Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

Venäjä aloitti 24.2.2022 sotilaallisen hyökkäykseen Ukrainaan. Suomi on sitoutunut auttamaan Suomeen tulevia sotaa paenneita henkilöitä myös sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Viranomaiset seuraavat aktiivisesti tilannetta ja auttamistoimia koordinoidaan hallitusti eri hallinnonalojen välillä.

Sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto ja Rajavartiolaitos seuraavat tiiviisti Ukrainan muuttoliiketilannetta. Tilapäisen suojelun ja turvapaikan hakemisen prosessi alkaa poliisin tai rajaviranomaisen kautta, josta henkilö ohjataan Maahanmuuttoviraston palveluihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarjotaan maassaolostatuksen mukaisesti 

Ukrainalaisia ja Ukrainasta sotatoimia paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen erilaisilla maahantulostatuksilla. Oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa.

1) Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella 7.3.2022 alkaen

 • Oikeus terveydenhuollon palveluihin saman laajuisesti kuin henkilöillä, joilla on kotikunta Suomessa (Vastaanottolaki 26 § 2 mom.). Järjestämisvastuu on sillä vastaanottokeskuksella, johon henkilö on rekisteröitynyt . Vastaanottokeskukset antavat alueellisesti tarkempaa tietoa terveyspalveluista ja niihin pääsystä. Kaikille maahantulijoille suositellaan terveystarkastusta, jolloin myös tarvittavat rokotukset voidaan antaa. Kiireelliseen hoitoon henkilö voi hakeutua alueen päivystykseen suoraan.  
   
 • Oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin (ml. taloudellinen tuki eli vastaanottoraha) Järjestämisvastuu on sillä vastaanottokeskuksella, johon henkilö on rekisteröitynyt. Jos tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneella lapsella todetaan lastensuojelun tarve, lastensuojelun järjestämisestä vastaa oleskelukunta. 
   
 • Oikeus Kelan maksamiin asumisperusteisiin etuuksiin on henkilöllä, jonka arvioidaan asuvan Suomessa vakinaisesti tai joka työskentelee Suomessa ja saa työstä palkkaa vähintään 741,75 euroa kuukaudessa. 
   
 • Rekisteröityminen tilapäisen suojelun prosessiin on henkilöille vapaaehtoista, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koskee neuvonta ja ohjausvastuu muiden viranomaisten palveluihin.

2) Matkailijana/Turistina Suomessa 90 vuorokauden maassaoleskelun perusteella (edellyttää biometristä matkustusasiakirjaa)

 • Oikeus kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat hyvinvointialueen järjestämisvastuulla.
   
 • Oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin.

3) Työntekijänä Suomessa

 • Oikeus terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat hyvinvointialueen tai työterveyshuollon järjestämisvastuulla.
   
 • Oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin.
   
 • Oikeus moniin Kelan maksamiin asumisperusteisiin etuuksiin syntyy, jos työstä saatava palkka on vähintään 741,75 euroa kuukaudessa.

4) Turvapaikanhakijana Suomessa

Henkilö ohjataan hakemaan Suomesta turvapaikkaa vain, jos siihen on ilmeinen ja perusteltu 
syy.

 • Oikeus välttämättömiin terveydenhuollon palveluihin, ovat vastaanottokeskusten järjestämisvastuulla. Vastaanottokeskukset antavat alueellisesti tarkempaa tietoa terveyspalveluista ja niihin pääsystä. Kaikille maahantulijoille suositellaan terveystarkastusta, jolloin myös tarvittavat rokotukset voidaan antaa. Kiireelliseen hoitoon henkilö voi hakeutua alueen päivystykseen suoraan.
   
 • Oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin (ml. taloudellinen tuki eli vastaanottoraha), ovat vastaanottokeskusten järjestämisvastuulla. Jos turvapaikkaa hakevalla lapsella todetaan lastensuojelun tarve, lastensuojelun palveluntarpeen arvioimisesta ja palvelujen järjestämisestä vastaa hyvinvointialue.
   

Lisää tietoa aiheesta STM:n kuntainfosta. Tästä infosta löytyy tarkempaa tietoa myös kustannusten kohdentumisesta.

Kuntia kannustetaan perusopetuksen järjestämiseen kaikille kunnassa oleskeleville ukrainalaisille lapsille riippumatta maahantulostatuksesta. Lapsen edun näkökulmasta on tärkeää, että lapset saavat käydä koulua.

Terveysturvallisuus rajoilla ja infektiotautien ehkäisy

THL on julkaissut suosituksen Ukrainasta saapuvien henkilöiden infektiotautien ehkäisystä ja rokotuksista. Ukrainasta saapuville voidaan tarjota mahdollisuutta alkuterveystarkastukseen, jossa selvitetään tulijan terveydentilaa ja ohjataan hänet tarpeen mukaan hoitoon tai jatko- ja seulontatutkimuksiin.

Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut sivuilleen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä.

Tietoa eri hallinnonalojen viranomaisten verkkosivuilla 

Kysymyksiä ja vastauksia: Palvelujen järjestäminen kotikunnan saaville ukrainalaisille

Ukrainasta sotaa pakenevat henkilöt ovat oikeutettuja saamaan tilapäistä suojelua, joka perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin. Kun tilapäistä suojelua saaneet ukrainalaiset saavat kotikunnan, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy vastaanottokeskuksilta hyvinvointialueille.

Olemme koonneet hallinnonalan toimijoiden tueksi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Vastauksia lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Kirsi Kaikko, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA Puhelin:0295163545   Sähköpostiosoite: