Iäkkäiden ihmisten palveluja ja etuuksia koskevaa lainsäädäntöä

Vanhuksen kädetSosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisista palveluista säädetään

Omaishoidon tuen järjestelyistä säädetään laissa omaishoidon tuesta.

Nämä lait eivät oikeuta palveluihin iän, vaan palvelun tarpeen mukaan.

Sosiaalihuoltolaki turvaa 75 vuotta täyttäneille pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta kuntaan. Terveyspalvelujen pääsyn aikarajoista, hoitotakuusta, säädetään terveydenhuoltolaissa.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) säädetään muun muassa iäkkään palvelutarpeisiin vastaamisesta, palvelujen saannista ja niiden laadusta.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuista säädetään asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta säädetään sosiaalihuoltolaissa, kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa sekä laissa aluehallintovirastoista ja laissa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta.

Yksityisten palveluntuottajien toimintaa säätelee lisäksi laki yksityisistä sosiaalipalveluista.

Sotainvalidien kuntoutuksesta, elinkorosta ja sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden korvauksista kunnille säädetään sotilasvammalaissa. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta säädetään laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta sekä laissa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta.

Rintamasotilaslisästä säädetään rintamasotilaseläkelaissa ja laissa ulkomaille maksettavasta rintamalisästä.

Kansaneläkkeestä säädetään kansaneläkelaissa, eläkkeensaajien asumistuesta laissa eläkkeensaajien asumistuesta ja eläkettä saavan hoitotuesta laissa vammaisetuuksista.

Lääkekorvauksista ja yksityisen sairaanhoidon korvauksista säädetään sairausvakuutuslaissa.

Työeläkkeistä säädetään eri alojen eläkelaeissa.