Kotiin annettavien palvelujen ja palveluasumisen maksut

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä ja lyhytaikaista vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Lyhytaikaisen palvelun maksut

Tilapäisestä kotipalvelusta tai lyhytaikaisesta asumispalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä vuonna 2022.

  • enintään 19.20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri,
  • enintään 12,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai muu kotisairaanhoitoa antava henkilö.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Asiakkaan kotona annetusta erikoissairaanhoidon kotisairaalasta voidaan periä sairaalan poliklinikkamaksu. Sarjassa annettavasta erikoissairaanhoidosta saadaan kuitenkin periä enintään sarjahoidon maksu (11,60 euroa hoitokerralta enintään 45 kertaa kalenterivuodessa).

Tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut kerryttävät maksukattoa 1.1.2022 lukien.

Pitkäaikaisen hoidon maksut

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta sosiaalihuoltolaissa tarkoitetusta asumispalvelusta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Tulorajoihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Kunta saa periä maksua vähemmän kuin laissa säädetään. Maksu ei saa millään tuntimäärällä ylittää maksutaulukon mukaista enimmäismaksua.

Tulorajat vuonna 2022

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 598 1103 1731 2140 2591 2976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoito saa maksaa hoidettavalle enintään 11,60 euroa päivältä.

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota yhteyttä omaan kuntaasi tai siihen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaali- tai potilasasiamieheen.