kuvituskuva

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä. Vision toteuttamiseksi panostetaan erityisesti vihreään Pohjolaan, kilpailukykyiseen Pohjolaan sekä sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. 

Hallitusten välinen yhteistyöelin on Pohjoismaiden ministerineuvosto, jonka työskentelyyn osallis-tuvat Pohjoismaiden hallitusten ministerit ja virkamiehet. Ministerineuvoston kokonaisvastuu on pääministereillä.

Käytännössä vastuu on siirretty pohjoismaisille yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteis-työkomitealle, joka huolehtii yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö toimii Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista neuvostoista. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita ovat

 • sosiaali- ja terveysasiat
 • sukupuolten tasa-arvokysymykset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asiat
 • työsuojeluasiat
 • elintarvikeasiat.

Sosiaali- ja terveysalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on edistää

 • kansalaisten tasa-arvoista kohtelua
 • yhteiskunnallista solidaarisuutta
 • peruspalveluiden saatavuutta
 • palvelujen laatua ja turvallisuutta    

Pohjoismaisen tasa-arvoalan yhteistyön tavoitteena on edistää

 • tasa-arvoa ja tasavertaista kohtelua pohjoismaisissa yhteiskunnissa
 • hoivavastuun, vallan ja vaikutusmahdollisuuksien tasaista jakamista naisten ja miesten välillä
 • naisten ja miesten samojen oikeuksien, velvollisuuksien sekä mahdollisuuksien toteutumista kaikilla yhteiskunnan aloilla ja kaikissa elämänvaiheissa
 • sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamista
 • miesten aktiivista osallistumista tasa-arvotyöhön

Virallisen pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön avulla on pyritty jo yli neljänkymmenen
vuoden ajan nostamaan Pohjoismaat yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista
alueista. Vuonna 2020 tasa-arvoyhteistyötä täydennettiin uudella virallisella
yhteistyöalueella, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, edistää osallisuutta
ja vahvistaa homo- ja biseksuaalien sekä trans- ja intersukupuolisten ihmisten
aktiivista kansalaisuutta yhteiskunnissamme.

Sosiaali- ja terveysasioiden yhteistyötä johtavat sosiaali- ja terveysministerit sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerineuvostossa. Tasa-arvoasioita ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden (HLBTI-asiat) yhteistyötä johtavat tasa-arvoministerit tasa-arvo- ja HLBTI-asiain ministerineuvostossa.

Vuonna 2023 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa on Islanti. Islannin puheenjoh-tajuuskauden teemoja sosiaali- ja terveysalalla vuonna 2023 ovat mm. vammais- ja vanhuspolitiikka, lääkealan yhteistyö sekä kansanterveyskysymykset, etenkin päihdepolitiikka. 

Puheenjohtajuus siirtyy Ruotsille vuonna 2024. Puheenjohtajuusohjelmassaan Ruotsi tulee painot-tamaan mm. ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, terveydenhuollon kriisivarautumista ja sosiaa-livakuutuskysymyksiä. Myös yhteistyö Baltian maiden kanssa nähdään tärkeänä.

Pohjoismaiset sopimukset

Pohjoismaiden yhteistyönä on laadittu Pohjoismaiden sosiaaliturva- ja sosiaalipalvelusopimukset. Niillä helpotetaan Pohjoismaiden kansalaisten liikkumista maiden välillä.

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien ja eläinlääkäreiden yhteisiä työ-markkinoita koskeva sopimus auttaa vaihtamaan ammattihenkilöiden liikkuvuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä tietoja Pohjoismaiden välillä.

Yhteispohjoismaisessa terveydenhuollon valmiussopimuksessa Pohjoismaat sitoutuvat kansalliset tarpeet huomioon ottaen keskinäiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön kriisi- ja katastrofitilanteissa. Maat sitoutuvat muun muassa tiedottamaan toisilleen toimenpiteistään, kehittämään alan yhteistyötä ja tiedottamaan valmiusjärjestelmiensä muutoksista. Ne sitoutuvat edistämään muutenkin yhteistyötä poistamalla kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä esteitä, vaihtamalla kokemuksia sekä tekemällä koulutus- ja harjoitusyhteistyötä.

Pohjoismaiden terveysministerit allekirjoittivat maaliskuussa 2022 Stavangerissa yhteisen julkilausuman, jonka tavoitteena on vahvistaa terveyshätätilanteisiin varautumista Pohjolassa.

Lisätietoja

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163337   Sähköpostiosoite:


Mia Mäkinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163075   Sähköpostiosoite: