Tietopohja

Tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa aineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. 

Kokousten pöytäkirjat löytyvät sosiaaliturvauudistuksen aikajanalta:

Järjestys

Suunta

Selvitys sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista

Selvitys sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista

Selvityksessä arvioidaan sosiaaliturvan vaihtoehtoisten järjestämistapojen, ennen kaikkea perustulon, sosiaalitilin ja yhden perusturvaetuuden, sopivuutta Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Alkuun luodaan katsaus järjestämistavoista käytyyn keskusteluun, aiempiin kokeiluihin ja vaikutusarvioihin sekä vertaillaan eri järjestämistapojen perusperiaatteita nykyjärjestelmän periaatteisiin. Järjestämistavat voitaisiin toteuttaa hyvin monella tapaa, ja niiden vaikutukset vaihtelevat toteutustavasta riippuen. Siksi järjestämistavoista muodostettiin esimerkkimallit, joiden vaikutuksia selvityksessä arvioidaan. Vaikutuksia peilataan myös sosiaaliturvauudistuksessa nostettuihin ongelmiin, joita ovat monimutkaisuus, yhteensovitus ansiotyöhön, viimesijaisen turvan rooli sekä kytkös palveluihin. Kaikki mallit tarjoavat ratkaisuja joihinkin ongelmiin, mutta voivat samalla pahentaa toisia. Isojen muutosten vaikutusten ennakoimiseen liittyy myös huomattavaa epävarmuutta ja tutkimustieto erityisesti käyttäytymisvaikutuksista on ohutta. Keskeinen ero eri järjestämistavoissa on niiden periaatteissa: maksetaanko sosiaaliturvaa työttömyyden ja sairauden kaltaisissa riskitilanteissa vai myös ilman erikseen selvitettävää syytä? Toimiiko sosiaaliturva yksilöllisenä tukena yhden elämänkaaren aikana vai kollektiivisena turvana ihmiseltä toiselle? Mikä rooli palveluilla ja niihin osallistumisella on?

Työelämän ja työmarkkinoiden muutos

Työelämän ja työmarkkinoiden muutos

Selvitys tarkastelee työelämän ja työmarkkinoiden 2000-luvun muutosten synnyttämiä haasteita ja kehittämistarpeita sosiaaliturvan uudistamiselle. Muutokset ovat kokonaisuutena olleet pikemminkin vähittäisiä kuin radikaaleja. Työllisyysaste on ollut nousussa myös hitaan talouskasvun aikana, ja yli 55-vuotiaiden keskuudessa työllisyysasteen nousu on ollut jopa merkittävää. Ikääntyneiden työllisyysasteen nousu on seurausta yhdistelmästä erilaisia tekijöitä. Suomen työllisyysaste on positiivisesta kehityksestään huolimatta edelleen jäljessä muita Pohjoismaita. Tämä on ilmeinen kilpailukykyhaitta Suomelle ottaen huomioon maan muita Pohjoismaita epäedullisemmaksi ennakoidun väestökehityksen.

Vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden rajat sosiaalipolitiikan uudessa paradigmassa

Vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden rajat sosiaalipolitiikan uudessa paradigmassa

Ekologisiin rajoihin sopeutuminen ja hyvinvointivaltion kehittyminen sosiaalisten investointien toteuttajaksi muuttaa todennäköisesti oikeuksien, tasa-arvon ja yhteisvastuun tasapainoa suomalaisessa sosiaalipolitiikassa. Uusi sosiaalipolitiikan paradigma korostaa yksilöä moraalisena valintoja tekevänä subjektina, ja samalla yhteiskunnan velvollisuutta mahdollistaa ja ohjata yksilöitä tekemään eettisesti ja ekologisesti kestäviä valintoja. Lisäksi se korostaa pyrkimystä rakentaa vastavuoroisuuteen perustuvaa luottamusta sosiaalisten ja ekologisten riskien varalta myös globaalisti. Sosiaalipolitiikka on aina oikeuksien, tasa-arvon ja yhteisvastuun tavoitteiden yhteensovittamista. Niihin liittyvien näkemyserojen yhteensovittaminen on hyvinvointipolitiikan tehtävä. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa on leimannut oikeuksien korostaminen yhteisvastuun kustannuksella ja utilitaristinen seurausetiikka velvollisuus- ja sopimusetiikan kustannuksella. Arvokeskustelu oikeuksien, tasa-arvon ja yhteisvastuun yhteensovittamisesta sosiaaliturvassa on ollut vähäistä. Työpaperi tarkastelee vapausoikeuksien, tasa-arvon ja solidaarisuuden historiaa ja osin ristiriitaisia tavoitteita sosiaalipolitiikassa sekä sitä, miten niitä on yhteensovitettu suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa. Lopuksi pohditaan, mikä niiden painotus ehkä on tulevaisuuden suomalaisessa sosiaaliturvassa ja -politiikassa.

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet raportti

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet raportti

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet -raportti tarjoaa tiiviin kokonaiskuvauksen suomalaisen sosiaaliturvan keskeisistä valinnoista sekä niiden kytköksistä valintojen taustalla oleviin, toisinaan ristiriitaisiinkin, perusperiaatteisiin ja tavoitteisiin. Tämän lisäksi raportissa luodaan katsaus sosiaaliturvan ihmis- ja perusoikeusperustaan valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta.

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen ongelmaraportti

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen ongelmaraportti

Raporttiin on koostettu tietoa palvelujen ja etuuksien yhteiskäytöstä tilastojen valossa. Keskeiset raportissa tarkasteltavat palvelut ja etuudet liittyvät työllisyyteen ja työkykyyn.

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen ongelmaraportti

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen ongelmaraportti

Asumisen jaosto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä tunnistettuja ongelmia erityisesti viimesijaisen turvan, perustusturvan ja asumisen tukemisen näkökulmasta. Tämän raportin taustalla on komitean jaostojen jäsenten ongelmiksi kuvaamat tilanteet ja niitä jäsentämään tuotettua lainsäädännön kuvausta, tutkimuksellista aineistoa sekä tilasto- ja elämäntilannekuvausmateriaalia.

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen ongelmaraportti

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen ongelmaraportti

Tässä raportissa on ensin määritelty keskeisiä sosiaaliturvajärjestelmän taustalla olevia lähtökohtia ja periaatteita, joita ovat etuuksien syyperustaisuus ja etuuksien velvoittavuus. Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteet liittyvät läheisesti työnteon kannustimiin ja kannustinloukkuihin sekä oikeuksien ja velvollisuuksien väliseen tasapainoon.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ongelmaraportti

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ongelmaraportti

Hallintojaoston selvitys Suomen sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden vähentämisestä on laadittu osana parlamentaarisen Sosiaaliturvakomitean työtä.

Sosiaaliturvakomitean kannanotot ongelmalähtöisiin tilannekuvaraportteihin

Sosiaaliturvakomitea määritteli nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän keskeisimmät ongelma­kokonaisuudet. Tämä julkaisu sisältää sosiaaliturvakomitean 18 kannanottoa sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudistamiseksi.

Rahoitus ja etuusmenot

Rahoitus ja etuusmenot

Sosiaaliturvan menojen ja rahoituksen kuvaus sosiaaliturvakomitealle.

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet

Miksi työmarkkinatuki maksetaan yksilölle ja asumistuki kotitaloudelle? Miksi aktiivinen työnhaku on etuuden saajan velvollisuus työttömyysturvassa, mutta ei asumistuessa? Millä perusteella eri ihmiset saavat erisuuruisia määriä samoja etuuksia? Nämä esimerkit kuvaavat konkreettisia, arkeen vaikuttavia valintoja sosiaaliturvan eri osissa, ja näiden valintojen taustalla on tiettyjä tavoitteita ja periaatteita.

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen luonnos

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen luonnos

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisella tavoitellaan henkilön tilanteeseen myönteistä muutosta, kuten hyvinvoinnin, itsenäisen toimeentulon edellytysten ja yksilöllisen autonomian vahvistamista. Yhteiskunnan näkökulmasta tavoitteita ovat aktiivisuus, osallisuus ja työllisyys. Keskeiset raportissa tarkasteltavat palvelut ja etuudet liittyvät työllisyyteen ja työkykyyn.

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen raporttiluonnos

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen raporttiluonnos

Tässä ongelmaraportissa tarkastellaan sosiaaliturvajärjestelmää viimesijaisen turvan, perustusturvan ja asumisen tukemisen näkökulmasta. Raportti on laadittu komitean jaostojen jäsenten ongelmiksi kuvaamien tilanteiden pohjalta.

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen

Sosiaaliturvakomitean jäseniltä ja pysyviltä asiantuntijoilta pyydettin keväällä 2020 näkemyksiä Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä tunnistetuista ongelmista. Sosiaaliturvajärjestelmän ongelmien kartoittamisen jälkeen työllisyyden ja osaamisen jaostolle annettiin tehtäväksi kuvata ja konkretisoida ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvää ongelmakokonaisuutta.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus raporttiluonnos

Sosiaaliturvan monimutkaisuus raporttiluonnos

Hallintojaoston selvitys Suomen sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden vähentämisestä on laadittu osana parlamentaarisen Sosiaaliturvakomitean työtä.

Nuoret ja osaamisen kehittäminen muistio

Nuoret ja osaamisen kehittäminen muistio

Muistiossa kuvataan sosiaaliturvakomiteassa esille nostettuja ongelmia nuorten kannalta sekä nykyinen järjestelmä: koulutusjärjestelmä sekä sosiaaliturvaan liittyvät nuorille tarkoitetut palvelut ja eräät keskeiset etuudet. Lisäksi järjestelmän toimivuutta kuvataan esimerkkitapausten avulla.

Omaishoito ja perhehoito muistio

Omaishoito ja perhehoito muistio

Omaishoidon tukea ja perhehoitoa käsitellään muistiossa sekä hoidettavien että hoitajien näkökulmasta.

Puheenjohtajiston luonnos kannanottojen rakenteeksi 14.5.2021

Puheenjohtajiston luonnos kannanottojen rakenteeksi 14.5.2021

Puheenjohtajiston luonnos kannanottojen rakenteeksi ongelmalähtöisiin tilannekuvaraportteihin. Luonnokseen on koottu ongelmaraporteista esiin nousevat sosiaaliturvan keskeiset ongelmat. Tämä luonnos on päivitetty 14.5.2021.

Puheenjohtajiston alustava luonnos kannanotoista 30.8.2021

Puheenjohtajiston alustava luonnos kannanotoista 30.8.2021

Puheenjohtajiston luonnos kannanotoista ongelmalähtöisiin tilannekuvaraportteihin. Luonnokseen on koottu ongelmaraporteista esiin nousevat sosiaaliturvan keskeiset ongelmat. Luonnos on päivitetty 30.8.2021.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä koskevassa ilmiöpohjaisessa ongelmaraportissa on huomioitu jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen ryhmän linjaukset, jotka valmistuivat joulukuussa 2020. Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen ryhmän etuuksia koskevat linjaukset ovat: 1. Kehitetään työttömien opiskelumahdollisuuksia. 2. Opintotuen kehittämisen yhteydessä arvioidaan mahdollisuuksia kehittää sitä tukemaan nykyistä paremmin jatkuvaa oppimista. 3. Etuusjärjestelmää tarkastellaan aliedustettujen ryhmien näkökulmasta.

Sosiaaliturvajärjestelmän menojen ja rahoituksen kuvaus

Sosiaaliturvajärjestelmän menojen ja rahoituksen kuvaus

Sosiaaliturvakomiteaa varten on valmisteltu kuvaus nykyisen sosiaaliturvan rahoituksesta ja menoista. Siinä esitellään myös sosiaaliturvan tasoa kuvaavia teorioita.

