FI SV EN

Romanipolitiikka

Romanipolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Edellisessä hallitusohjelmassa painotetaan, että erityisiä toimia kohdistetaan romanien koulutustason ja työllisyyden edistämiseen, asumisongelmien ratkaisemiseen sekä romanilasten, -nuorten ja -perheiden osallisuuden edistämiseen.

Vuonna 2009 julkistetun Suomen romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa-alueilla. Ohjelma on kokonaisvaltainen toimenpideohjelma, ja sitä on valmisteltu yhteistyössä eri viranomaisten ja romanien edustajien kanssa. Romanipolitiikan linjaukset on määritelty myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 2010.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2012 romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon ohjaus- ja seurantatyöryhmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii romaniasian neuvottelukunta, jonka  tehtävänä on

  • seurata ja edistää romaniväestön taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden kehitystä
  • edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää
  • toimia romaniväestön ja viranomaisten yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä.
     
  • Romaniasiain neuvottelukunta

Kansainvälinen sääntely ja yhteistyö romaniasioissa

Euroopan unioni on kehittänyt viime vuosina yhteistyörakenteita romanien osallisuuden edistämiseksi. EU pyrkii myös edistämään romanien asemaa ja osallisuutta jäsenmaissa. EU muun muassa välittää tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä jäsenmaiden välillä ja tukee kansallisten romanistrategioiden laatimista ja toimeenpanoa.

Euroopan unionilla on tavoitteet romanipolitiikan kehittämiseksi Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa.

Hallitusten välinen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvosto (Council of Europe) on toiminut jo yli 40 vuotta romanien ihmisoikeuksien ja aseman edistämiseksi Euroopassa. Sen yleiskokous ja ministerikomitea ovat antaneet useita suosituksia jäsenmaille romanien oikeuksien ja aseman edistämiseksi.

Myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ sekä YK toimivat aktiivisesti romanien aseman edistämiseksi Euroopassa.

Romaniasiat ovat esillä myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

Keskeisiä julkaisuja romaniasioista

Ulkoasianministeriö on julkaissut Suomen eurooppalaisen romanipolitiikan käsikirjan.

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen, jossa kartoitettiin romaniväestön asumiseen liittyviä ongelmia ja niiden erilaisia ratkaisuja.

Opetushallitus on julkaissut tilannekatsauksen romanioppilaiden perusopetuksesta ja oppaan romanioppilaiden tuen hyvistä käytännöistä.

Romaniasian neuvottelukunnan sivuilla on useita julkaisuja ja oppaita, joissa käsitellään romanipolitiikkaa ja romaniväestön tarpeita eri näkökulmista. 

Lisätietoja

Henna Huttu, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163002