Hoppa till innehåll
Media

Den nya faderskapslagen ger möjlighet att erkänna faderskap redan på rådgivningsbyrån

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2015 9.00
Pressmeddelande 208/2015 SHM och JM informerar

Erkännande av faderskap förenklas vid ingången av 2016 när den nya faderskapslagen träder i kraft. I klara fall, till exempel när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande, är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med ett besök på rådgivningsbyrån redan före barnets födelse. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet.

Om faderskapet har erkänts på förhand, kan erkännandet dock återkallas inom 30 dagar från barnets födelse. I oklara fall eller om det annars önskas ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse så som för närvarande.

Vid en faderskapsutredning ska det inte längre tas blodprov utan i stället cellprov från munnens slemhinna. Provet kan tas hos barnatillsyningsmannen. Det här försnabbar provresultaten avsevärt.

Den så kallade faderskapspresumtionen som baserar sig på äktenskap ändras i praktiken inte. Om barnet föds under äktenskapet är det alltså också i fortsättningen den äkta mannen som konstateras vara far till barnet.

Moderns rätt att motsätta sig frångås

Moderns rätt att motsätta sig en faderskapsutredning frångås. På detta sätt vill man främja barnets rätt att få vetskap om båda sina biologiska föräldrar. I vissa särskilt angivna fall kan beslut om att lägga ner en faderskapsutredning fattas av barnatillsyningsmannen i stället för av modern.

Barnatillsyningsmannens skyldighet att utreda faderskapet ska gälla också 15–17-åringar. För närvarande upphör skyldigheten när barnet fyller 15 år. Ett barn som har fyllt 15 år har dock rätt att motsätta sig en faderskapsutredning.

Rätten att väcka talan utvidgas också för den man som anser sig vara barnets far. Denne kan i fortsättningen väcka talan om fastställande av faderskap också utan att erkänna faderskapet. Huvudregeln är också i fortsättningen att personer utanför familjen inte ska kunna kräva att den äkta mannens faderskap upphävs.

Möjligt att fastställa faderskapet retroaktivt

Rätten att väcka talan om fastställande av faderskap återinförs retroaktivt för dem som fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft. Talerätten begränsades till fem år när den nuvarande lagen trädde i kraft 1976.

Att faderskapet fastställs retroaktivt påverkar arvsrätten. Riksdagen behandlar som bäst de föreslagna bestämmelserna om omskifte och skyldighet att återbära egendom som också avses träda i kraft vid ingången av 2016. Enligt dessa bestämmelser kan omskifte begäras till exempel då förhållandet mellan ett barn och dess förälder fastställs först efter arvskiftet eller då en arvtagares rätt till arv har åsidosatts vid ett tidigare förrättat arvskifte.

Ytterligare information:

lagstiftningsrådet Salla Silvola, justitieministeriet, tfn 02951 50314, e-post: fö[email protected]
konsultativ tjänsteman Marjaana Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3331, fö[email protected]

Rådgivningsbyråer
Faderskapslagen (Finlex)
Revidering av lagen om faderskap (JM)
Proposition om omskifte och skyldighet att återbära egendom (JM)

Tillbaka till toppen