Hoppa till innehåll
Media

Genomförande av likabehandling i coronavirusläget – alla får den hjälp och vård de behöver

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 11.36 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 17.03
Pressmeddelande 77/2020

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att kommunerna också under undantagsförhållanden ska trygga social- och hälsovårdskundernas rätt att få de tjänster som de behöver i enlighet med sina individuella behov. Detta gäller alla människogrupper på lika villkor, till exempel personer med funktionsnedsättning. Samma jämlikhet gäller också i fråga om intensivvård.

Social- och hälsovårdsministeriet fäster uppmärksamhet vid de etiska anvisningar som Finlands intensivvårdsförening publicerade 2019. Enligt dem har varje människa, efter att ha utsatts för en tillfällig livsfara, lika rätt till en bedömning av behovet av intensivvård. 
 
Psykiska problem, rusmedelsberoende, minnessjukdom eller funktionsnedsättning får inte förhindra tillgången till en bedömning av den nytta som intensivvården eventuellt medför. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förpliktar de stater som ratificerat konventionen, inklusive Finland, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning även i risksituationer. 
 
De undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar hör till de risksituationer som avses i ovannämnda avtal. Social- och hälsovårdsministeriet samarbetar med de nationella handikapporganisationernas samarbetsorganisation, Handikappforum rf, för att säkerställa skyddet och säkerheten för personer med funktionsnedsättning i coronavirusläget.
 
Personer med funktionsnedsättning utesluts inte från intensivvården
 
I den anvisning som social- och hälsovårdsministeriet publicerade den 20 mars 2020 finns en lista över olika metoder för att brådskande höja den prehospitala akutsjukvården, jouren inom hälso- och sjukvården och intensivvårdens kapacitet i coronavirusläget. Metoderna är bland annat att minska den icke-brådskande vården, tilläggsutbildning för vårdare och indragning av semestrar. 
 
Enligt anvisningen ska den tyngsta intensivvården riktas till dem som drar störst nytta av den. Det här betyder inte att någon människogrupp utesluts från intensivvården. En sådan avgränsning finns inte heller i någon annan anvisning från social- och hälsovårdsministeriet. Besluten om intensivvård fattas alltid individuellt av den behandlande läkaren utifrån en bedömning av situationen.
 
Funktionsnedsättning eller begränsning i funktionsförmågan innebär inte automatiskt att personen hör till en riskgrupp. Liksom andra människor kan också personer med funktionsnedsättning ha en sådan grundläggande sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirusinfektion.
 
Många personer med funktionsnedsättning är ändå i en särskilt utsatt situation under rådande undantagsförhållanden. Ministeriet betonar att man under undantagsförhållanden ska fästa särskild uppmärksamhet vid tillgodoseendet av rättigheterna för personer i utsatt ställning och personer som behöver särskilt stöd.  
 
Social- och hälsovårdsministeriet styr anordnarna och tjänsteproducenterna av social- och hälsovårdstjänster under de undantagsförhållanden som uppstått till följd av coronavirusläget, i nära samarbete med bland annat sjukvårdsdistriktens ledning och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. 
 
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget finns samlade i webbtjänsten stm.fi. 
 
Ytterligare information:
Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, Vanes ordförande, [email protected]
Tillbaka till toppen