Romanipolitiikka

Romanipolitiikka - kuvituskuva

Suomen romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa-alueilla.

Ohjelma on kokonaisvaltainen toimenpideohjelma, ja se on valmisteltu yhteistyössä eri viranomaisten ja romanien edustajien kanssa. Romanipolitiikan linjaukset on määritelty myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 2010.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii romaniasian neuvottelukunta, jonka  tehtävänä on muun muassa seurata ja edistää romaniväestön taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden kehitystä sekä edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää.

Kansainvälinen sääntely ja yhteistyö romaniasioissa

Euroopan unioni on kehittänyt viime vuosina yhteistyörakenteita romanien osallisuuden edistämiseksi. EU pyrkii myös edistämään romanien asemaa ja osallisuutta jäsenmaissa.

EU muun muassa välittää tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä jäsenmaiden välillä ja tukee kansallisten romanistrategioiden laatimista ja toimeenpanoa.

Euroopan unionilla on tavoitteet romanipolitiikan kehittämiseksi Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa.

Hallitusten välinen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvosto (Council of Europe) on toiminut jo yli 40 vuotta romanien ihmisoikeuksien ja aseman edistämiseksi Euroopassa. Sen yleiskokous ja ministerikomitea ovat antaneet useita suosituksia jäsenmaille romanien oikeuksien ja aseman edistämiseksi.

Myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ sekä YK toimivat aktiivisesti romanien aseman edistämiseksi Euroopassa.

Romaniasiat ovat esillä myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

Romaniasioihin liittyviä julkaisuja

Lisätietoja