Tilastoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevia tilastoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tilasto- ja rekisterituotanto tarjoaa tietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista:

Sosiaali-, terveys- ja väestötilastoja alueittain

Sotkanet-tilastotietokanta sisältää kattavasti tilastotietoja ja indikaattoreita muun muassa väestön hyvinvoinnista ja terveydentilasta.

Verkkopalvelusta löytyvät pitkät aikasarjat koko maasta alueittain ja kunnittain. Mukana on esimerkiksi THL:n, Tilastokeskuksen ja Kelan tuottamia tietoja. Palveluun on koottu myös keskeisiä väestö- ja terveystietoja Euroopan maista.

Terveys- ja hyvinvointitilastoja väestöryhmittäin

THL:n Terveytemme.fi-verkkopalvelu tarjoaa koko maan ja aluetason tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin.

Hyvinvointikompassi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit. Hyvinvointikompassi tarjoaa valtakunnallisiin tietoaineistoihin perustuvia vertailutietoja väestön hyvinvoinnista ja terveydentilasta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin Suomen virallisiin tilastoihin. Suurin osa tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. 

Tilastokeskus tekee tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä.

Kunnan toiminta terveyden edistämisessä

THL:n TEAviisari on verkkopalvelu, joka kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä ja terveyserojen kaventamisessa.

THL:n tietokantaraportit mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun THL:n aineistoista. Tietokantaraporteissa on myös valmiita koosteita aihealueen keskeisistä tiedoista. Raportteja voi tehdä muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kunnissa, hoitoonpääsystä sekä raskauden keskeytyksistä.

Sairastavuustilastoja alueellisesti

Kelan Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten avulla voi vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja vuositasolla.

THL:n sairastavuusindeksin avulla kunnat voivat vertailla omaa sairaustaakkaansa sekä koko maahan että muihin kuntiin. Se auttaa myös paikantamaan terveystyönt ehostamisen tarpeita. Indeksi kokoaa yhteen useiden kansallisten rekistereiden sisältämää tietoa keskeisten kansansairauksien yleisyydestä. Siinä on otettu huomioon eri sairauksien merkitys niiden aiheuttaman kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadunvajeen ja terveydenhuollon suorien kustannusten näkökulmasta.

Alkoholielinkeinon toimijoista, kulutuksesta ja myynnistätilastoja

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää aluehallintovirastojen kanssa alkoholielinkeinorekisteriä. Rekisteristä saa tietoa muun muassa alkoholielinkeinon toimijoista, alkoholiluvista ja alkoholinmyynnistä sekä kulutuksesta.

Asunnottomuudesta tietoja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää vuosittain kunnilta tietoja asunnottomien määrästä.

Lisätietoja