Coronaviruset i Finland

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas. Världshälsoorganisationen WHO beslutade den 5 maj 2023 att covid-19 inte längre klassas som ett internationellt hot mot folkhälsan. 

Att vaccinera sig är det effektivaste sättet att skydda sig mot allvarliga symtom av covid-19. Att skydda sig genom vaccinering i enlighet med rekommendationerna kommer att vara viktigt också i framtiden. Uppföljningen av förekomsten av virusvarianter och de sjukdomsfall som covid-19 orsakar fortsätter, och åtgärderna för att bekämpa smittspridning kan effektiviseras om sjukdomsbördan ökar.  

Institutet för hälsa och välfärd (THL) bevakar hur covid-19-epidemin utvecklas och publicerar uppgifter om det på sin webbplats.

Vaccinerna mot covid-19

Genom att låta vaccinera sig kan man minska risken för att insjukna allvarligt på grund av covid-19. Boostervaccinerna rekommenderas i synnerhet för äldre och för personer som hör till en riskgrupp på grund av en sjukdom. Vaccinationerna ordnas av välfärdsområdena, och de informerar också hur och när man kan bli vaccinerad. Mer information om målgrupperna för vaccinationerna, om de vaccinpreparat som används och om hur vaccinationerna framskrider finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL):

Finland har skaffat vaccinerna mot covid-19 genom EU:s gemensamma upphandling. Via den gemensamma upphandlingen förhandlar Europeiska kommissionen om avtalen med läkemedelsföretagen och anskaffar vaccinerna enligt behoven hos alla de medlemsländer inom EU som deltar i upphandlingen. 

Övervakningen och insamlingen av information om biverkningar av läkemedel och vacciner sköts i Finland av Fimea i samarbete med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och medborgare kan anmäla eventuella skadeverkningar till Fimea. På Fimeas webbplats ges mer information om anmälan om negativa effekter och skadeverkningar.   

Strategier gällande covid-19 

Hybridstrategin

Målet för hybridstrategin 2022 var att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt, att stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin och att förbereda samhället på att pandemin fortsätter. Social- och hälsovårdsministeriet har styrt regionerna i genomförandet av riktlinjerna.

Strategin för testning och spårning

Den nationella strategin för testning och spårning av Covid-19 har uppdaterats 22.6.2022. Syftet med testnings- och spårningsstrategin var att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att se till att patienter med allvarliga symtom hänvisas till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Covid-19-vaccinationsstrategi 

Strategin för vaccinationerna mot covid-19 uppdaterades senast den 22 juni 2022. 

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

På våra sidor finns social- och hälsovårdsministeriets myndighetsanvisningar och rekommendationer om coronavirusläget samlade. 

Coronainfo

Social- och hälsovårdsministeriets och Institutets för hälsa och välfärd tidigare coronainfon ger en bild av epidemiutvecklingen i Finland.

Tillgänglig information om coronaviruset