Hoppa till innehåll
Media

Nya ämnen tas in i Finlands förteckning över narkotika

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.41
Pressmeddelande

Fem nya psykoaktiva substanser tas in i Finlands förteckning över narkotika. Substanserna är 4-metyletkatinon (4-MEC), etylon, pentedron, 5F-AKB-48 (5F-APINACA) och 5FUR-144 (XLR-11). Tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa substanser är förbjudna och straffbara gärningar. Mot användning av dessa substanser i trafiken råder nolltolerans. Den uppdaterade förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (narkotikaförordningen) träder i kraft den 13 november 2017. Förordningen ändras, eftersom FN:s narkotikakommission i mars klassificerade ämnena som narkotika.

Av substanserna är tre (4-metyletkatinon eller 4-MEC, etylon och pentedron) syntetiska katinoner. De är besläktade med det verksamma ämnet i drogen kat. En av de mest kända syntetiska katinonerna är den narkotikaklassade substansen MDPV. De övriga två (5F-AKB-48 eller 5F-APINACA och 5FUR-144 eller XLR-11) är syntetiska cannabinoider. De verkar på samma sätt som cannabis men är förknippade med mera risker. De är betydligt starkare än cannabis utvunnen ur växtdelar, och de kan vara svåra att dosera exakt.

I Finland har det redan tidigare varit förbjudet att tillverka, importera, lagra, hålla till salu och överlåta dessa substanser. Förbudet har baserat sig på statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Användning och innehav av substanserna var dock inte straffbart tidigare, vilket det blir nu.

Även andra ändringar i narkotikaförordningen

Genom narkotikaförordningen tas det dessutom in tolv nya starka syntetiska opioider i förteckningen över narkotika som är förbjuden i Finland. Dessa är 2-fluorofentanyl, 3-fluorofentanyl, 4-kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF), 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), 3-fenylpropanoylfentanyl, bensodioxolfentanyl, bensoylfentanyl, karfentanil, cyklopentylfentanyl, cyklopropylfentanyl, metoxiacetylfentanyl och tetrametylcyklopropanfentanyl. Dessa ämnen påminner till sin struktur om det narkotikaklassade smärtstillande medlet fentanyl. Tillgång till nya fentanylderivat som står utanför kontrollen kan locka i synnerhet missbrukare av opioider att pröva eller använda dem.

I enlighet med FN:s narkotikakommissions beslut förflyttas dessutom fem ämnen inom narkotikaförordningen till andra bilagor till förordningen, eftersom de börjar övervakas i Finland även med stöd av FN:s narkotikakonventioner. Av dessa ämnen är två syntetiska opioider (U-47700 och butyrfentanyl), två amfetaminliknande ämnen (etylfenidat och metiopropamin eller MPA) och ett ämne en syntetisk cannabinoid (MDMB-CHMICA).

Strävan att förhindra spridning av nya psykoaktiva substanser särskilt till unga

Genom de föreslagna förordningsändringarna förbjuds nya psykoaktiva substanser för att förebygga användning av dem i berusningssyfte och för att effektivisera narkotikakontrollen. Att använda nya psykoaktiva substanser kan vara skadligt för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds förhindrar inte helt och hållet användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga spridning av nya psykoaktiva substanser och användning av dem som berusningsmedel. Förbudet kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga. Det förbättrar också narkotikakontrollens möjligheter.

För att ta in nya psykoaktiva substanser bland de ämnen som omfattas av kontroll används två förordningar: statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen och statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, den så kallade narkotikaförordningen.

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 713, [email protected]

Tillbaka till toppen