Lääkinnällinen kuntoutus

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialue järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain perusteella.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat

 • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus
 • toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
 • kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia
 • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja muut tarvittavat toimenpiteet
 • apuvälinepalvelut
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Hyvinvointialue vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kuntoutussuunnitelmassa. Hyvinvointialue vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön.

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta voidaan periä asiakasmaksuja asiakasmaksulainsäädännön mukaisesti.

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut ovat osa hyvinvointialueen järjestämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

Vaativammat apuvälinepalvelut kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet ja näkemisen tai kuulemisen apuvälineet luovutetaan erikoissairaanhoidosta.

Tavallisimmat apuvälineet kuten rollaattorit tai suihkuistuimet saa käyttöön perusterveydenhuollosta.

Kela

Kelan kuntoutusvastuu perustuu Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin.

Kela

 • järjestää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena terapioita ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja alle 65-vuotiaille, joilla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite
   
 • korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä
   
 • järjestää harkinnanvaraista lääkinnällistä kuntoutusta eduskunnan vuosittain myöntämällä määrärahalla.

Arvioitaessa oikeutta Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen otetaan huomioon laissa säädetyt edellytykset, kuntoutuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutuspsykoterapiasta kuntoutuja maksaa omavastuuosuuden. Lisäksi Kela korvaa kuntoutukseen liittyviä matkakustannuksia.

Tapaturmavakuutuslaitokset

Tapaturmavakuutuslaitokset korvaavat lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa silloin, kun kuntoutustarve johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Korvausvastuu perustuu työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön/työtapaturma- ja ammattitautilakiin. 

Liikennevakuutuslaitokset

Liikennevakuutuslaitokset korvaavat lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa silloin, kun kuntoutustarve johtuu liikennevahingosta. Korvausvastuu perustuu liikennevakuutuslainsäädäntöön/liikennevakuutuslakiin.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutuskeskus korvaa potilasvahinkolain perusteella lääkinnällistä kuntoutusta silloin, kun kuntoutustarve johtuu potilasvahingosta.

Lisätietoja

Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163153   Sähköpostiosoite: