Sotilasavustus ja muut palvelusetuudet

VarusmiehiäSosiaali- ja terveysministeriö vastaa sotilasavustuksen lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Varusmiespalvelussa tai siviilipalvelussa olevan omainen ja asevelvollinen itse voivat saada palvelusajalta tarveharkintaista sotilasavustusta. Avustuksen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelus on heikentänyt hakijan toimeentulomahdollisuuksia ja että hakija on avustuksen tarpeessa.

Avustusta haetaan Kelasta, joka myös maksaa sen.

Sotilasavustus siviilimenojen maksamiseen

Sotilasavustuksena voidaan palvelusaikana maksaa

 • perusavustusta asevelvollisen omaisille
 • elatusapumaksut asevelvollisen lapselle
 • asumisavustusta ja erityisavustusta asevelvollisen omaisille
 • erääntyvät opintolainojen korot
 • avustusta asevelvollisen asumiseen.

Sotilasavustusta maksetaan palveluksessa ja kertauksissa oleville sekä omaisille

Sotilasavustusta maksetaan

 • asepalveluksessa olevalle asevelvolliselle
 • siviilipalveluksessa olevalle
 • reservin kertausharjoitukseen kutsutulle
 • vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevalle naiselle.

Avustukseen oikeutettuja omaisia ovat edellä mainittujen

 • aviopuoliso
 • avopuoliso, jonka kanssa on yhteinen lapsi
 • oma lapsi
 • aviopuolison lapsi.

Tapaturmat palvelusaikana

Valtio korvaa palvelusaikana sattuneet tapaturmat tai palveluksen aiheuttamat ammattitaudin kaltaiset sairaudet. Sotilastapaturmalain mukaisen vakuutusturvan piiriin kuuluvat palvelustaan suorittavat varusmiehet, vapaaehtoiset naiset, siviilipalvelusmiehet ja kertausharjoituksessa olevat reserviläiset.

Korvauksen tapaturmista ja palvelussairauksista maksaa valtiokonttori, jolta tukea myös haetaan.

Sotilasavustuksen päätöksestä valittaminen

Sotilasavustuspäätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, kanteluja ja muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163344   Sähköpostiosoite: