Tiedonhallinta rationaalisen lääkehoidon tukena

Sote-tiedon hallinta ja digitaaliset palvelut 

Vuonna 2015 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia. Strategiasta tehtiin väliarviointi 2018. Tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja.

Sote-tietoa käytetään ja jatkojalostetaan yhteisen tietopohjan avulla, joka auttaa viranomaisvalvontaa ja -ohjausta, palvelujärjestelmän kehittämistä ja operatiivista toimintaa sekä yksittäistä kansalaistakin. Strategia on toimeenpanovaiheessa ja sen mukaisilla kehitysprojekteilla tuetaan vahvasti toiminnan uudistamista paremmalla tiedonhallinnalla ja digitaalisia palveluita ja välineitä kehittämällä. Erityisesti toimintamallien kehittyessä digitalisaation odotetaan mahdollistavan palveluiden paremman ja yhdenvertaisemman saatavuuden ja saavutettavuuden. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttöönotto ovat avainasemassa kestävän kustannuskehityksen saavuttamiseksi. Omahoidon (mukaan lukien asiointipalvelut) sekä esim. asiakas- ja palveluohjauksen digitaaliset palvelut mahdollistavat resurssien järkevän kohdentamisen.

Tiedonhallinnan ja digitaalisten palveluiden ratkaisuilla voidaan tukea lääkehoidon turvallisuutta, laatua, taloudellisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä pitkällä aikavälillä lääkehoidon vaikuttavuutta.

Toiminnallisen uudistuksen saavuttamiseksi on tällä hetkellä käynnissä lukuisia kehityshankkeita. Lääkehoidon osalta tässä on huomattava erityisesti Kanta-palveluiden kehittämiseen liittyvä työ kansallisesta lääkityslistasta sekä Reseptikeskuksen tietosisällön laajentaminen ja rakenteistaminen paremmin yhteiskäyttöiseen muotoon. Alueilla on lisäksi käynnissä monenlaista kehittämistä lääkehoidon arvioinnin, omalääkityksen seurannan ja esim. lääkitystietoihin liittyvän päätöksentuen osalta. Kansallisella tasolla on huomioitava myös lääkevalmisteeseen ja -hoitoon liittyvien tietojen paremman saavutettavuuden varmistaminen parantamalla esim. keskitettyjen tietovarantojen tilannetta näiltä osin.

Käynnissä olevaa merkittävää alueilla tapahtuvaa lääkehoidon ja lääkehuollon näkökulmasta tapahtuvaa kehittämistyötä tehdään Apotti- ja UNA -potilastietojärjestelmähankkeissa.

Omaolo-palvelu on siirtynyt SoteDigi oy:n jatkokehitykseen. Omaolossa ja Virtuaalisairaalahankkeessa kehitetään mm. oirearviointiin ja palvelutarpeen arviointiin liittyviä palveluja.

Lue lisää tiedonhallinasta osana rationaalista lääkehoitoa

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600  


Heidi Tahvanainen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163540