Puheenjohtajiston alustava luonnos kannanottojen rakenteeksi

Puheenjohtajiston alustava luonnos kannanottojen rakenteeksi

Puheenjohtajiston luonnos kannanottojen rakenteeksi ongelmalähtöisiin tilannekuvaraportteihin. Jaostot ja tutkijaverkosto ovat konkretisoineet komitean määrittelemiä neljää sosiaaliturvan keskeistä ongelmakokonaisuutta omissa raporteissaan.

Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen

Sosiaaliturvan monimutkaisuus on nostettu yhdeksi keskeiseksi ongelmakokonaisuudeksi sosiaaliturvauudistuksessa. Tässä työpaperissa tehdään ensimmäinen katsaus suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuteen tutkimuskirjallisuuden kautta. Monimutkaisuutta tarkastellaan lainsäädännön, toimeenpanon ja asiakkaiden kokemusten tasoilla. Lisäksi Suomen järjestelmän monimutkaisuutta vertaillaan lyhyesti muihin maihin.

Työpaperi Poikkeukselliset ajat avaavat poikkeuksellisia mahdollisuuksia

Sosiaaliturvakomitean julkaisusarjan ensimmäinen työpaperi on ”Poikkeukselliset ajat avaavat poikkeuksellisia mahdollisuuksia” ja sen on laatinut Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -hankkeen ohjelmajohtaja ja työelämäprofessori Olli Kangas.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ongelmaraporttiluonnos 03.05.2021

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ongelmaraporttiluonnos 03.05.2021

Sosiaaliturvan monimutkaisuuden ongelmaraportissa otetaan esiin muun muassa erilaisten etuuksien määrä, minkä seurauksena myös etuuskohtaisia määräytymisperusteita on paljon. Eroja on etuuksien tulokäsitteessä, perhekäsitteessä sekä haku- ja maksuajankohdissa. Esiin otetaan myös asiointipalvelujen hajanaisuus ja tiedonkulun haasteet sekä toimeenpanon yksinkertaistaminen, etenkin digitalisaatiota hyödyntäen. 03.05.2021

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen ongelmaraporttiluonnos 03.05.2021

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen ongelmaraporttiluonnos 03.05.2021

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmaraportti käsittelee muun muassa työelämän muutosta, yrittäjyyttä ja sosiaaliturvaa, sosiaaliturvajärjestelmän kannustavuutta, opiskelua opintotuella, työkyvyttömyyden perusteella maksettavia etuuksia ja osittaista työskentelyä sekä muita kannustinloukkuteemoja. Tarkastelu koskee samanaikaista palkka- ja yrittäjätulon ja sosiaaliturvan saantia. 03.05.2021

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen -ongelmaraporttiluonnos

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen -ongelmaraporttiluonnos

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen -ongelmaraportti käsittelee asumismenojen tukemista asumistukien ja toimeentulotuen kautta kautta ja asumisen tukemisen vaikutuksia. Raportti käsittelee myös viimesijaista turvaa perusturvan täydentäjänä ja korvaajana.

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen -ongelmaraporttiluonnos 28.4.2021

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen -ongelmaraporttiluonnos 28.4.2021

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen ongelmaraportti käsittelee muun muassa palvelujen ja etuuksien tarkoitusten, tavoitteiden ja toimintalogiikoiden eroja. Se käsittelee myös yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sosiaaliturvajärjestelmässä sekä sen prosesseissa ja toimintatavoissa tunnistettuja haasteita. 28.4.2021

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet -raporttiluonnos 03.05.2021

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet -raporttiluonnos 03.05.2021

Raportti kuvaa keskeisinä perusvalintoina sosiaaliturvan velvoittavuuden, sosiaaliturvan tason, yksilö- tai perhekohtaisuuden sekä syyperusteisuuden. Perusvalintojen ohella viides raportti luo yleiskatsauksen Suomen sosiaaliturvan historialliseen kehitykseen sekä sosiaaliturvan perus- ja ihmisoikeusperustaan. Raportissa on myös lyhyt katsaus tulevaisuuden väestökehitykseen. 03.05.2021 28.4.2021