Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det nationella handlingsprogrammet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utformas mitt under coronaepidemin

Social- och hälsovårdsministeriet
20.5.2020 13.07 | Publicerad på svenska 22.5.2020 kl. 11.37
Kolumn

Beslutsfattandet i en coronavirussituation har lyft fram de grundläggande och mänskliga rättigheterna på ett aldrig tidigare skådat sätt, bland annat rörligheten och sammankomster har begränsats. Men frågor som gäller de mänskliga rättigheterna är och bör inte vara teman bara i kristider, utan det måste kontinuerligt utföras ett långsiktigt arbete för dessa.

Ett sådant långsiktigt arbete pågår som bäst bland annat i delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid social- och hälsovårdsministeriet när vi arbetar med det nationella handlingspro-grammet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för den innevarande regeringsperioden.

Finland ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2016. I enlighet med konventionen inrättade Finland en delegation för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) som ska samordna genomförandet av konventionen. En av Vanes huvudsakliga uppgifter är att för statsförvaltningen utarbeta ett handlingsprogram för genomförandet av avtalet.

Programmet utarbetas nu för andra gången. Det första programmet utarbetades för åren 2018–2019 mitt under regeringsperioden. Det som nu står på tur är det första som gäller en hel regeringsperiod. 

I praktiken utarbetas programmet i samarbete med flera olika ministerier, men innan de egentliga programförhandlingarna hör Vane många olika intressentgrupper och framför allt handikapporganisationer. Handikapporganisationerna deltar också själva i förhandlingarna i enlighet med skyldigheten att inkludera som omnämns i konventionen. Personer med funktionsnedsättning och intressentgrupper ska själva få uttala sig om vilka svaga punkter de anser att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har och vad som bör göras åt dem. Vane har sedan till uppgift att främja tillgodoseendet av rättigheterna genom att samordna förväntningarna med ministeriernas omfattande uppgiftsbeskrivning. 

Varje ministerium har utarbetat en så kallad lägesbild som grund för åtgärder. Det är fråga om en kortfattad beskrivning av den centrala lagstiftningen för varje innehållsområde, vad som behandlas för närvarande och vilken erfarenhetsbaserad eller statistisk information det finns för närvarande. Avsikten är att utforma åtgärder utifrån lägesbilderna vilket innebär att de kommer att bygga på ett långsiktigt kunskapsbaserat arbete.

Den föregående programperioden omfattade över 80 åtgärder och av dem genomfördes cirka hälften helt och hållet. Även de övriga åtgärderna inleddes. Endast ett fåtal åtgärder ställdes in i slutet av regeringsperioden. 

Målet är nu ännu mer ambitiöst trots att coronan har påverkat beredningen. Det har inte varit helt lätt att hitta gemensamma tider och de senaste veckorna har distansförhandlingarna gått varma. 
Arbetet har dock framskridit och tanken är att publiceringen ska kunna ske ännu i år. Målet är gemensamt – ett mer inkluderande och jämlikt Finland även för personer med funktionsnedsättning.

Merja Heikkonen
generalsekreterare
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane)

Tillbaka till toppen