Hoppa till innehåll
Media

Nya förordningar preciserar beviljandet och användningen av understöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.40 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 14.07
Pressmeddelande 258

Statsrådet har utfärdat två nya förordningar. Dessa reglerar understöd som beviljas allmännyttiga organisationer och stiftelser och är avsedda för att främja hälsa och social välfärd.

Förordningarna är en del av reformen av lotterilagen.

Förordningarna preciserar bland annat hur understöd som ska användas för att främja hälsa och social välfärd beviljas, utbetalas, används och övervakas. Ändringarna av användningen och övervakningen av understöden är små för understödsmottagarna. Organisationer behöver till exempel inte göra upp en revisorsrapport om användningen av understödet förrän ett enskilt understödsbelopp överstiger 100 000 euro. Den nuvarande gränsen är 50 000 euro. Organisationerna får dessutom en ytterligare månad för att lämna in en redogörelse om användningen av understödet.

SHM följer statsunderstödslagen i fråga om understöd

Nytt är också att social- och hälsovårdsministeriet (SHM) i fortsättningen följer statsunderstödslagen vid understöd som beviljas organisationer och stiftelser. Tidigare kallades understöden för penningautomatunderstöd och de reglerades genom en separat lag. Namnet går till historien när Penningautomatföreningen (RAY), Veikkaus Ab och Fintoto Oy slås samman till ett bolag. Det nya penningspelsbolaget heter Veikkaus Ab.

Behandlingen av understöden överförs till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

I samband med att Penningautomatföreningens verksamhet upphör övertar Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som ska inrättas i anslutning till SHM, ansvaret för behandlingen av understöd till social- och hälsoorganisationer. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral ansvarar bland annat för beredningen, utbetalningen och övervakningen av understöden.

Dessutom tillsätter statsrådet på förslag av social- och hälsovårdsministeriet en delegation för understödsärenden samt en separat bedömnings- och understödssektion för denna i anslutning till ministeriet.

Delegationen för understödsärenden har till uppgift att lämna utlåtanden till ministeriet om de allmänna riktlinjerna för understödsverksamheten samt om hur riktlinjerna för understöden har genomförts.

Bedömnings- och understödssektionen tar ställning till understödsförslagen. Sektionen kan också göra bedömningar av den verksamhet som bedrivs av organisationer som avses få understöd. Sektionens medlemmar får inte stå i anställningsförhållande till organisationer eller ha andra bindningar till dem som ansöker om understöd.

Målet är att statsrådet tillsätter delegationen och sektionen i februari 2017.

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 02951 63517

Matti Pulkkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63199


Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer (ministeriets pressmeddelande 15.9.2016)

Det största – och sista – understödsförslaget i RAY:s historia har publicerats (RAY:s pressmeddelande 14.12.2016)

Nu fastställt genom lag att det nya penningspelsbolaget inleder verksamheten 1.1.2017 (inrikesministeriets pressmeddelande 21.12.2016)

RAY:s understödsverksamhet övergår till social- och hälsovårdsministeriet från ingången av 2017 (ministeriets pressmeddelande 22.12.2016)

Bestämmelserna om anordnande av penningspel samlas i en förordning (inrikesministeriets pressmeddelande 29.12.2016)

Tillbaka till toppen