Kotona annettavan palvelun ja asumispalvelujen maksut

Kotona annettavana palvelun maksut määräytyvät sen mukaan, onko kotiin annettava palvelu tai hoito tilapäistä ja lyhytaikaista vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Lyhytaikaisen palvelun maksut

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta (lapsiperheen kotipalvelu, tukipalvelut, kotihoito)  voidaan periä hyvinvointialueen päättämä kohtuullinen maksu. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sama koskee sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa perittäviä maksuja; tilapäistä asumista, tuetussa asumisessa henkilön mahdollisesti saamia tuesta ja ohjauksesta erillisiä palveluja (kuten kotihoito tai tukipalvelut), yhteisöllisessä asumisessa henkilön saamia erillisiä palveluja.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä vuonna 2023

  • enintään 19,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri
  • enintään 12,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai muu kotisairaanhoitoa antava henkilö.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Asiakkaan kotona annetusta erikoissairaanhoidosta voidaan periä sairaalan poliklinikkamaksua vastaava maksu. Sarjassa annettavasta hoidosta saadaan kuitenkin periä enintään sarjahoidon maksu (11,60 euroa hoitokerralta enintään 45 kertaa kalenterivuodessa).

Tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut kerryttävät maksukattoa.

Pitkäaikaisen palvelun maksut

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta sosiaalihuoltolaissa tarkoitetusta asumispalvelusta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. 

Maksu voidaan periä myös silloin, kun asiakas asuu yhteisöllisessä asumisessa tai tuetussa asumisessa ja saa näihin erikseen myönnettyä jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua.

Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Tulorajoihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Hyvinvointialue saa periä maksua vähemmän kuin laissa säädetään. Maksu ei saa millään tuntimäärällä ylittää maksutaulukon mukaista enimmäismaksua.

Tulorajat vuonna 2023

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 598 1103 1731 2140 2591 2976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Tarkemmat tiedot maksuprosentista perheen koon mukaan löydät Kuntaliiton sivuilta:

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoito saa maksaa hoidettavalle enintään 11,60 euroa päivältä.

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota aina ensisijaisesti yhteyttä siihen hyvinvointialueeseen, joka vastaa palvelun järjestämisestä sekä asiakasmaksujen määräämisestä. Hyvinvointialueen velvollisuus on vastata asiakkaan tiedusteluihin sekä tarvittaessa antaa ohjausta ja neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen. 

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaali- tai potilasasiamieheen.