Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar i försäkringslagstiftningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2020 15.26
Pressmeddelande 111/2020

I försäkringslagstiftningen görs ändringar som följer av EU-lagstiftningen. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2020.

En reform av de europeiska finans- och försäkringstillsynsmyndigheternas verksamhet har pågått i EU sedan 2017. I samband med detta antog Europaparlamentet och rådet i slutet av december 2019 bland annat ett ändringsdirektiv om det så kallade Solvens II-direktiv om försäkringsföretag. 

Nya anmälningsskyldigheter för Finansinspektionen

Finansinspektionen får nya anmälningsskyldigheter gentemot Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheter och andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen ska göra en anmälan i vissa gränsöverskridande situationer, till exempel om ett finländskt försäkringsbolag har för avsikt att bedriva försäkringsverksamhet i andra EU-medlemsstater eller om ett försäkringsbolag som bedriver gränsöverskridande verksamhet ansöker om beräkning av solvenskraven enligt en så kallad intern modell i stället för den standardmodell som avses i direktivet. 

Finansinspektionens allmänna anmälnings- och samarbetsskyldigheter har varit omfattande redan med stöd av den gällande lagen. Efter att ändringarna börjar gälla ska det på lågnivå utfärdas bestämmelser om vissa ärenden allt noggrannare i enlighet med ändringsdirektivet. 

Tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater kan inrätta ett samarbetsforum

Finansinspektionen kan avtala med tillsynsmyndigheterna i andra medlemsstater om att inrätta ett samarbetsforum och delta i dess verksamhet om forumet inrättas av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten eller en annan nationell tillsynsmyndighet. Det är fråga om en än så länge relativt sällsynt form av samarbete i Europa.

Preciseringar av bland annat behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker och beräkningen av vissa försäkringsmatematiska poster

I försäkringsbolagslagen görs några preciseringar när det gäller att genomföra vissa bestämmelser i Solvens II-direktivet samt preciseringar i beräkningen av utjämningsbeloppet och behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker närmast utifrån inhemska behov.

Minimibeloppet av försäkringsmäklares ansvarsförsäkring höjs

De ändrade bestämmelserna i direktivet om försäkringsdistribution i lagen om försäkringsdistribution genomförs också. 

Minimibeloppet  för försäkringsmäklares ansvarsförsäkring höjs till att motsvara inflationsjusteringen så att kraven i den nationella lagstiftningen motsvarar EU-bestämmelserna. Försäkringsmäklare eller aktörer som ansöker om att bli försäkringsmäklare bör efter att förslagen trätt i kraft försäkra sig om att minimibeloppen för ansvarsförsäkringen uppfyller kraven enligt den nationella lagstiftningen och den reviderade EU-lagstiftningen.

Ytterligare görs det små korrigeringar, närmast av teknisk natur, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal.

Mer information:

Juha Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 3594

Tillbaka till toppen