Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Hallitusten välinen yhteistyöelin on Pohjoismaiden ministerineuvosto, jonka työskentelyyn osallistuvat Pohjoismaiden hallitusten ministerit ja virkamiehet. Ministerineuvoston kokonaisvastuu on pääministereillä.

Käytännössä vastuu on siirretty pohjoismaisille yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteistyökomitealle, joka huolehtii yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö toimii Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista neuvostoista. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita ovat

Sosiaali- ja terveysalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on edistää

 • kansalaisten tasa-arvoista kohtelua
 • yhteiskunnallista solidaarisuutta
 • peruspalveluiden saatavuutta
 • palvelujen laatua ja turvallisuutta
   
 • NVC Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Tasa-arvoalan yhteistyön tavoitteena on edistää

 • tasa-arvoa ja tasavertaista kohtelua pohjoismaisissa yhteiskunnissa
 • hoivavastuun, vallan ja vaikutusmahdollisuuksien tasaista jakamista naisten ja miesten välillä
 • naisten ja miesten samojen oikeuksien, velvollisuuksien sekä mahdollisuuksien toteutumista kaikilla yhteiskunnan aloilla ja kaikissa elämänvaiheissa
 • sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamista
 • miesten aktiivista osallistumista tasa-arvotyöhön
   
 • NIKK Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus

Sosiaali- ja terveysasioiden yhteistyötä johtavat sosiaali- ja terveysministerit sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerineuvostossa. Tasa-arvoyhteistyötä johtavat tasa-arvoministerit tasa-arvoasiain ministerineuvostossa.

Pohjoismaiden yhteistyönä on laadittu Pohjoismaiden sosiaaliturva- ja sosiaalipalvelusopimukset. Niillä helpotetaan Pohjoismaiden kansalaisten liikkumista maiden välillä.

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien ja eläinlääkäreiden yhteisiä työmarkkinoita koskeva sopimus auttaa vaihtamaan ammattihenkilöiden liikkuvuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä tietoja Pohjoismaiden välillä.

Yhteispohjoismaisessa terveydenhuollon valmiussopimuksessa Pohjoismaat sitoutuvat kansalliset tarpeet huomioon ottaen keskinäiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön kriisi- ja katastrofitilanteissa. Maat sitoutuvat muun muassa tiedottamaan toisilleen toimenpiteistään, kehittämään alan yhteistyötä ja tiedottamaan valmiusjärjestelmiensä muutoksista sekä edistämään muutenkin yhteistyötä poistamalla kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä esteitä, vaihtamalla kokemuksia sekä tekemällä koulutus- ja harjoitusyhteistyötä.

Sopimukset löytyvät Valtion säädöstietopankki Finlexistä ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Norden-verkkopalvelusta.

Lisätietoja

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163337