Tasa-arvo työelämässä

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Laki velvoittaa kaikkia työnantajia edistämään sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja ehkäisemään ennakolta sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. 

 

 

Työnantajan tasa-arvosuunnitelma

Kaikkien työnantajien, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, pitää laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan vähintään joka toinen vuosi.
Tasa-arvolain mukaan suunnitelmassa tulee olla selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta, palkkakartoitus, konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi sekä arvio aikaisemman suunnitelman toimenpiteiden toteutuksesta ja tuloksista. 

Palkkakartoituksessa tulee olla erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja kartoitus tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista sukupuolittain. Palkkakartoituksen tarkoituksena on varmistaa, että samaa tai samanarvoista työtä tekeville maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta.

Syrjintä työelämässä

Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvoja sellaisissa syrjintätilanteissa, jotka liittyvät sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun.

Työsyrjintä muilla kuin sukupuoleen liittyvillä perusteilla on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Sen valvonta ja syrjintää epäilevien neuvonta kuuluu työsuojelun vastuualueille ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Lisätietoja

Milla Sandt, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY Puhelin:0295163124   Sähköpostiosoite: