Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on sujuvampi, yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi sosiaaliturvajärjestelmä. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Sosiaaliturvauudistusta toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti hallituksen omien sosiaaliturvan uudistamista koskevien hankkeiden sekä parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean työn kautta. Sosiaaliturvauudistusta tehdään vaiheittain. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla.

Sosiaaliturvakomitea

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea työskentelee vuosina 2020–2027. Sosiaaliturvakomitean ensimmäinen toimikausi päättyi keväällä 2023. Komitean kokoonpanoa ja tehtäviä muutettiin sen toiselle toimikaudelle syksyllä 2023.

Komitean tehtävänä on tehdä ehdotuksia ja aloitteita sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä toteuttaa niitä koskevat esiselvitykset ja arvioinnit. Komitea linjaa tulevaisuuden sosiaaliturvan visiosta ja periaatteista. Se käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, vähimmäisturvaa sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin.

Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset sekä siirtymät etuudelta toiselle. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Toisella kaudellaan sosiaaliturvakomitea käsittelee etuuksien yksilö- ja perhekohtaisuutta, sosiaaliturvaetuuksien yhdistelmiä sekä sosiaaliturvan tasoa. Lisäksi sosiaaliturvakomitea arvioi miten eri etuudet ja palvelut vastaavat ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin.

Sosiaaliturvakomitea seuraa yleistuen valmistelun etenemistä.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö hyväksyttiin sosiaaliturvakomitean kokouksessa 30.1.2023. Välimietintö sisältää komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa aineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi julkaisut, raportit, tutkimus- ja selvitysmateri-aalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea tuottaa, tilaa tai käyttää uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. Tutustu tieto-pohjaan: Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvakomitean julkaisuja

Sosiaaliturvakomitean julkaisusarja käynnistyi kesällä 2020. Julkaisusarjassa on julkaistu seuraavat julkaisut: 

Lisätietoja

Essi Rentola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163155   Sähköpostiosoite:


Milja Tiainen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163579   Sähköpostiosoite: