Sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa vuogádat ja ovddasvástádusat

Sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa vuogádaga vuođđun lea stáhtadoarjagiin ollahuhtton sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahus.

Almmolaš sektora lassin bálvalusat buvttaduvvojit priváhta fitnodagain.

Suomas doaibmá maid viiddes sosiála- ja dearvvašvuođa organisašuvnnaid gieddi, mii buvttada bálvalusaid mávssuin ja nuvttá.

Stivren

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija

  • válmmastallá láhkaásaheami ja stivre dan ollahuvvama
  • jođiha ja stivre sosiáladorvvu sihke sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa bálvalusaid ovdánahttima ja doaibmanpolitihka
  • meroštallá sosiála- ja dearvvašvuohtapolitihka háltelinnjáid, válmmastallá guovddáš ođastusaid ja stivre daid ollahuvvama ja  oktiiheiveheami
  • das lea ovddasvástádus oktavuođain politihkalaš mearrádusdahkamii.

Dutkamuš ja ovdánahttin

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija hálddahussuorggi virgedoaimmahagain ja lágádusain lea ovddasvástádus dutkamuš- ja ovdánahttinbargguin hálddahussuorggis. Hálddahussuorgái gullet:

Sosiála- ja dearvvašvuođa bálvalusaid ordnen 

Jagi 2023 álggus sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa ja gádjundoaimma ordnenovddasvástádus sirdása gielddain ja gieldaovttastumiin buresbirgenguovlluide. 

Vuođđodearvvašvuođa fuolahusa, sosiálafuolahusa ja spesiálabuohccedikšuma, njálmmi dearvvašvuođa fuolahusa, mielladearvvašvuođa ja gárrenávnnasbálvalusaid, lápmásiid bálvalusaid ja allaagagiid orrunbálvalusaid ordnema ovddasvástádus lea 1.1.2023 rájes 21 buresbirgenguovllus ja Helssega gávpogis. HUS-ovttastumis lea sierra mearriduvvon ordnenovddasvástádus spesiálabuohccedikšumis. 

Buresbirgenguovlu doaibmá sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa ordnejeaddjin ja váldobuvttadeaddjin. Gielddat ja buresbirgenguovlu barget ovttasráđiid buresbirgema ja dearvvašvuođa ovddideamis. Priváhta doaibmit sihke organisašuvnnat ja searvvit dievasmahttet almmolaš sosiála- ja dearvvašvuođa bálvalusaid.

Lobit ja bearráigeahčču 

Guovlluhálddahusa virgedoaimmahagat stivrejit ja bearráigehččet almmolaš ja priváhta sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa ja árvvoštallet bálvalusaid oažžasuvvama ja šlája. Dat mieđihit doaibmalobiid guovllu priváhta bálvalanbuvttadeddjiide. 

Sosiála- ja dearvvašvuođa suorggi lohpe- ja bearráigeahču virgedoaimmahat Valvira stivre, bearráigeahččá ja dikšu lohpehálddahusa sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusas, alkoholahálddahusas ja birasdearvvašvuođa fuolahusas. 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Kari Hakari, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO Puhelin:0295163642   Email Address: