekä alueiden ja ministeriön havainnot.

Sote-neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysministeriötä hyvinvointialueiden vuorovaikutteisessa ohjauksessa. Neuvottelukunta toimii kanavana, jonka kautta hyvinvointialueet voivat tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Neuvottelukunnan jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sisäministeriöstä, hyvinvointialueilta, Helsingin kaupungilta ja HUS-yhtymältä. 

Sote-neuvottelukunnan ja sen alaisten jaostojen lisäksi toimintaan liittyy useita vapaaehtoisia verkostoja. 

Lisätietoja

Andreas Blanco Sequeiros, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163347   Sähköpostiosoite: