Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Boendeservicen till personer med funktionsnedsättning ska stärka klienternas delaktighet och vara mer individuellt anpassad

Social- och hälsovårdsministeriet
1.4.2016 10.50
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har offentliggjort slutrapporten för boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning (KEHAS). Den uppföljningsgrupp som ministeriet tillsatt bedömer att målen för programmet har nåtts relativt väl. Det finns emellertid fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller funktionshindrade barns delaktighet och hur deras rättigheter tillgodoses.

Institutionsboendet avvecklas i allt snabbare takt i hela landet.  Åren 2010–2015 minskade antalet klienter vid institutioner för utvecklingsstörda med tusen. I slutet av 2015 fanns vid institutionerna något under 1 000 klienter i långvarig sluten svård.  Inom ramen för boendeprogrammet har de kommunala förvaltningarna fått mer kunskap om de behov som personer med funktionsnedsättning har, och samarbetet mellan förvaltningsområdena har ökat.

Situationen i fråga om barn med funktionsnedsättning och deras familjer samt deras rättigheter har uppmärksammats på många håll runt om i landet. Kommunerna har genomfört projekt som syftat till att utveckla tjänster för dem. Trots detta fungerar servicen för funktionsnedsatta barn och deras familjer endast nöjaktigt. Barnens och familjernas åsikter beaktas inte i tillräcklig utsträckning vid tillhandahållandet av servicen.

Antalet barn under 18 år som bor på institutioner har inte heller minskat så mycket som man hade hoppats. Från slutet av 2009 till slutet av 2014 minskade antalet klienter under 18 år i långvarig sluten vård på institutioner för utvecklingsstörda med endast tio. Vid slutet av 2014 fanns det 114 barn under 18 år i långtidsvård på institutioner för utvecklingsstörda.

Uppföljningsgruppens förslag till åtgärder som bör intensifieras åren 2016–2020

Enligt uppföljningsgruppen krävs intensifierade åtgärder i fortsättningen bl.a. när det gäller tillgodoseendet av funktionshindrade personers självbestämmanderätt och valfrihet samt bedömningen av deras servicebehov och planeringen av individuella tjänster. I fråga om åtgärder som bör intensifieras betonas också att sådana tjänster och stödinsatser som ges i hemmet och som stöder hemmaboende ska prioriteras och deras andel utökas. Det behövs fler alternativ för funktionshindrade personers boende, inklusive utnyttjande av det normala bostadsbeståndet.  Grunden för intensifieringen av åtgärderna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I slutrapporten för programmet bedömer uppföljningsgruppen KEHAS-programmets måluppfyllelse i fråga om de viktigaste målen. I rapporten har man dessutom sammanställt sådana åtgärder som gäller funktionshindrade personers boende och tryggandet av servicen till dem som ännu behöver utvecklas. I utvärderingen utgick uppföljningsgruppen från nationella och internationella undersökningar, enkät- och intervjumaterial som samlades in under uppföljningsgruppens mandattid, material från verkstäder samt gruppens eget utvärderingsmaterial.  

Ytterligare information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3405, [email protected]

Från institutionsboende till individuellt boende: Utvärdering av boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning samt intensifierade åtgärder för perioden 2016–2020. Uppföljningsgruppens slutrapport (på finska)

Tillbaka till toppen