Hoppa till innehåll
Media

IKT-lösningar för ledning baserad på information om social- och hälsovården ska beredas i ett nytt program

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2018 12.31 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 10.47
Pressmeddelande 198/2018

Inom landskaps- och vårdreformen behövs ett heltäckande, aktuellt och tillförlitligt informationsunderlag som stöd för ledningen av de sektorsövergripande landskapen.

Beredning av IKT-lösningar för ledning, styrning och tillsyn baserad på information om social- och hälsovården har pågått inom ramen för flera olika projekt på landskapsnivå och på riksnivå. För att säkerställa bättre samordning ska detta utvecklingsarbete hädanefter ske inom ramen för ett enda program.

Genomförandeprogrammet för ledning, styrning och tillsyn baserad på information om social- och hälsovården (Toivo) är uppdelat i två projekthelheter.

I den ena helheten utvecklar bolaget SoteDigi Oy, landskapen och Vimana Oy landskapens informationsbaserade ledning och de tekniska lösningarna för denna i synnerhet med tanke på landskapets roll som organiseringsansvarig för tjänsterna.

I den andra helheten utvecklas informationsproduktionen på riksnivå och den teknik som stöder denna för att de bättre ska motsvara landskaps- och vårdreformens krav. Ansvariga för detta är de mest centrala nationella myndigheterna inom social- och hälsovården, dvs. Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) samt delvis även Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och Arbetshälsoinstitutet. 

Den information som används vid ledning, styrning och tillsyn ska vara jämförbar mellan producenterna och anordnarna, dvs. landskapen, samt mellan landskapen och staten. Detta förutsätter att i synnerhet de informationstekniska lösningarna och informationsproduktionen inom dem förenhetligas. Tekniken ger även betydande möjligheter att analysera informationen på ett nytt sätt. Ett mål är också att de som jobbar inom sektorn inte ska behöva anteckna lika mycket som tidigare, dvs. att uppgifter om samma sak ska samlas in endast en gång.

Toivo-programmet pågår till utgången av 2022. Arbetet samordnas med helheten för den gemensamma styrningen av landskapen och ingår i förändringsprogrammet för digitalisering inom landskaps- och vårdreformen. Helheten är av betydande storlek och förutsätter investeringar på sammanlagt flera tiotals miljoner under programperioden.

Den 10 december 2018 utsåg ledningsgruppen för beredningen av social- och hälsovårdsreformen en ledningsgrupp för Toivo-programmet (pdf, på finska). En mera detaljerad projektplan för programmet utarbetas för närvarande. Avsikten är att projektplanen för programmet och planerna för projekthelheterna ska godkännas före utgången av mars 2019.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338
Mikko Huovila, specialsakkunnig, tfn 0295 163 032

Tillbaka till toppen