Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä. Vision toteuttamiseksi panostetaan erityisesti vihreään Pohjolaan, kilpailukykyiseen Pohjolaan sekä sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. 

Hallitusten välinen yhteistyöelin on Pohjoismaiden ministerineuvosto, jonka työskentelyyn osallistuvat Pohjoismaiden hallitusten ministerit ja virkamiehet. Ministerineuvoston kokonaisvastuu on pääministereillä.

Käytännössä vastuu on siirretty pohjoismaisille yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteistyökomitealle, joka huolehtii yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö toimii Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista neuvostoista. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita ovat

Sosiaali- ja terveysalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on edistää

 • kansalaisten tasa-arvoista kohtelua
 • yhteiskunnallista solidaarisuutta
 • peruspalveluiden saatavuutta
 • palvelujen laatua ja turvallisuutta
   
 • NVC Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Tasa-arvoalan yhteistyön tavoitteena on edistää

 • tasa-arvoa ja tasavertaista kohtelua pohjoismaisissa yhteiskunnissa
 • hoivavastuun, vallan ja vaikutusmahdollisuuksien tasaista jakamista naisten ja miesten välillä
 • naisten ja miesten samojen oikeuksien, velvollisuuksien sekä mahdollisuuksien toteutumista kaikilla yhteiskunnan aloilla ja kaikissa elämänvaiheissa
 • sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamista
 • miesten aktiivista osallistumista tasa-arvotyöhön
   
 • NIKK Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus 

Sosiaali- ja terveysasioiden yhteistyötä johtavat sosiaali- ja terveysministerit sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerineuvostossa. Tasa-arvoasioita ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden (LGBTI-asiat) yhteistyötä johtavat tasa-arvoministerit tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvostossa.

Pohjoismaiden yhteistyönä on laadittu Pohjoismaiden sosiaaliturva- ja sosiaalipalvelusopimukset. Niillä helpotetaan Pohjoismaiden kansalaisten liikkumista maiden välillä.

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien ja eläinlääkäreiden yhteisiä työmarkkinoita koskeva sopimus auttaa vaihtamaan ammattihenkilöiden liikkuvuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä tietoja Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismaiset sopimukset

Yhteispohjoismaisessa terveydenhuollon valmiussopimuksessa Pohjoismaat sitoutuvat kansalliset tarpeet huomioon ottaen keskinäiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön kriisi- ja katastrofitilanteissa. Maat sitoutuvat muun muassa tiedottamaan toisilleen toimenpiteistään, kehittämään alan yhteistyötä ja tiedottamaan valmiusjärjestelmiensä muutoksista sekä edistämään muutenkin yhteistyötä poistamalla kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä esteitä, vaihtamalla kokemuksia sekä tekemällä koulutus- ja harjoitusyhteistyötä.

Sopimukset löytyvät Valtion säädöstietopankki Finlexistä ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Norden-verkkopalvelusta.

Lisätietoja