Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inom funktionshinderservicen förutsätts i fortsättningen besvärstillstånd även i fråga om service och stöd som kommunen har särskild skyldighet att ordna

Social- och hälsovårdsministeriet
10.1.2020 10.10
Nyhet

Förfarandet för sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i förvaltningsdomstolens beslut om funktionshinderservice har ändrats. En ny lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020.

I och med den nya lagen får förvaltningsdomstolens beslut överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

För anförande av besvär över beslut som gäller funktionshinderservice krävs besvärstillstånd i fortsättningen även i ärenden som gäller service och stöd som kommunen har särskild skyldighet att ordna, såsom personlig assistans, serviceboende, dagverksamhet och färdtjänst. Samma förfarande gäller också i övriga beslut av förvaltningsdomstolen om funktionshinderservice.

De grunder på vilka högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd ändras inte. Klienten har fortsatt rätt att få sitt ärende behandlat av förvaltningsdomstolen på samma sätt som tidigare.

Mer information om hur man söker ändring i beslut om funktionshinderservice finns i Institutet för hälsa och välfärds elektroniska handbok om funktionshinderservice:

Ytterligare information

Kirsi-Maria Malmlund, jurist, tfn 0295 163 073, [email protected]

Tillbaka till toppen