Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny EU-kampanj stärker identifiering och hantering av kemiska agenser

Social- och hälsovårdsministeriet 8.5.2018 8.43
Nyhet

Europeiska arbetsmiljöbyråns nya kampanj stärker identifieringen och hanteringen av kemiska agenser överallt i Europa. Temat är viktigt för alla arbetsplatser där man arbetar med kemiska agenser.

Med kemisk agens avses grundämnen och kemiska föreningar, ensamma eller i blandning, sådana de förekommer i naturen eller producerade, använda eller utsläppta i samband med en arbetsuppgift eller utsläppta som avfall. Detta gäller oavsett om de har producerats avsiktligt eller oavsiktligt och oavsett om de har släppts ut på marknaden eller inte. På arbetsplatser är kemiska agenser ofta olika kemikalier som används, till exempel lösningsmedel. Kemiska agenser som uppstår i samband med processer är till exempel damm och ångor.

Målet för kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” är att öka informationen om de risker som kemiska agenser medför på arbetsplatser och erbjuda verktyg för en effektiv hantering av riskerna. Även arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren identifierar de faror som förorsakas av kemiska agenser och som förekommer på arbetsplatsen och bedömer de eventuella risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som farorna medför. 

Kemiska agenser kan medföra hälsofaror och yrkessjukdomar. Effekterna kan till exempel variera från lindrig irritation av ögonen eller huden till astma. Det finns en hälsorisk om arbetstagaren exponeras för kemiska agenser som är cancerframkallande, mutagena, reproduktivt toxiska, orsakar överkänslighet på huden eller i andningsvägarna, är akut toxiska, frätande, irriterande eller som hör till faroklassen för specifik organtoxicitet som orsakas av enstaka exponering. 

Så kallad multiexponering, dvs. samverkan mellan kemiska och fysikaliska agenser som förekommer på arbetsplatsen kan också öka hälsorisken. Det är viktigt att en god arbetsmiljös inverkan på produktiviteten förstås i all verksamhet när kemikalier används i arbetet. Exponering för kemiska agenser ska alltid beaktas som en del av bedömningen av faror på arbetsplatsen. Arbetsrelaterad exponering för kemiska agenser hanteras effektivt genom att risker förebyggs och arbetshälsa och säkerhet betonas i ledarskapet.

Varje arbetsplats är välkommen att dela med sig av sitt kunnande i den kampanj som inleds i dag! Projektet pågår till slutet av år 2019.

Delta du med:

Ytterligare information:

Tarja Kantolahti, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63466, [email protected]
Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63505, [email protected]
och [email protected]