Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2016 14.15
Pressmeddelande 136

Penningautomatföreningen (RAY), Veikkaus Ab och Fintoto Oy slås samman till ett bolag. Sammanslagningen av penningspelsbolagen förutsätter lagstiftningsmässiga ändringar. Vissa av reformerna underlättar organisationernas verksamhet.

Enligt lotterilagen inrättas en delegation för understödsärenden och en bedömnings- och understödssektion vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Indelningen i en delegation och en sektion förenklar understödsverksamheten. Delegationens och sektionens roller skiljer sig åt men tydliga och kostnaderna är låga.

Organisationernas röst ska höras i delegationen

Organisationernas röst hörs eftersom den består av representanter som föreslås av social- och hälsoorganisationerna. Delegationen har till uppgift att lämna utlåtanden till SHM om de allmänna riktlinjerna för understödsverksamheten samt om hur riktlinjerna för understöden har genomförts. Delegationen även utvecklar och utvärderar understödspolitiken och organisationsverksamheten samt förmedlar information från organisationsfältet.

Bedömnings- och understödssektion garanterar opartiskheten

En bedömnings- och understödssektion, som ska inrättas vid delegationen för understödsärenden, tar ställning till understödsförslagen. Sektionens medlemmar får inte stå i anställningsförhållande till organisationer eller i andra intresseförhållanden till de som ansöker om understöd. På det sättet garanterar bedömnings- och understödssektionen att understödsverksamheten är opartisk. Detta är i linje med god förvaltning.

Sektionen kan också göra bedömningar av den verksamhet som bedrivs av organisationer som avses få understöd. Statsrådet utser sektionen efter att ha hört social- och hälsoorganisationer.

Understödscentral säkerställer transparens

RAY:s verksamhet övergår vid ingången av nästa år i sin helhet till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som ska inrättas i anslutning till SHM. Understödscentralen bereder understödsförslagen samt övervakar, följer upp och betalar understöden. För att säkerställa att allt är transparent publicerar Social- och hälsoorganisationernas understödscentral sina understödsförslag på samma sätt som RAY:s understödsavdelning för närvarande. Bedömnings- och understödssektionen tar ställning till ett understödsförslag av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Därmed granskas förslaget utanför understödscentralen.

Flexibilitet i organisationernas verksamhet

Nytt vid fördelningen av avkastningen är att social- och hälsovårdsministeriet övergår till att iaktta statsunderstödslagen. Statsrådet preciserar lagen genom förordningar där man drar upp riktlinjerna för understödsförfaranden och beslutar om inrättandet av en ny delegation för understödsärenden. Förordningarna minskar byråkratin, ökar flexibiliteten och minskar kostnaderna.

Organisationer behöver till exempel göra upp en revisorsrapport om användningen av understöd först när understödsbeloppet överstiger 100 000 euro. Den nuvarande gränsen är 50 000 procent. Förändringen minskar antalet revisorsrapporter som organisationerna lämnar in samt organisationernas administrativa kostnader. I fråga om mindre understöd är det mervärde som rapporterna skapar förhållandevis litet jämfört med de kostnader som de orsakar. Förändringen möjliggör också att organisationer kan använda en ännu större andel av avkastningen av penningspel till det egentliga hjälparbetet. Organisationerna får dessutom en ytterligare månad för att lämna in en redogörelse till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral om användningen av understödet.

Praxis vid självfinansiering förblir oförändrad. Organisationer kan få understöd utan självfinansieringsandel om verksamheten eller projektet inte skulle genomföras på grund av självfinansiering.

Förebyggandet av problem underlättas

Den primära uppgiften för ett nytt penningspelsbolag är att ordna spelverksamheten så att förebyggandet och minskningen av skadeverkningar beaktas. Det är lättare för myndigheterna att i en modell med ett bolag föra en konsekvent politik som förebygger problem orsakade av penningspel. Målet är att ett bolag kan bättre styra de finländska spelarna till trygga spel som det är möjligt att hålla under kontroll.

Det nya penningspelsbolaget heter Veikkaus. Det inleder sin verksamhet vid ingången av 2017.

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 02951 63517
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63577
Antti Murto, sakkunnig, tfn 02951 63221

Tillbaka till toppen