Seulonnan järjestäjille

Seulonta-asetuksen (339/2011) mukaan kunta on velvollinen tarjoamaan rintasyövän seulontaa 50–69-vuotiaille (vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille) naisille.

Seulonnan sisällöstä ja vaikutuksista tulee jakaa riittävästi tietoa. Vastuu tiedon antamisesta on seulonnan järjestäjällä. Paras tapa välittää tietoa rintasyövän seulonnasta on seulontakutsu, sillä sen saavat kaikki seulontaikäiset.

Seulontaprosessi

Ikäluokkien valinta

Kunta määrittää seulottavan väestön. Seulonta-asetuksen mukaan seulontaikä on 50–69-vuotiaat.

Seulonnan toteuttajan valitseminen

Kunta valitsee seulonnan toteuttajan, jolla tulee olla käytössään riittävä asiantuntemus (koulutus ja kokemus) ja toiminnan edellyttämä välineistö. Jos kunta ei tee seulontoja omana toimintanaan, se tilaa seulonnan valitsemaltaan palvelun tuottajalta.

Osoitetietojen tilaaminen

Seulontayksikkö tilaa seulontaikäisten osoitetiedot Väestörekisterikeskukselta ja hoitaa kutsumisen. Suomen Syöpäyhdistykseltä voi myös ostaa kutsupalvelun. Kutsupalvelu sisältää kohdeväestön poiminnan väestörekisteristä, kutsukirjeiden lähettämisen sekä seulontalomakkeiden ja muun seulonnoissa käytettävän materiaalin tuottamisen.

Seulontakutsujen lähettäminen ja muistutuskutsu

Rintasyövän seulontakutsuna tulee olla henkilökohtainen kirje, jossa on valmiiksi merkittynä kuvausaika. Kuvausajan peruuttamis- tai muuttamistavasta on mainittava kutsussa.

Rintasyövän seulonnan toteuttava yksikkö voi lähettää muistutuskutsun niille, jotka eivät tule kuvaukseen varattuna aikana.

Seulontamammografia

Röntgenhoitaja suorittaa kuvauksen (etukuva ja viistokuva) ja kaksi röntgenlääkäriä tulkitsee kuvat (kaksoisluenta). Implanttirinnoista otetaan yleensä myös erityisprojektiot. Kuvaustapahtuma kirjataan seulonnan tarkastustietojen keräämistä varten laadittuun seulontalomakkeeseen.

Uusintakuvaus

Jos seulontakuvaus epäonnistuu teknisesti, nainen voidaan kutsua uusintakuvaukseen. Uusintakuvauskutsussa on hyvä mainita, ettei erityistä poikkeavaa ole löydetty. Näin vältytään turhan huolen aiheuttamiselta.

Jatkotutkimus

Jos röntgenlääkärit epäilevät jotain poikkeavaa, kutsutaan nainen joko puhelimitse tai kirjeitse jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksista käytetään usein termiä varmistustutkimus. Jatkotutkimukset (varmistustutkimukset) tehdään joko seulontayksikössä tai sairaalassa. Ne ovat maksuttomia. Sairaalassa voidaan kuitenkin periä poliklinikkamaksu. Tästä on tiedotettava jatkotutkimuskutsussa.

Jos henkilö kutsutaan puhelimitse, on syytä tehdä ohjeistus siitä, mitä hänelle kerrotaan. Riittävä tieto voi vähentää ahdistuneisuutta; suurin osa jatkotutkimusten tuloksista on kuitenkin hyvänlaatuisia. Kolmasosa lähetetään leikkaukseen sairaalaan, mutta kaikilla leikatuillakaan ei todeta rintasyöpää.

Mahdollisia jatkotutkimuksia ovat:

  • lisäkuvat (sivukuva, kohdesuurennuskuva)
  • neulanäyte (ohutneulanäyte tai paksuneulanäyte)
  • rintarauhasen tiehyiden varjoainekuvaus (galaktografia eli duktografia)
  • nesterakkuloiden tyhjennys (pneumokystografia)
  • rinnan muutosalueen lanka- tai väriainemerkkaukset
  • ennen leikkausta tehtävä magneettikuvaus (harvoin)

Vastauskirje

Seulontaan osallistuneelle tulee lähettää kirjallinen vastauskirje, jossa on selkeästi ilmaistu seulonnan tulos.

Rekisteröinti

Rintasyövän seulonnan tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että seulontatulokset lähetetään Joukkotarkastusrekisteriin. Joukkotarkastusrekisteriin kerätään tiedot koko maan seulontakutsuista ja -tarkastuksista. Kerätyistä tiedoista tuotetaan seulonnan vuositilastot, jotka julkaistaan osana valtakunnallista syöpätilastoa.

Seulonnan tulosten arviointi

Kunnan on huolehdittava siitä, että rintasyövän seulonnan tekevät yksiköt lähettävät seulontatiedot joukkotarkastusrekisteriin. Seulontatietoja kertyy rintasyövän seulontaan kutsutuista, osallistuneista ja jatkotutkimuksissa olleista. Joukkotarkastusrekisteri käyttää tietoja sekä seulonnan yleiseen arviointiin että yksiköiden toiminnan laadun seurantaan. Joukkotarkastusrekisteri kirjaa myös tiedot seulonnan jatkotutkimuksista, patologian näytteistä ja leikkaushoidoista.

Laadunhallinta

Rintasyöpäseulonnan laadunhallintaa säätelevät kansalliset ja Euroopan Unionin laadunhallintaohjeet.

Säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä STUK:n tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo seulontayksikön teknistä laadunvarmistusta. STUK on antanut mammografiaseulonnan säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat säteilyohjeet (ST-ohjeet).

Rintasyövän seulonnan kutsu- ja vastauskirjepohjat/Brevmallar för kallelse till bröstcancerscreening och svarsbrev

Kutsukirje/Kallelsebrev

Muistutuskutsu/Påminnelsebrev

Uusintakuvauskutsu (tekniseen uusintaan)/Kallelse till ny bildtagning (av tekniska skäl)

Jatkotutkimuskutsu (varmistustutkimuksiin)/Kallelse till fortsatta undersökningar

Normaali vastauskirje/Normalt svarsbrev

Jatkotutkimuksen vastauskirje/Svarsbrev efter fortsatta undersökningar

Kirjepohjien käyttöohjeet (pdf)

Anvisningar för användning av brevmallarna (pdf)

Lisätietoja

Soila Karreinen, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163491