Tilastoja sosiaali- ja terveyspalveluista

THL:n tilastot ja rekisterit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tilasto- ja rekisterituotanto tarjoaa tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista seuraavilta aihealueilta.

Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot kuntatasolla

 

Sotkanet -tilastotietokanta sisältää kattavasti tilastotietoja ja indikaattoreita muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden kustannuksista. Verkkopalvelusta löytyvät pitkät aikasarjat kokomaasta, alueittain ja kunnittain. Mukana on paitsi THL:n, myös esimerkiksi Tilastokeskuksen ja Kelan tuottamia tietoja. Sotkanet-palveluun on myös koottu keskeisiä tietoja Euroopanmaista.

THL:n tietokantaraportit mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun THL:n aineistoista. Tietokantaraporteissa on myös valmiita koosteita aihealueen keskeisistä tiedoista. Raportteja voi tehdä muun muassa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä, terveydenhuollon laitoshoidosta ja terveydenhuollon avohoidosta.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. Sosiaaliturva-tilastoista löytyvät linkit muun muassa THL:n aineistoihin.

Tilastokeskuksen tilasto kuntien ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot.

Lääketilastoja

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Lääketieto-sivulta löytyy tilastoja muun muassa lääkkeiden kulutuksesta.

Fimea julkaisee yhteistyössä Kelan kanssa Suomen lääketilasto-tilastojulkaisua, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. Fimean sivuilla on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja lääkkeisiin ja niidenkäyttöön liittyvää tietoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus

Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla on tilastoja potilasvahinkoilmoituksista ja korvauksista.

Palveluvaaka.fi on THL:n ylläpitämä kansalaisille suunnattu sivusto, joka tarjoaa vertailutietoa sosiaali- jaterveyspalveluiden toimivuudesta. Sivustolla voi vertailla eri toimipaikkoja, tarkastella sosiaali- ja terveysalan tilastotietoja ja arvioida palveluita.

Kuntaliiton verkkosivuille on koottu kunta- ja aluekohtaista tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista.

THL:n vuosikirjat

THL julkaisee vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollontilastollisen vuosikirjan ja muita eri aihealueiden kokoomajulkaisuja.

THL:n Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä pitkinä aikasarjoina.

Nuorten elinolot -vuosikirja on Nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteistyöhanke. Vuosikirjojen tavoitteena on nostaa esille nuoria koskevaa tutkimustietoa ja käytettävissä olevaa tilastollista aineistoa. Jokaisella julkaisulla on oma teemansa.

THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja kuvaa Suomen päihdetilanteen kehitystä. Yleiskatsauksessa esitetään Suomen alkoholi- ja huumepolitiikan tärkeitä tavoitteita ja niiden yhteyksiä kansainvälisiin alkoholi- ja huumepoliittisiin sopimuksiin ja ohjelmiin.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275