Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunerna i Nyland kan svara för organiseringen av miljö- och hälsoskyddsuppgifter även efter landskapsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet
19.10.2017 13.48
Pressmeddelande 142/2017

En eller flera kommuner ska under vissa villkor kunna svara för organiseringen av miljö- och hälsoskyddsuppgifter även efter att organiseringsansvaret för dessa uppgifter har överförts till landskapen den 1 januari 2020 i och med landskapsreformen. Möjligheten gäller endast landskap där det både i kommunerna och i landskapet finns tillräckligt med personal för dessa uppgifter. I praktiken innebär detta att det är möjligt endast i Nyland. Det är dock landskapet som ska svara för finansieringen av miljö- och hälsoskyddet. Regeringen föreslår att en lag som gäller detta ska träda i kraft den 1 januari 2019.

I nuläget hör miljö- och hälsoskyddsuppgifterna till kommunerna. I uppgifterna ingår bl.a. livsmedelstillsyn, hälsoskydd, tobakstillsyn och tillsyn över försäljning av nikotinpreparat, veterinärvård, tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande, allmän bedömning av olägenheter för miljö och hälsa samt beredskap för exceptionella situationer inom miljöhälsan.

Enligt det nya lagförslaget får landskapet avtala med en eller flera kommuner om organisering av miljö- och hälsoskyddsuppgifterna, om de villkor som anges i lagen uppfylls. Kommunen eller kommunerna och efter överföringen även landskapet ska ha tillräckligt med personal (minst 30 årsverken) för att sköta myndighetsuppgifterna inom hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och tobakstillsynen.  I praktiken uppfylls dessa villkor endast i landskapet Nyland.

Avtal om överföring av uppgifterna ska vara klart senast sommaren 2019

Landskapet ska ingå ett avtal med kommunen eller kommunerna om överföringen av organiseringsansvaret senast den 31 juli 2019, och det ska träda i kraft vid ingången av 2020. Personalen i den eller de kommuner som övertar organiseringsansvaret överförs inte emellanåt till landskapet, utan personalen hör hela tiden till kommunen. Om organiseringsansvaret överförs till flera kommuner, sker personalöverföringarna mellan kommunerna. Tillräckliga personalresurser tryggar en högklassig och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn även i fortsättningen. Även personalens kompetens och specialisering förblir tillräcklig i både kommunen och landskapet.

Avtalet om överföring av organiseringsansvaret ska gälla de uppgifter som föreskrivits för landskapet i hälsoskyddslagen, tobakslagen, livsmedelslagen, 58 c § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och 54 a–54 c § i läkemedelslagen. Dessutom kan avtalet gälla ansvaret för att ordna veterinärtjänster enligt veterinärvårdslagen. Avtalet kan också gälla sådana uppgifter enligt djurskyddslagen som har samband med omhändertagande av herrelösa små sällskaps- och hobbydjur och ordnande av tillfällig skötsel av dem.

Ytterligare information

Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311, [email protected]

• Ordnandet av miljö- och hälsoskydd

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
Tillbaka till toppen