Iäkkäiden ihmisten palveluja ja etuuksia koskevaa lainsäädäntöä

Vanhuksen kädetSosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisista palveluista säädetään

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen järjestelyistä säädetään laissa omaishoidon tuesta.

Nämä lait eivät oikeuta palveluihin iän, vaan palvelun tarpeen mukaan.

Hoitoon pääsy

Sosiaalihuoltolaki turvaa 75 vuotta täyttäneille pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta kuntaan. Terveyspalvelujen pääsyn aikarajoista, hoitotakuusta, säädetään terveydenhuoltolaissa.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) säädetään muun muassa iäkkään palvelutarpeisiin vastaamisesta, palvelujen saannista ja niiden laadusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuista säädetään asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta säädetään sosiaalihuoltolaissa, kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa sekä laissa aluehallintovirastoista ja laissa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta.

Yksityisten palveluntuottajien toimintaa säätelee lisäksi laki yksityisistä sosiaalipalveluista.

Lääkekorvauksista ja yksityisen sairaanhoidon korvauksista säädetään sairausvakuutuslaissa.

Sotainvalidit ja rintamaveteraanit

Sotainvalidien kuntoutuksesta, elinkorosta ja sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden korvauksista kunnille säädetään sotilasvammalaissa. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta säädetään laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta sekä laissa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta.

Rintamasotilaslisästä säädetään rintamasotilaseläkelaissa ja laissa ulkomaille maksettavasta rintamalisästä.

Eläke

Kansaneläkkeestä säädetään kansaneläkelaissa, eläkkeensaajien asumistuesta laissa eläkkeensaajien asumistuesta ja eläkettä saavan hoitotuesta laissa vammaisetuuksista.

Työeläkkeistä säädetään eri alojen eläkelaeissa.

Lisätietoja

Jaana Huhta, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163407   Sähköpostiosoite: