Romanipolitiikka tähtää yhdenvertaisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla

Romanipolitiikka - kuvituskuva

Suomen romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa-alueilla.

Ohjelma on kokonaisvaltainen toimenpideohjelma, ja se on valmisteltu yhteistyössä eri viranomaisten ja romanien kanssa. Valtioneuvosto on vahvistanut ohjelman.

Suomen kolmas romanipoliittinen ohjelma perustuu EU:n puitesopimukselle romanien yhdenvertaisuudesta, osallistumisesta ja osallisuudesta, romaniväestön toiveille sekä kansalliselle tietopohjalle ja aiemman ohjelman seurannalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii romaniasiain neuvottelukunta. Sen tehtävänä on muun muassa seurata ja edistää romaniväestön taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden kehitystä sekä edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää.

Kansainvälinen sääntely ja yhteistyö romaniasioissa

Euroopan unioni on kehittänyt viime vuosina yhteistyörakenteita romanien osallisuuden edistämiseksi. EU pyrkii myös edistämään romanien asemaa ja osallisuutta jäsenmaissa.

EU muun muassa välittää tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä jäsenmaiden välillä ja tukee kansallisten romanistrategioiden laatimista ja toimeenpanoa.

Euroopan unionilla on tavoitteet romanipolitiikan kehittämiseksi Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa.

EU:n komissio julkaisi 12.10.2020 tiedonannon ja sitä tukevat asiakirjat koskien strategista puiteohjelmaa romanien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen vuoteen 2030. Osana puiteohjelmaa julkaistiin ehdotus neuvoston suosituksiksi tarkemmista toimista. Suositukset hyväksyttiin 12.3.2021.

Hallitusten välinen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvosto (Council of Europe) on toiminut jo yli 40 vuotta romanien ihmisoikeuksien ja aseman edistämiseksi Euroopassa. Sen yleiskokous ja ministerikomitea ovat antaneet useita suosituksia jäsenmaille romanien oikeuksien ja aseman edistämiseksi.

Myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ sekä YK toimivat aktiivisesti romanien aseman edistämiseksi Euroopassa.

Romaniasiat ovat esillä myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

Romaniasioihin liittyviä julkaisuja