kuvituskuva

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä. Vision toteuttamiseksi panostetaan erityisesti vihreään Pohjolaan, kilpailukykyiseen Pohjolaan sekä sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. 

Hallitusten välinen yhteistyöelin on Pohjoismaiden ministerineuvosto, jonka työskentelyyn osallis-tuvat Pohjoismaiden hallitusten ministerit ja virkamiehet. Ministerineuvoston kokonaisvastuu on pääministereillä.

Käytännössä vastuu on siirretty pohjoismaisille yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteis-työkomitealle, joka huolehtii yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö toimii Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista neuvostoista. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita ovat

 • sosiaali- ja terveysasiat
 • sukupuolten tasa-arvokysymykset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asiat
 • työsuojeluasiat
 • elintarvikeasiat.

Sosiaali- ja terveysalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on edistää

 • kansalaisten tasa-arvoista kohtelua
 • yhteiskunnallista solidaarisuutta
 • peruspalveluiden saatavuutta
 • palvelujen laatua ja turvallisuutta    

Vuonna 2022 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa on Norja. Norjan puheenjohtajuuskauden teemat sosiaali- ja terveysalalla vuonna 2022 ovat terveysuhkiin varautuminen, huoltovarmuus, terveysalan tietoaineistojen hyödyntäminen, tiedon kehittäminen pandemian jälkeisessä maailmassa, etänä toteutettava terveyshuolto, lasten lääkkeet, iäkkäiden HLBTI-ihmisten elämänlaatu sekä nuoria ja ulkopuolisuutta käsittelevä tutkimus. 

Tasa-arvoalan yhteistyön tavoitteena on edistää

 • tasa-arvoa ja tasavertaista kohtelua pohjoismaisissa yhteiskunnissa
 • hoivavastuun, vallan ja vaikutusmahdollisuuksien tasaista jakamista naisten ja miesten välillä
 • naisten ja miesten samojen oikeuksien, velvollisuuksien sekä mahdollisuuksien toteutumista kaikilla yhteiskunnan aloilla ja kaikissa elämänvaiheissa
 • sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamista
 • miesten aktiivista osallistumista tasa-arvotyöhön

Virallisen pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön avulla on pyritty jo yli neljänkymmenen
vuoden ajan nostamaan Pohjoismaat yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista
alueista. Vuonna 2020 tasa-arvoyhteistyötä täydennettiin uudella virallisella
yhteistyöalueella, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, edistää osallisuutta
ja vahvistaa homo- ja biseksuaalien sekä trans- ja intersukupuolisten ihmisten
aktiivista kansalaisuutta yhteiskunnissamme.

Norjan n puheenjohtajuuskauden teemoja tasa-arvo- ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (HLBTI) -kysymyksissä vuonna 2022 ovat HLBTI-henkilöiden oikeuksia koskevien näkemysten edistäminen kansainvälisillä areenoilla mm. Generation Equality -–kampanjan, Feminist action for climate justice -sitoumuksen kautta sekä yhteisen pohjoismaisen tiekartan antigenderismiä vastaan valmistelun avulla. Norjan johdolla keskustellaan vuoden aikana ilmasto, ympäristö ja tasa-arvoasioiden suhteesta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä tasa-arvoisesta työelämästä, 

Sosiaali- ja terveysasioiden yhteistyötä johtavat sosiaali- ja terveysministerit sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerineuvostossa. Tasa-arvoasioita ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden (HLBTI-asiat) yhteistyötä johtavat tasa-arvoministerit tasa-arvo- ja HLBTI-asiain ministerineuvostossa.

Pohjoismaiset sopimukset

Pohjoismaiden yhteistyönä on laadittu Pohjoismaiden sosiaaliturva- ja sosiaalipalvelusopimukset. Niillä helpotetaan Pohjoismaiden kansalaisten liikkumista maiden välillä.

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien ja eläinlääkäreiden yhteisiä työ-markkinoita koskeva sopimus auttaa vaihtamaan ammattihenkilöiden liikkuvuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä tietoja Pohjoismaiden välillä.

Yhteispohjoismaisessa terveydenhuollon valmiussopimuksessa Pohjoismaat sitoutuvat kansalliset tarpeet huomioon ottaen keskinäiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön kriisi- ja katastrofitilanteissa. Maat sitoutuvat muun muassa tiedottamaan toisilleen toimenpiteistään, kehittämään alan yhteistyötä ja tiedottamaan valmiusjärjestelmiensä muutoksista. Ne sitoutuvat edistämään muutenkin yhteistyötä poistamalla kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä esteitä, vaihtamalla kokemuksia sekä tekemällä koulutus- ja harjoitusyhteistyötä.

Pohjoismaiden terveysministerit allekirjoittivat maaliskuussa 2022 Stavangerissa yhteisen julkilausuman, jonka tavoitteena on vahvistaa terveyshätätilanteisiin varautumista Pohjolassa.

Lisätietoja

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163337  


Mia Mäkinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163075