Tiedonhallinta rationaalisen lääkehoidon tukena

Osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman työstämistä kukin ohjelman laatimiseen osallistuva alatyöryhmä on tutustunut meneillään oleviin tiedonhallinnan hankkeisiin omasta teemasta käsin ja tunnistanut tietotarpeita rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi. Lisäksi perustettiin tiedonhallinnan työryhmä, jonka tehtävänä oli kartoittaa kuinka työryhmissä priorisoidut tietotarpeet liittyvät jo olemassa oleviin ja kehitettäviin rakenteisiin tietosisältöihin sekä kansallisesti kehitettävään sote-tiedon toissijaisen käytön rakenteeseen.

Sote-tiedon hallinta ja digitaaliset palvelut 

Vuonna 2015 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia. Tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Sote-tieto on tarkoitus ottaa hyötykäyttöön ja jalostaa sitä tietämykseksi, joka auttaa niin palvelujärjestelmää kuin yksittäistä kansalaistakin. Strategia on toimeenpanovaiheessa ja sen mukaisilla kehitysprojekteilla tuetaan vahvasti sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Digitalisaatiolla on tässä suuri merkitys. Erityisesti toimintamallien kehittyessä digitalisaation odotetaan mahdollistavan palveluiden paremman saatavuuden ja sote-kustannusten kasvukehityksen taittumisen. 
 

Palveluvalikon laajentuminen sähköisissä palveluissa ja vaikutukset sote-kustannuksiin


Sosiaali- ja terveydenhuollon suurimmat säästöpotentiaalit ovat toimintaprosessien muutoksessa ja erityisesti sähköisten palveluiden käyttöönotossa. Omahoidon (mukaan lukien sähköiset palvelut) sekä muut sähköiset palvelut asiakkaille mahdollistavat toiminnan tehostumisen ja resurssien järkevän kohdentamisen. Toiminnan digitalisoinnin hyödyt odotetaan toteutuvan 5–10 vuodessa.

Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että asiakas ottaa vastuuta ja käyttää mahdollisuutta valita palveluiden tuottajan. Valinnan tueksi tarjotaan tietoa ja kootaan asiakkuuden tiedot yhteen. Ammattilaisille tarjotaan työtä ja sen toimintaprosesseja tukevat tietojärjestelmät. Lisäksi tietoaineistot tukevat johtamista, yhteiskunnallista päätöksentekoa ja tutkimus-, innovaatio- ja elinkeinotoimintaa.
 

Digitalisaation toiminnallinen tavoitetila


Toiminnallisen uudistuksen saavuttamiseksi on tällä hetkellä käynnissä lukuisia kehityshankkeita. Hyvin suunnitellut tietojärjestelmät voisivat tehokkaasti tukea palvelujen ohjaamista ja sen myötä vähentää alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja palveluiden saatavuudessa. Kattavien rekisterien (Kanta-palvelut) ja palvelujen tuottajien käyttämien sähköisten asiakastietojärjestelmien  avulla olisi hyvät mahdollisuudet rakentaa palvelujen kustannusvaikuttavuutta ja muita keskeisiä tavoitteita arvioivia tietojärjestelmiä.
 

Kansallinen tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka avulla tuetaan toiminnallista uudistusta 


Käynnissä olevaa merkittävää lääkehoidon ja lääkehuollon näkökulmasta tapahtuvaa kehittämistyötä tehdään Apotti- ja UNA -potilastietojärjestelmähankkeissa, ODA-omahoitopalvelu- ja Virtuaalisairaalahankkeissa sekä lääkehuollon tiedonhallinnan kehittämistyössä. Lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan kannalta oleellinen on lääkitysprojekti, joka kokoaa kansallisesti yhteen lääkehoitoon liittyvät tiedot.

Keskeiset valtakunnalliset sote-ICT-palvelut koostuvat Kanta- ja Kapa-palvelujen laajentamisesta, ICT-palvelukeskuksen ja sote-ICT-kehittämisyhtiön perustamisesta sekä valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden kokoamisesta. Kapa-palvelut tarkoittaa kansallisen palveluväylän palveluita ja hallinnon yhteisiä sähköisiä tukipalveluita, joihin on käyttövelvoite kaikilla julkisilla viranomaisilla. 
 

Eri toimijoiden roolit sote-ICT-palveluiden ja hankkeiden osalta 


Tavoitteena on, että asiakas voisi tulla eri reittejä saman digi-palvelun käyttäjäksi. Kehitystyössä on painotettu erityisesti asiakkaan näkökulmaa sekä kansallisissa että paikallisen tason palveluissa.
 

Asiakkaan käytössä olevat tulevaisuuden digi-palvelukanavat
 

Lue lisää tiedonhallinasta osana rationaalista lääkehoitoa

Lisätietoja

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU