Huumausaineiden valvonta

Huumausainevalvonnan tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. 

Huumausainelailla valvotaan huumausaineita, kuluttajamarkkinoilta kiellettyjä psykoaktiivisia aineita ja huumausaineiden lähtöaineita.

Fimea myöntää huumausaineiden tuonti-, vienti-, valmistus- ja käsittelylupia lääkinnällisiin, tieteellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä huumausaineiden tunnistamisessa käytettäväksi. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden maahantuonnista ja varastoinnista tutkimus- tai teollista toimintaa varten on tehtävä ennen maahantuontia ilmoitus Fimeaan.

Huumausaineet

Valtioneuvoston asetuksessa luetellaan huumaisaineina pidettävät aineet, valmisteet ja kasvit. Samaan asetukseen listataan kansallisen riskinarvioin perusteella uusia psykoaktiivisia aineita eli ns. muuntohuumeita.

Huumausaineeksi määritellyn aineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Kiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslain 50 luvussa. Kiellosta voidaan poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoituksissa.

Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet

Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (KKP-aineet) luetellaan valtio-neuvoston asetuksessa kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. KKP-aineet ovat huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia.

KKP-aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat kiellettyjä. Aineiden käyttöä tai hallussapitoa ei ole kielletty. Aineiden mahdollinen maahantuonti, varastointi ja käyttö tutkimus- ja teollisessa toiminnassa on sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Aineisiin sovelletaan rikoslain 44 lukua terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista.

Lisätietoja

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163713