Hoppa till innehåll
Media

Förberedelserna för inrättandet av de nya landskapen inleds

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2016 15.00
Pressmeddelande 77/2016

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har inlett genomförandet av landskapsreformen och beredningen av det förändringsstöd som anknyter till den. Målet är att förberedelsefasen ska inledas i alla landskap före semestersäsongen. Förberedelserna styrs av ministerarbetsgruppen för reformer.

I genomförandet av landskapsreformen deltar med jämlik representation landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, kommunerna, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten, ledningen för centrala samkommuner och de som bereder social- och hälsovårdsreformen i landskapen. Även regionförvaltningsverken deltar i reformarbetet. Landskapsförbunden sammankallar de styrgrupper på landskapsnivå som ansvarar för samordningen av förberedelserna. I beredningsarbetet deltar även personalrepresentanter. Den regionala beredningen av genomförandet av social- och hälsovårdsreformen har det avtalats om separat i de kommande landskapen. De förberedelser för inledandet av landskapens verksamhet som nu inleds ändrar inte på den regionala beredningen av genomförandet av social- och hälsovårdsreformen.

I var och en av de 18 landskapen ska det finnas en styrgrupp och en förändringsledare eller projektledare. Finansministeriet anställer en förändringsledare för viss tid som ska sköta styrningen och samordningen av arbetet. Målet är att landskapsreformens förändringsledare ska inleda sitt arbete i början av hösten 2016. Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare utnämnt Sinikka Salo till förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen.

Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen genomförs i fyra faser

Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen kommer att genomföras i fyra faser: en förberedelsefas, en temporär förvaltning som förbereder landskapets verksamhet, inledande av landskapets verksamhet och den första egentliga verksamhetsperioden för det nya landskapet.

Förberedelsefasen pågår fram till att lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen träder i kraft den 1 juli 2017. I denna fas görs detaljerade preliminära utredningar om inledandet av landskapets verksamhet och överföringen och delningen av stödtjänster, såsom IKT- och informationsförvaltningstjänster. Arbetet görs tillsammans med kommunerna och samkommunerna.

Ett temporärt beredningsorgan ska inleda sin verksamhet med stöd av lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen den 1 juli 2017. Det temporära beredningsorganet ska bereda valet av det nya landskapsfullmäktige och fullmäktiges konstituering samt fortsätta planeringen av landskapets praktiska arbete. Uppgifterna och behörigheten för det temporära beredningsorganet ska det föreskrivas om i en införandelag.
    
Det första landskapsfullmäktigevalet ska i enlighet med regeringens riktlinjer hållas i januari 2018 i samband med den första omgången i presidentvalet.  Landskapsfullmäktiges mandatperiod inleds den 1 mars 2018. Fullmäktige väljer en landskapsstyrelse som bl.a. börjar bereda tillsättandet av en landskapsdirektör och direktör för ordnandet av social- och hälsovården och andra centrala tjänsteinnehavare. Landskapsstyrelsen bereder budgeten för 2019 och en landskapsstrategi. Landskapsfullmäktige fattar beslut om dessa.

I den fjärde fasen inleds landskapets verksamhet. De uppgifter som regeringen den 5 april 2016 slog fast att ska skötas av landskapen kommer att överföras till de nya landskapen den 1 januari 2019.

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har den 26 maj sänt landskapsreformens aktörer ett brev som stöd för inledandet av förberedelserna för det flersektoriella genomförandet av landskapsreformen. Brevet med tillhörande promemorior finns på nätet på adressen http://alueuudistus.fi/muutostuki/maakuntauudistus (på finska).

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, understatssekreterare, SHM/FM, tfn 0295 163 012, [email protected]
Päivi Laajala, överdirektör, FM, tfn 0295 530 026, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 338, [email protected]

Tillbaka till toppen