FI SV EN RU

Iäkkäiden palvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista.

Kunnat järjestävät iäkkäiden ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Heidän  sosiaaliturvansa koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta.

Ikääntyville ja heidän omaisilleen on tarjolla tietokokonaisuus elämäntilanteeseen liittyvistä asioista ja julkishallinnon palveluista Suomi.fi-portaalissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut yhdessä Kuntaliiton kanssa laatusuosituksen, jonka tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Ikääntymispolitiikka edistää toimintakykyä, itsenäistä elämää ja osallistumista

Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan, lainsäädännöllä, laatusuosituksilla, ohjelmilla ja hankkeilla.

Ikääntymispolitiikan tavoitteena on edistää iäkkäiden ihmisten

Iäkkäiden palveluja ja etuuksia koskeva lainsäädäntö

Laki oikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin pääsääntöisesti niiden tarpeen mukaan, ei erityisesti henkilön iän mukaan.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013.

Valviran ja THL:n vastuut iäkkäiden ihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus- ja valvontaviranomainen. Se ohjaa aluehallintovirastoja niin, että vanhustenhuollon valvonta ja siihen liittyvä ohjaus olisivat yhdenmukaisia koko maassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tietoa iäkkäiden palveluista ja heidän toimintakyvystään ja -edellytyksistään.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvaa, palveluja ja elinoloja ja tekee aloitteita niiden kehittämiseksi.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163549