Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den nya alkohollagen träder i kraft i sin helhet den 1 mars

Social- och hälsovårdsministeriet
28.2.2018 11.40
Pressmeddelande 23/2018

Den nya alkohollagen träder i kraft i sin helhet den 1 mars 2018. I den nya alkohollagen har på ett heltäckande sätt samlats bestämmelser från de tidigare 13 förordningar som hade utfärdats med stöd av den gamla lagen. I och med den nya lagen har man i hög grad gallrat bort normer som var föråldrade och förlegade. Alkohollagens syfte är även i fortsättningen att förebygga alkoholens negativa effekter. Alkos detaljhandelsmonopol och det nuvarande tillståndssystemet för tillverkning, försäljning och servering av alkoholdrycker kvarstår.

Ändringar som gäller servering av alkoholdrycker fr.o.m. den 1 mars

I fortsättningen finns endast ett serveringstillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Från och med den 1 mars 2018 finns inte längre separata A-, B- och C-tillstånd. Dessutom får restaurangerna ansöka om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För restaurangernas detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller normala detaljhandelsbestämmelser, dvs. att kunderna får köpa samma alkoholdrycker som från butiker varje dag mellan kl. 9 och 21.

Serveringstiden för alkoholdrycker är fortfarande kl. 9–01.30, men det krävs inte längre något tillstånd för att fortsätta serveringstiden längre än så. Restaurangerna får i fortsättningen förlänga sin serveringstid till kl. 4 tidigast tre veckor efter att de lämnat anmälan om det till regionförvaltningsverket.

Enligt den nya lagen ska det under varje arbetsskift finnas en ansvarig person som har fyllt 18 år. Det föreskrivs inte längre om några särskilda kompetenskrav för den ansvariga personen, utan det räcker att hen har ett intyg över kunskaper om alkohollagen (ett s.k. serveringspass). I restauranger får personer som har fyllt 16 år servera alkohol under övervakning av den ansvariga personen under arbetsskiftet.

I fortsättningen är också gemensamma serveringsområden för flera restauranger tillåtna. De tidigare tillfälliga serveringstillstånden ersätts med ett delvis lättare förfarande. Med en s.k. catering-anmälan får restaurangerna i fortsättningen servera t.ex. i företagslokaler och på festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända. Det räcker då att restaurangerna på förhand gör en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

Resandeinförsel av alkoholdrycker från länder utanför EES

Bestämmelserna om resandeinförsel av alkoholdrycker från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ändras den 1 mars 2018. Enligt de nya bestämmelserna måste en resa ha varat i minst 24 timmar för att en resenär ska få föra med sig alkoholdrycker in i landet när hen återvänder från resan (t.ex. från Ryssland). Enligt den gamla lagen var motsvarande tid 20 timmar.

Alkos försäljningsställen öppna en timme längre

I fortsättningen får Alkos försäljningsställen hålla öppet till klockan 21 från måndag till fredag. Alkos försäljningsställen får i fortsättningen ordna t.ex. vinauktioner.

Enligt den nya lagen får alkoholdrycker säljas i vanliga butikers butiksbilar. Också Alko får nu samma möjlighet.

En del av lagändringarna trädde i kraft redan vid årsskiftet

En del av ändringarna i alkohollagen trädde i kraft redan vid årsskiftet (SHM:s pressmeddelande 28.12.2017). De mest betydande av dessa var att butikerna fick börja sälja alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent, att det blev möjligt att hos regionförvaltningsverken ansöka om tillstånd för försäljning av hantverksöl, att det blev tillåtet för restauranger att göra s.k. happy hour-reklam och att restaurangerna fick fria öppettider.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken svarar för den tillståndsförvaltning och tillsyn som hör samman med alkohollagen, och de har utarbetat anvisningar om lagens innehåll. En del av anvisningarna har publicerats vid lagens ikraftträdande och en del av dem publiceras så snart som möjligt.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341

norminpurku
Tillbaka till toppen